Comunicat del sindicat AMES sobre el Projecte de la LEC i sobre la proposta de vaga del proper 13 de novembre

En primer lloc volem indicar que el Departament d'Educació no ha tingut en consideració cap de les propostes sobre el professorat que en el seu moment els vam presentar. L'actual Projecte de la LEC considera que pràcticament tots els problemes del nostre sistema educatiu són deguts a la manca de formació i dedicació del professorat. La solució que proposa bàsicament és establir que el professorat no tingui plaça en un centre sinó en una zona i donar a les Direccions la capacitat d'avaluar al professorat i de decidir si pot continuar en el centre o ha de passar a un altre centre de la zona. La LEC no estableix cap mesura de control similar sobre cap altre col·lectiu (alumnes, pares, directors, inspectors, etc.). A més, amb la creació dels nous Cossos de docents de Catalunya, els funcionaris docents catalans ja no podran seguir en MUFACE sinó que hauran de passar a la Seguretat Social, sortiran perjudicats en la seva pensió de jubilació i difícilment podran participar en concursos de trasllats de nivell estatal.

Nosaltres som partidaris de l'avaluació del professorat, però d'una avaluació objectiva i basada en resultats comparables, ja que això és la millor garantia pels professors que fan bé la seva tasca, que són la immensa majoria. El que no volem és el model que proposa la LEC, que estableix que l'avaluació la farà el Director. Amb aquest model el que s'afavorirà no és la millora acadèmica i professional dels docents, sinó la seva submissió a qualsevol proposta dels seus superiors (Director i Departament). És a dir, amb la LEC que es proposa desapareixerà la llibertat de càtedra del professorat, disminuiran els continguts comuns a tots els centres degut a l'anomenat "Projecte educatiu de centre" i, per tant, es produirà una disminució dels nivells acadèmics dels nostres alumnes. Sobre el "Projecte educatiu de centre" volem dir que si bé els centres privats sí poden tenir un ideari propi singular, sempre i quan estigui d'acord amb la Constitució i l'Estatut, els centres públics han de ser ideològicament plurals i aquesta riquesa no s'hauria de perdre ni disminuir.

La nostra proposta per fer una bona avaluació del professorat és fixar-se en els resultats de la seva tasca i això passa per establir proves externes al final de la Primària i al final de l'ESO. Demanem que els resultats d'aquestes proves hagin de ser tinguts en compte per part de la Junta d'Avaluació en el moment de decidir si l'alumne està o no preparat per passar a l'etapa següent. Aquestes proves, així plantejades, són plenament compatibles amb la legislació vigent (LOE). Pensem que els resultats dels alumnes en aquestes proves, a lo llarg d'uns quants anys, són el millor indicador de la qualitat professional dels professors del centre i també de les seves direccions. Evidentment, per comparar els resultats dels centres entre sí, s'hauria de tenir en compte el seu context social i econòmic. És a dir, només es podrien comparar centres d'un mateix context social i econòmic. Aquesta classificació de centres ja existeix en el Departament des de fa anys.

Finalment volem manifestar que, encara que coincidim amb uns altres sindicats en la proposta de fer vaga el proper 13 de novembre, no compartim amb ells que la causa dels problemes en l'educació sigui l'existència dels centres concertats, ni què la solució passi per la retirada dels concerts. Nosaltres considerem que aquest no és el problema, que la seva posició no té una base professional sinó ideològica, i que, per tant, com a sindicat exclusivament professional no la podem subscriure.

Barcelona, 25 d'octubre de 2008

 

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari

(Sindicat AMES)