Molt Honorable senyor Ernest Benach
President del Parlament de Catalunya
Generalitat de Catalunya


Molt Honorable President del Parlament de Catalunya,

Ens dirigim a vostè com a representants de dos sindicats de professionals de l'ensenyament de Catalunya, el sindicat AMES i el sindicat USOC. Ho fem per exposar-li la situació de desemparament legal en que es troba el professorat de l'ensenyament Primari i Secundari, i per demanar-li que realitzi totes les gestions que consideri oportunes a nivell del Parlament de Catalunya, per tal de solucionar aquest greu problema.

Aquesta situació és coneguda per tots els ciutadans de Catalunya gràcies als mitjans de comunicació. Contínuament surten notícies sobre noves agressions al professorat per part d'alguns alumnes o dels seus familiars, sobre el constant increment de baixes laborals del professorat per depressió o estrès, i sobre l'augment progressiu d'incidents de violència entre alumnes que els professors no poden evitar.

Però, amb tot, el problema més important no són les agressions físiques, que són les que surten en el mitjans de comunicació, sinó un tipus de faltes que es consideren menors i que cada dia es donen en moltes escoles. Es tracta de les faltes de respecte al professorat, de les agressions verbals i dels insults. Les principals causes que han portat a aquesta situació són: un decret de drets i deures dels alumnes tan garantista que deixa al professorat amb les mans lligades per poder actuar; unes normatives de l'Administració educativa que disminueixen les competències del professorat per avaluar els seus alumnes, i una reiterada tendència de l'Administració educativa a desautoritzar el professorat davant de l'alumnat o dels seus familiars.

Per intentar millorar aquesta situació, demanem que el professorat sigui considerat legalment com una autoritat pública, un decret de drets i deures del professorat que li permeti aplicar mesures correctores en el mateix moment en què es produeix la falta i que asseguri que les seves qualificacions, sempre que estiguin basades en proves objectives, seran respectades. Per últim, demanem que es creï la figura del "Defensor del professional de l'Educació", amb funcions de defensor i de mediador, per atendre les necessitats de tot els professorat, tant a nivell col·lectiu com individual. Considerem que en la creació d'aquesta figura s'hi haurien d'implicar les àrees d'Educació, de Justícia, d'Interior, de Benestar social i de Joventut.

Finalment desitgem exposar-li que estaríem encantats de mantenir una entrevista amb vostè per a exposar-li personalment aquestes propostes.

Barcelona, 24 de novembre de 2006

Antonio Jimeno

President d'AMES

E: ames@telefonica.net T: 659002871

Rosaura Aragonés
Secretària de la Funció Pública de la FE-USOC

E-mail: ense.public@usoc.es. Tf. 933298111