Els que van accedir al cos de Catedràtics l'any 2008 encara estan pendents de nomenament en el BOE.

El motiu d'aquesta situació és que el Departament d'Educació té competències per seleccionar als aspirants però no per nomenar-los doncs es tracta d'un cos estatal.

El motiu de la negativa per part del Ministeri a publicar en el BOE la llista de seleccionats és perquè la convocatòria del Departament d'Educació no s'ajusta a la normativa vigent, que és continguda en el Real Decret 276/2007 (BOE del 2 de març de 2007) sobre les especialitats docents.

El Ministeri estableix que a les convocatòries s'ha de diferenciar el nombre de places que es convoquen de cada especialitat. Això és el que nosaltres considerem més encertat ja que l'objectiu ha de ser que a cada Institut de cada especialitat hagi un Catedràtic i no que hagin molts Catedràtics de la mateixa especialitat en un Departament i cap Catedràtic en els Departaments de les altres especialitats.

Sembla ser que, malgrat tot, el Ministeri donarà per bona aquestes dues convocatòries ja que no han estat impugnades per cap afectat i ja s'ha esgotat el temps legal per fer-ho. Així doncs en poques setmanes s'espera que surtin aquests nomenaments en el BOE.

Tota aquesta situació ha estat coneguda degut a que els companys que havien accedit al Cos de Catedràtics a Catalunya i que desprès havien demanat trasllat a altres Comunitats, van veure que no cobraven el complement corresponen al Cos de Catedràtics.

Des del Sindicat AMES demanarem que la propera convocatòria es faci per especialitats. És el millor pels centres i el més prudent ja que ara la probabilitat d'impugnació per aquest motiu per part dels aspirants de les especialitats més perjudicades és molt alta.

Barcelona a 23 de octubre de 2009

Sindicat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)