0. CONTEXTUALITZACIÓ DE CENTRE. EXEMPLES.

l. La realitat del centre.

L’ Institut d’ ensenyament secundari en què baso la meva programació, va ser inaugurat la tardor de l’ any 1982 com a institut de formació professional per donar resposta a la demanda creixent d’ estudis professionals entre els joves del barris de la zona perifèrica, en mig de diferents barris. Està situat a l’ àrea metropolitana, a la zona nord de Sabadell.

Comptava al principi amb tres branques de Formació Professional (Administratiu, Delineació, Electricitat). Durant el curs escolar 1989-1990 es va substituir l’ especialitat de Delineació per la d’ Arts Gràfiques.

Durant el curs 96-97, arran de l’ aplicació de la Llei Orgànica d’ Ordenació General del Sistema Educatiu, el centre va ser compartit per alumnes d’ ESO i més tard pels de batxillerat. Més recentment, s’ ha completat l’ oferta amb diferents especialitats de formació laboral (Casa d’ Oficis) dins els Programes de Garantia Social. També hi ha una Aula d’ Acollida pels Nouvinguts i l’ Atenció a la Diversitat compta amb una comissió formada pel departament psicopedagògic, un coordinador pedagògic i diferents professors. Es compta també amb una USSE, en la que els alumnes que ho requereixen, reben una atenció especialitzada.

El claustre està format per vuitanta-cinc professors de diferents especialitats per cobrir la normativa curricular.

ll. Característiques físiques del centre.

El Centre està format per dos espais: L’ edifici central i l’ edifici dels tallers.

La distribució arquitectònica de l’ edifici central es reparteix entre el vestíbul i dues plantes. El centre està construït sense barreres arquitectòniques, ja que disposa d’ ascensor i dues escales d’ accés a les dues plantes.

En el vestíbul, trobem: la consergeria, les aules d’ Arts gràfiques, les d’ Administratiu, La sala de professors, la secretaria, l’ aula d’ Acollida, una aula d’ informàtica, la sala d’ usos Múltiples o Sala d’ Actes, i l’ entrada principal al gimnàs. En la primera planta, trobem prefectura d’ estudis, la sala de guàrdies, aules i gairebé tots els departaments de les diferents àrees que s’ imparteixen al centre. També hi trobem la biblioteca. El centre ha entrat dins el programa "Punt Edu" on s’ està fent una estructuració e innovació del seu espai perquè els alumnes i la resta de la comunitat educativa en pugui gaudir i treure’n profit. En la segona planta, trobem: l’ aula de Visual i Plàstica i la de Dibuix, a més de diferents aules normals, i una d’ informàtica. S’ hi troba també el departament de Visual i Plàstica, Música, Educació Física i el de Llengües Estrangeres.

Cal destacar, però, que el centre s’ ha dotat amb uns Kits d’ audiovisuals, connectats per intranet e internet, en aules específiques, una d’ elles la de Visual i Plàstica. D’ aquesta manera treballem les TIC a les aules.

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) s’ha d’adequar a allò que disposa el Decret 75/1992 de 9 de març, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a Catalunya. El PEC expressa en les seves pàgines els objectius educatius que es pretenen aconseguir, així com l’organització i funcionament necessaris per assolir-los; partint sempre del coneixement de la mateixa escola i del seu entorn.

El PEC és un document públic. Ha de garantir una intervenció pedagògica coherent, coordinada, progressiva i que sigui assumida per tota la comunitat escolar.

En el PEC hi consten: els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics adoptats tenint en compte la realitat del centre i l’alumnat a qui acull, els principis organitzatius, així com el projecte lingüístic que defensa la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge a l’escola.

El Projecte Curricular del Centre (PCC) s’ha d’adequar al Decret 75/1992, de 9 de març; al Decret 95/1992, de 28 d’abril; al Decret 94/1992, de 28 d’abril; al Decret 223/1992, de 25 de setembre, i els decrets 95/1992 i 96/1992, de 28 d’abril.

El PCC contempla les peculiaritats, la diversitat i la pluralitat dels alumnes que van a l’escola; així com les adaptacions de caràcter curricular, organitzatiu, de material, de metodologies i estratègies o d’avaluació que són necessàries per donar una resposta educativa el més eficient possible a les patologies d’alumnes que l’escola acull (deficiència mental amb diferents graus, síndromes diversos (X-fràgil, Síndrome de Down, trastorn per hiperactivitat amb dèficit d’atenció, altres).

En el PCC s’expressa el conjunt de decisions que afecten a la concreció del currículum; possibilitant l’adequació entre les intencions curriculars i la realitat educativa del centre. El PCC seqüència els continguts curriculars tenint en compte les necessitats educatives dels alumnes, així com observant les indicacions prescrites al respecte en el mateix PEC. Dins el PCC contemplem quins objectius s’han d’assolir per a cada àrea o etapa, quins recursos organitzatius o materials són necessaris, quina és la metodologia més adequada per a desenvolupar els diferents continguts així com quins són els criteris d’avaluació que seguirem.

A nivell de centre, es fan reunions de diferent tipologia:

- Les Pedagògiques són: de nivell, d’ àrea i d’ equip docent.

- Les Organitzatives són: les de Coordinació, Departaments, Claustres i Consells escolars.

I finalment, les d’ Equip Directiu.

El professorat és una plantilla força estable i ben coordinada. És un professorat obert a rebre assessorament continu per a millorar la seva pràctica docent i implicat en l’aprenentatge d’accions educatives innovadores enfocades cap a l’atenció a la diversitat i el tracte amb el medi ambient.

L’ Equip Directiu el formen el Director, el Cap d’ Estudis, el Coordinador Pedagògic i el Secretari i Administrador.

L’ AMPA està formada per tots els pares i mares dels alumnes. El centre procura que aquests participin activament en el projecte comú.

Donada la ubicació especial en què es troba el centre, l’ AMPA juntament amb el centre, va decidir socialitzar els llibres.

Els professionals que atenen a les necessitats educatives dels docents són diversos i no sempre els mateixos, tot depèn de la tipologia d’alumnes que el centre acull: EAP, CREDA, UTAC,CSMIJ, CREC, serveis socials,...

Aquests professionals es coordinen i col·laboren permanenment amb el Departament d’ Orientació Pedagògica, donant resposta als alumnes amb necessitats educatives especials. Ambdós intercanvien informació, planifiquen estratègies metodològiques i organitzatives, elaboren plans d’actuació o material per, posteriorment, ajudar a la resta de docents a donar resposta a les dificultats concretes dels diferents alumnes del centre. Hi ha dos psicopedagogs que preveuen les possibles dificultats de caràcter general que es pot trobar l’IES, així com els possibles handicaps dels diversos grups o alumnes.

També una de les seves funcions és la d’assessorar i preparar les adaptacions curriculars dels alumnes amb necessitats educatives específiques. L’ Institut defensa una educació entesa com un procés integral, on hi ha un respecte cap a la diversitat en totes les seves vessants.

Pel que fa a la matèria de EVP es concentra en dos crèdits a segon d´ ESO i en dos crèdits a 4art ESO ( programació dels quals us ofereixo). En el primer cicle de EVP (Educació Visual i Plàstica), s’introdueix als alumnes a qüestions bàsiques del llenguatge visual i plàstic, dels sistemes de representació, de la geometria plana, i del software de tractament d´ imatges.

En el segon cicle, es treballa amb més deteniment els continguts que hem vist al primer cicle, donant importància als objectius de cicle per l’ àrea.

 

 

1.- CONTEXTUALITZACIÓ DEL CENTRE

El Centre que serveix de referència a aquesta programació didàctica està situat a un barri relativament cèntric de Barcelona, de classe mitja, amb un baix percentatge d’immigració.

El Centre ofereix ESO i Batxillerat, en les modalitats de Ciències de la naturalesa i la salut, Tecnologia i Ciències Socials, i compte amb un total de 500 alumnes i 50 professors. Té quatre línees en els tres primers cursos d’ESO, tres en el curs de quart d’ESO, i una línea per a cada modalitat del Batxillerat i una ratio de menys de trenta alumnes. La coordinació vertical té un coordinador per a cada cicle i la coordinació transversal té quatre coordinadors: lingüístic, d’activitats i festivitats escolars, informàtic i de riscos laborals.

Arquitectònicament es composa de quatre pisos en altura més un soterrani, i està completament adaptat a les possibles minusvalies de l’alumnat. En el soterrani trobem el gimnàs i els vestuaris a demés d’un saló d’actes per a les reunions amb els pares i diverses activitats de l’alumnat. A la planta baixa trobem la consergeria, la secretaria, la biblioteca, els despatxos de l’equip directiu i l’aula de informàtica. A la primera i segona planta es troben distribuïdes les aules dels quatre cursos d’ESO. A la tercera planta estan les aules del Batxillerat i algunes aules específiques, com la de idiomes. Finalment, a la quarta planta trobem l’aula d’informàtica, els laboratori tecnològic i científic, l’aula d’art i l’aula d’audiovisuals.

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) preveu una educació no-sexista, no-classista, no-racista, laica i de respecte al medi ambient, en la que es potenciï la integració de l’alumne a la societat, desenvolupant les actituds cíviques i democràtiques, la participació ciutadana, la interacció amb els col·lectius i associacions socials. Per aixó es persegueix la consecució d’una formació integral de l’alumne, valorant les activitats pràctiques. Per aconseguir-ho s’ofereix un seguiment individualitzat de l’alumne, així com una estreta relació amb les famílies, i un control exhaustiu de l’assistència de l’alumnat.

El Projecte Curricular del Centre (PCC) està basat en els Decrets del 92 i per aquesta raó està en revisió per tal d’adequar-lo al Decret del 2007. Conté els continguts curriculars i els objectius que l’alumnat a d’assolir per àrea i etapa. Però comença a esser substituït per les Competències bàsiques que s’adeqüen millor a les diferents situacions i necessitats del nostre institut.

Altres documents de importància del centre són: el Reglament de Règim Intern (RRI), que recull els drets i obligacions de l’alumnat i les respectives sancions; el Pla Anual, que recull el conjunt d’activitat que es realitzaran al llarg del curs al Centre o coordinades pel Centre i que està aprovat pel Consell Escolar; i el Pla d’Emergència del Centre.

L’Equip Directiu està format pel Director, el Cap d’Estudis, l’Administrador, el Coordinador Pedagògic d’ESO i el Secretari.

El Claustre està format per un professorat intergeneracional, dinàmic en el seu funcionament, compactat i coherent, que està obert a la formació continuada i disposat a realitzar noves experiències en el camp de la didàctica i l’educació.

La coordinació dels objectius i continguts dels cursos la realitzen els Departaments de Ciències, Llengües i Socials, mentre que els seminaris s’encarreguen de les matèries específiques, com els Seminaris de Matemàtiques, Llengua Catalana, Dibuix...

El Centre gestiona diferents serveis per atendre totes les necessitats de l’alumnat: EAP, CREC, CREDA, UTAC i CESMIJ. Ademès hi ha una comissió d’atenció a la diversitat (CAD) formada per el psicopedagog, l’EAP, els Serveis Socials i el Cap d’Estudis que es reuneix periòdicament. La CAD, a demés d’encarregar-se d’evitar l’absentisme escolar prenent les mesures pertinents, fa un seguiment dels alumnes per conèixer les seves característiques personals i evitar problemes derivats de l’alumnat.

El Centre, obert al barri, potencia la interacció amb la Biblioteca Municipal, l’Ajuntament, les Associacions de Veïns i l’Associació de Festes Majors.

L’AMPA està formada per la majoria de les famílies, i és un element important en el funcionament del Centre, que es mostra sempre disposat a la col·laboració i és, en molts casos, impulsor d’activitats extraescolars i diversos actes. Les relacions amb el Centre es gestionen a través del Consell Escolar i es realitzen reunions a principi i a final de curs, a demés de les reunions periòdiques amb el tutor, a demanda dels pares o d’aquest.

El tutor es l’encarregat de dirigir cada grup-classe, tenint un tracte individualitzat amb cada alumne i la seva família. Les funcions del tutor son a tres nivells. Amb el grup, entre d’altres qüestions, s’encarregarà de la bona dinàmica del grup, d’orientar sobre estudis i professions i treballar temes relacionats amb les tècniques d’estudi. Amb cada alumne individualment haurà de conèixer les seves característiques i orientar-lo segons les seves necessitats. Respecte els altres professors, serà l’encarregat de presidir les juntes d’avaluació i de mantenir un flux recíproc d’informació sobre els alumnes.

2. Contextualització centre

L’Institut d’Educació Secundària, està situat en una ciutat a les rodalies de Barcelona. El nivell socio-econòmic dels alumnes es mig-baix, i posseeix una important afluència immigratòria provinent sobretot del sud d’Espanya, però també d’altres poblacions i països. L’institut està perfectament equipat i no té barreres arquitectòniques. Està adaptat a les dificultats físiques que puguin presentar els alumnes.

Per la coherència educativa en el desplegament curricular i el funcionament i la convivència al centre, l’institut consta amb els següents documents legals d’organització interna:

L’equip directiu, format pel director, dos caps d’estudis, el secretari i la coordinadora pedagògica, formen juntament amb el claustre, un equip dinàmic i preocupat per la formació contínua i la millora constant del sistema educatiu, totalment obert a la innovació i als canvis, tot combinant, la veterania d’una plantilla estable amb les noves generacions.

A nivell de cicle s’organitzen transversalment per donar coherència pedagògica als diferents cicles, i a nivell de departament s’organitzen verticalment per donar coherència a l’assignatura (tots els nivells).

L’institut compta amb serveis que col·laboren en donar una resposta educativa integral als alumnes, com ara: CREDA, CREC, EAP, CSMIJ, UTAC, CAD, SS, etc.

A nivell d’entorn hi col·laboren amb l’ajuntament, associacions de veïns, biblioteques, etc.

L’AMPA és també col·laboradora molt activa de l’institut i està molt lligada al Consell Escolar.

L’IES compta amb els serveis de dos orientadors educatius, les funcions del quals són:

  1. Atenció a l’alumnat

  1. Suport tècnic al professorat: Col·laboració en la detecció, valoració, intervenció i seguiment de casos així com en la prevenció e conductes de risc i per últim coordinació amb altres serveis externs.
  2. Suport a l’acció tutorial: atenció i seguiment de l’alumnat, individualment i en grup. Orientació escolar, reunions amb tutors, planificació d’accions, coordinació amb serveis externs, etc.