EXÀMENS D'ESO I BATXILLERAT AL SETEMBRE!!!

Proposta dirigida al Claustre de Professors

L'experiència d'aquests últims anys ha deixat ben clar que promocionar al curs següent als alumnes que tenen moltes assignatures pendents, l'anomenada promoció automàtica, ha estat un greu error.

Ara, la nova normativa derivada de la LOCE no contempla la "promoció automàtica" sinó que dóna a l'alumnat amb assignatures pendents una segona oportunitat, les denominades proves extraordinàries, per arribar a assolir els coneixements necessaris abans de començar el curs següent. Aquestes proves sempre s'havien fet el mes de setembre, però el Departament d'Ensenyament ha establert fer-les el mateix més de juny, una setmana després d'acabar el curs.

És evident que els coneixements mínims que l'alumne no ha pogut adquirir en quasi 10 mesos no es poden aprendre en 3-4 dies més, i que en tant pocs dies tampoc es poden adquirir hàbits de treball, que moltes vegades és la causa real del fracàs escolar. Per tant considerem absolutament imprescindible que l'alumne disposi dels 2 mesos d'estiu per preparar-se.

D'altre banda considerem que, després de més de 9 mesos de curs i de les avaluacions ordinàries, amb el conseqüent desgast d'alumnes i professors/es, no és pedagògicament aconsellable realitzar aquestes proves passat Sant Joan.

A més, un altre perjudici és que el procés administratiu -reclamacions d'exàmens, constitució de grups i distribució de cursos, etc- s'allargaria fins ben entrat el juliol. En conseqüència, impossibilitaria el dret irrenunciable del professorat a assistir a cursos de formació.

Per totes aquestes raons, pensem que l'època més adequada per fer les proves extraordinàries és la primera quinzena de setembre. Per aconseguir la rectificació del Departament en aquest punt, us proposem que el Claustre de Professors d'aquest centre demani al seu Consell Escolar que enviï un escrit al Departament demanant que les proves extraordinàries es facin el mes de setembre. Si us plau informar-nos també a nosaltres per fer un seguiment de la campanya.

AMES

ames@colegio.net