EXAMENS D'ESO I BATXILLERAT AL SETEMBRE !!!

AMES i ASPEPC

L'experiència d'aquests últims anys ha deixat ben clar que permetre passar al curs següent els alumnes que tenen moltes assignatures pendents -l'anomenada promoció automàtica- ha estat un greu error. Ha constituït un frau a l'alumnat en els seus drets a rebre una educació adequada a les seves peculiaritats, ha comportat una davallada de la credibilitat docent del professorat, ha originat nombrosos problemes de conflictivitat a les aules, ha provocat discussions entre el professorat sobre la forma d'entomar aquests problemes i, conseqüentment, ha dificultat també molt la tasca dels equips directius.

Nosaltres, tots professors/es de Secundària, considerem que:

1. Ara, la nova normativa derivada de la LOCE no contempla la "promoció automàtica" sinó que dóna a l'alumnat amb assignatures pendents una segona oportunitat, les denominades proves extraordinàries, per arribar a assolir els coneixements necessaris abans de començar el curs següent.

2. El control de l'assoliment real de coneixements - contradient d'altres argumentacions perverses - és la millor garantia de base d'un sistema educatiu equitatiu en possibilitats i no segregacionista en classes.

3. És evident que els coneixements mínims que l'alumne no ha pogut adquirir en quasi 10 mesos no es poden aprendre en 3-4 dies més -sobretot l'alumnat que simplement necessita més temps i esforç personal-, i, per tant, es considera absolutament imprescindible que l'alumne disposi dels 2 mesos d'estiu per preparar-se.

4. Les característiques climàtiques i tradicionals del nostre país desaconsellen també realitzar les proves extraordinàries a finals de juny. Després de més de 9 mesos de curs i de les avaluacions ordinàries, amb el conseqüent desgast d'alumnes i professors/es, no és tècnicament aconsellable que es convoquin passat St. Joan.

5. A més, independentment de les contundents raons acadèmiques anteriors, en cas de fer-se la segona quinzena de juny, el procés administratiu -reclamacions d'exàmens, constitució de grups i distribució de cursos, etc- s'allargaria fins ben entrat el juliol. En conseqüència, impossibilitaria el dret irrenunciable del professorat a assistir a cursos de formació.

Realitzar aquestes "proves extraordinàries" durant la segona quinzena de juny seria, de nou, un greu error del nostre sistema educatiu!

Per totes aquestes raons, pensem que l'època més adequada és la primera quinzena de setembre.

Si vols donar suport a la demanda que AMES i ASPEPC fan al Departament d'Ensenyament perquè les "proves extraordinàries" d'ESO i Batxillerat es realitzin ja, des d'aquest curs 2003-04, i en endavant, durant la primera quinzena de setembre, envia'ns un e-mail (per això clica aquí ames@colegio.net) escrivint "DONO SUPORT A LA CAMPANYA D'AMES I ASPEPC DEMANANT QUE ELS EXÀMENS EXTRAORDINÀRIS ES FACIN AL SETEMBRE" i indicant el teu NOM, NIF i LLOC DE TREBALL. Moltes gràcies.

(Si us plau envia un e-mail a tots el teus coneguts recomanant que visitin aquesta WEB per donar suport a aquesta campanya)