Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Curs d'ajuda i orientació sobre com fer una Programació Didàctica de Secundària segons les Competències Bàsiques

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@ames-fps.com o truca'ns al 659002871 (tardes)

CONTINGUT DEL CURS

En aquest curs es facilitarà a l'alumnat informació sobre teories de l'aprenentatge que determinen la forma de fer una programació, la normativa vigent, els currículums, eines pràctiques per fer una programació i la forma com seguir i adaptar una programació.

Els continguts a treballar en aquest curs s'ha dividit en les següents dues parts:

1ª PART) ESQUEMA GENERAL D'UNA PROGRAMACIÓ

Introducció:

Contextualització del centre
Definir les característiques sociològiques del Centre.
Definir les característiques físicas del Centre
Definir la tradició i realitat pedagògica del Centre. Documents
Definir les característiques organitzatives del Centre.
Definir els serveis del Centre i/o Zona.
Relació famílies

Presentació del cicle

Contextualització de l'aula
Contextualització del grup classe (característiques dels alumnes)
Objectius generals d'etapa
Objectius generals d'àrea
Continguts d'àrea
Objectius curs matèria
Objectius didàctics
Continguts didàctics

Competències bàsiques

Metodologia

Avaluació. Criteris

L'ús de les Noves Tecnologies

Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques

Recursos didàctics i material per a l´ alumne

Temporalització. Horari

2ª PART) L'ESQUEMA D'UNA UNITAT DIDÀCTICA

NOM : CICLE :
UNITAT DIDÀCTICA nº : NIVELL:

INTRODUCCIÓ:
OBJECTIUS:
CONTINGUTS:
TREBALL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència comunicativa i lingüística:
Competència artística i cultural
Competència matemàtica
Tractament de la informació i competència digital
Competència Aprendre a aprendre
Competència d'autonomia i iniciativa personal
Competència social i ciutadana
Coneixement i interacció amb el món
(No cal treballar-les totes)

CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES

- Socials
- Llengua:
- Matemàtiques:
- ..............

ACTIVITATS D'ENSENYAMENT APRENENTATGE. TEMPS

CONEIXEMENTS PREVIS NECESSARIS I HABILITATS

MESURES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES

AVALUACIÓ

1. CRITERIS D'AVALUACIÓ (En cursiva, els criteris per l'alumnat ACI.)
2. AVALUACIÓ INICAL.

FORMATIVA,
SUMATIVA

3. INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ

RECURSOS

FUNCIONALS:
PERSONALS
MATERIALS:

Fungibles
No fungibles

ANNEXES