CRITERIS D'AVALUACIÓ PER AL CURS 2004-05 A L'ESO

Font: ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS D'ENSENYAMENTS SECUNDARIS DE CATALUNYA (ACESC-ANCABA)

Us recordem que es mantenen en vigor per aquest final de curs els criteris d'avaluació de la LOCE, ja que no van ser paralitzats posteriorment pel Govern central. Segons la normativa en vigor:

a) L'avaluació ha de ser contínua i diferenciada segons les diverses assignatures del currículum (LOCE, art. 28; R.D. art. 13). A partir del curs 2004-05 a l'ESO s'introdueix la qualificació numèrica ( de 0 a 10 punts) a més de la qualitativa (suficient, notable...).

b) L'alumne tindrà dret a unes proves extraordinàries, abans de decidir la promoció al curs següent. Per passar al curs següent l'alumne ha d'haver superat positivament totes les assignatures amb només dues excepcions. Un curs es pot repetir un sol cop. L'alumnat que passi de curs amb alguna assignatura suspesa disposarà de mitjans de reforç o recuperació (LOCE, art. 29, R.D. art. 15).

c/ La decisió sobre la promoció de curs ha de ser presa col·lectivament per l'equip docent. Les instruccions del Departament d'Educació diuen textualment: " la junta d'avaluació, d'acord amb l'anàlisi global de l'aprofitament de l'alumne o alumna, podrà qualificar-lo de nou en alguna de les àrees. Per prendre aquesta decisió serà necessari l'acord de dos terços del professorat de les àrees que hagi cursat l'alumne o alumna". A les actes d'avaluació s'indicaran amb un asterisc les noves qualificacions atorgades per la junta d'avaluació. La direcció del centre no pot obligar a aprovar un determinat nombre d'alumnes per "necessitats" del centre o d'altres raons. Cada professor té dret a posar la qualificació que objectivament i justificadament es mereix cada alumne, sense admetre pressions externes.

d) Per l'avaluació final de l'ESO, es requereix: