Curs d'ajuda i orientació sobre com fer una Programació de Secundària (ESO i Batxillerat)

1.) Característiques del Curs

2.) Preu del Curs i forma d'apuntar-se

3.) Contingut del curs

1.) Característiques del Curs

Es tracta d'un curs sobre com fer una Programació Didàctica i com fer Unitats Didàctiques. Està dirigit a tot el professorat i a totes les persones que vulguin ser professors, com per exemple els que volen presentar-se a les futures oposicions de l'any 2011. S'ha demanat al Departament el reconeixement de 30 hores de formació com a mèrit professional.

Es tracta d'un curs telemàtic amb una sessió presencial voluntària a Barcelona de 3h de duració. El curs consta d'un material a treballar, ajuda personalitzada per part del professor a través de correu electrònic i un seguiment del treball realitzat per part de l'alumnat. Aquest consisteix en:

 1. Respondre als qüestionaris del curs
 2. Presentació d'una programació d'una matèria d'un curs o d'un determinat nombre d'unitats didàctiques a fixar pel professor.

La realització de totes aquestes tasques és imprescindible per a poder aconseguir el certificat d'hores de formació.

El curs començarà el dia 1 de març i finalitzarà el 31 de maig de 2010.

L'accés al curs es farà a través de la WEB del Sindicat AMES que és: www.ames-fps.com

2.) Preu del Curs i forma d'apuntar-se

Aquest curs està dirigit exclusivament als afiliats per la qual cosa les persones interessades que no estiguin afiliades al Sindicat AMES, el primer que han de fer és omplir la fitxa d'afiliació al Sindicat AMES que hi ha a: http://amesweb.tripod.com/formularifitxaames.htm . El cost de l'afiliació és de 50 euros a l'any i permet disposar d'informació sindical periòdica, assessorament laboral, atenció legal i consultes jurídiques personals gratuïtes.

El cost del curs és de 50 euros i per a pagar-ho simplement cal enviar un e-mail al sindicat (ames@ames-fps.com) indicant que es vol realitzar aquest curs. El termini per a matricular-se finalitza el 26 de febrer de 2009

Aquest curs es tornarà a fer durant el curs 2010/2011, abans de fer-se les oposicions, i tots els afiliats que ara ho facin tornaran a poder accedir a ell sense haver de tornar a pagar.

3.) Contingut del curs

En aquest curs es facilitarà a l'alumnat informació sobre teories de l'aprenentatge que determinen la forma de fer una programació, la normativa vigent, els currículums, eines pràctiques per fer una programació i la forma com seguir i adaptar una programació.

Els continguts a treballar en aquest curs s'ha dividit en les següents dues parts:

1ª PART) ESQUEMA GENERAL D'UNA PROGRAMACIÓ.

Introducció:

Contextualització del centre

Definir les característiques sociològiques del Centre.

Definir les característiques físicas del Centre

Definir la tradició i realitat pedagògica del Centre. Documents

Definir les característiques organitzatives del Centre.

Definir els serveis del Centre i/o Zona.

Relació famílies

Presentació del cicle

Contextualització de l’aula

Contextualització del grup classe (característiques dels alumnes)

Objectius generals d’etapa

Objectius generals d’àrea

Continguts d’àrea

Objectius curs matèria

Objectius didàctics

Continguts didàctics

Competències bàsiques

Metodologia

Avaluació. Criteris

L’ús de les Noves Tecnologies

Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

Recursos didàctics i material per a l´ alumne

Temporalització. Horari

2ª PART) L'ESQUEMA D'UNA UNITAT DIDÀCTICA

NOM : CICLE :

UNITAT DIDÀCTICA nº : NIVELL:

INTRODUCCIÓ:

OBJECTIUS:

CONTINGUTS:

TREBALL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa i lingüística:

Competència artística i cultural

Competència matemàtica

Tractament de la informació i competència digital

Competència Aprendre a aprendre

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència social i ciutadana

Coneixement i interacció amb el món

(No cal treballar-les totes)

CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES

 • Socials
 • Llengua:
 • Matemàtiques:

..............

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE. TEMPS

CONEIXEMENTS PREVIS NECESSARIS I HABILITATS

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

AVALUACIÓ

 1. CRITERIS D’AVALUACIÓ (En cursiva, els criteris per l’alumnat ACI.)
 2. AVALUACIÓ INICAL.
 3. FORMATIVA,

  SUMATIVA

 4. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

RECURSOS

FUNCIONALS:

PERSONALS

MATERIALS: Fungibles

No fungibles

ANNEXES