Concurs de Trasllats a nivell Estatal de l'any acadèmic 2010/2011

Forma de fer la sol·licitud de participació

La convocatòria està previst que surti al DOGC del 22/11/2010. Tota la següent informació queda supeditada al que es digui en la convocatòria oficial publicada en el DOGC.

La sol·licitud es farà de forma telemàtica en el portal web ATRI (https://arhpa.gencat.cat/). Per accedir cal posar el nom d'usuari i la contrasenya que es posa en el portal EPOCA. Es recomana comprovar ja que podem accedir i si les nostres dades estan bé.

Al fer la sol·licitud es generaran tres documents: un de sol·licitud de participació en el concurs, un altre per presentar i acceptar, si és el cas, els mèrits que constin en l'Administració, sobre aquests no cal aportar cap justificació i un tercer per a presentar els mèrits que ha d'avaluar una comissió. Aquests últims precisen l'aportació dels corresponents justificants.

El professorat en pràctiques no ha de presentar cap justificant ja que serà valorat en funció de l'any de l'oposició i del número d'ordre en aquesta oposició.

Professors que es poden presentar

Poden participar voluntàriament tot el professorat que tingui destinació definitiva i han de participar obligatòriament tot el professorat que no tingui destinació definitiva.

Calendari

1.) El termini previst per a presentar les sol·licituds serà del 25 de novembre al 14 de desembre de 2010.

2.) La llista de vacants provisionals es publicarà abans del 25 de febrer de 2011

3.) La llista provisional de la resolució del concurs es publicarà el mes de març. Els professorat que participi de forma voluntària es podrà retirar en el termini de 5 dies.

4.) Les vacants definitives es publicaran abans del 13 de maig de 2011.

5.) La llista definitiva de la resolució del concurs es publicarà a finals de maig.


Procediment del concurs

Es diferencien tres fases amb prioritat jerarquitzada que són: dret preferent a centre, desprès dret preferent a localitat o zona i desprès el concurs general.


Dret preferent a centre

Poden participar en aquesta fase tot el professorat que ha patit la supressió del seu lloc de treball (els suprimits). Això inclou, en segona instància, als que han adquirit una nova especialitat.

Dret preferent a localitat o zona

Poden participar tots aquell professorat que per algun motiu ha perdut la seva plaça. La resolució es farà segons l'avaluació dels mèrits aportats. Si no s'obté cap destinació es continuarà en la situació actual sense perdre el dret preferent.


Concurs general

La resolució es farà segons l'avaluació dels mèrits aportats. Si no s'obté cap destinació es continuarà en la situació actual sense perdre el dret preferent.