ESTUDI COMPARATIU DE LES DIFERÈNCIES ENTRE ELS CONTINGUTS ESTABLERTS EN EL RD 3473/2000 I EN EL RD 3474/2000 I LES VERSIONS PROVISIONALS DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT

ESO (BIOLOGIA I GEOLOGIA)

Hem fet una comparació dels continguts inclosos en el Real Decret i els inclosos en el document "versió provisional" del Departament i el resultat és el següent:

ESO (FÍSICA I QUÍMICA)

A 3r d'ESO cal afegir que falta tot el tema "La química en la societat", que compren els elements químics bàsic dels éssers vius, els problemes ecològics de contaminació química, energia nuclear i medicaments. No s'entén que es pot explicar de "magnetisme" a aquest nivell, ni que es pot explicar de "moviment i forces" sense haver donat prèviament el tema de forces.

A 4t d'ESO falta tot el tema "L'àtom i els canvis químics"

BATXILLERAT (BIOLOGIA)

Respecte als continguts del R.D. 3474/2000 en el model de Catalunya falta tota la Microbiologia.

CONCLUSIONS

A nivell de tot el disseny del Batxillerat de la Modalitat "Ciències de la Naturalesa i la Salut", hi ha:

  1. l'incompliment de l'obligació de cursar tots els continguts establerts als dos RRDD 3473/2000 i 3474/2000 per les matèries de l'ESO i del Batxillerat respectivament.
  2. l'incompliment de l'obligació de cursar 6 matèries de la Modalitat. Si es cursen Biologia, CTMA i Química (obligatòria aquesta última per fer a les PAAU l'opció "Via de les Ciències de la Salut) només són 3 matèries i ja no te prou hores per arribar a 6 matèries.

En resum aquesta "versió provisional" incompleix el Real Decret, ja que no compren els continguts mínims obligatoris per a totes les CCAA, necessaris per fer possible el canvi de centre fins i tot entre diferents CCAA. La nostra opinió és que no podem acceptar per als nostres alumnes aquesta manca de continguts i de nivell, respecte a les altres CCAA.

AMES

Barcelona, 7 de novembre del 2001