Valoració del sindicat AMES del concurs d’accés al cossos de Catedràtics de Secundària, d’Arts plàstiques i disseny, i d’Escoles Oficials d’idiomes realitzat el curs 2007/2008.

ÍNDEX

1. Llista final de seleccionats per ordre de puntuació

2. Llista final de seleccionats per especialitats

3. Avisos

4. Valoració general

5. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics de Secundària

6. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics d’Arts plàstiques i disseny

7. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics d’Escola Oficial d’Idiomes

3. Avisos

La primera setmana de setembre de 2008 està previst que es publiqui la llista dels nous catedràtics en el DOGC. El nomenament tindrà efectes administratius a partir de l’u de setembre. A partir de la data de publicació es disposa d’un mes per interposar un Recurs de Reposició i, posteriorment, d'un altre mes per interposar un Contenciós Administratiu contra la resolució publicada. L’Administració disposa de un 10% del total de les places convocades per atendre els recursos abans esmentats i les vacants que es puguin produir per jubilació o excedència. Això pot implicar la incorporació de noves persones. Si algun afiliat vol presentar un recurs i vol assessorament cal que ens envií un e-mail a ames@telefonica.net o bé que truqui al sindicat (T: 659002871) per les tardes.

Aquest any 2008/2009 tornarem a organitzar un curs d'orientació i ajuda per preparar el següent accés als cossos de catedràtics, que segurament serà convocat el proper mes de novembre. Aprofitarem l'experiència d'aquest any per preparar nous documents i noves orientacions. Per poder participar en aquest curs simplement cal estar afiliat al sindicat. Per afiliar-se simplement cal omplir la següent fitxa d'afiliació.

Les persones que han participat en el passat accés a càtedres i que no han estat seleccionades podran demanar que en el proper accés es mantingui la puntuació ara obtinguda i que s’afegeixin els mèrits posteriors al 8 de gener de 2008.

4. Valoració general

En el sindicat AMES valorem positivament que s’hagi convocat aquest accés al Cossos de Catedràtics. Malgrat que les millores laborals no són massa grans, el professorat ha mostrat una gran interès en participar. Més de 6400 professors han elaborat i defensat un projecte docent i han demanat una valoració de la seva activitat docent. A més, els que no han estat seleccionats estan molt interessats en veure com millorar les seves puntuacions de cara al proper accés. És a dir, aquest accés ha significat un gran estímul per al professorat i, per tant, cal esperar moltes millores a conseqüència de l'aplicació dels projectes elaborats.

Tot això ens reafirma en el nostre convenciment que, si en el nostre sistema educatiu s’establís algun estímul per l’alumnat, com la necessitat de superar una prova externa per poder iniciar el Batxillerat o la FP, el nostre alumnat faria molt més del que ara està fent. Els nostres alumnes tenen les mateixes capacitats que, per exemple, els finlandesos, i el professorat està també igualment preparat per assumir aquest repte. Per tant, sí no obtenim millors resultats en les proves PISA, simplement és perquè tenim un mal sistema educatiu. Cal que els nostres responsables polítics tinguin el valor d’enfrontar-se als grans sindicats del sector, els que defensen un sistema amb un itinerari únic per tots els alumnes fins als 16 anys, o 18 anys si són repetidors, la promoció automàtica obligatòria dels repetidors, i la possibilitat de passar de curs per decisió del centre, sense necessitat de notes mínimes ni d'un màxim de matèries.

En el sindicat AMES lamentem que:

1.) El barem hagi donat tanta importància als anys de docència. Això no estimula al professorat a treballar més, sinó a no fer-ho, ja que aquest constata que el que més puntua són els anys de serveis. Evidentment és el que calia esperar dels sindicats que havia a la taula de negociacions. Uns sindicats que, per tal de guanyar eleccions, sempre han defensat el cos únic de professors i unes oposicions d'accés a la funció pública docent sense exercicis pràctics, on els interins poden substituir l'exposició oral per un informe administratiu i on l'antiguitat dels interins és el que més puntua. Cal que el professorat participi més en les properes eleccions sindicals del 2010, en les anteriors només va participar un 20% del professorat de Secundària, i no voti als sindicats que tant han degradat la nostra professió. Per culpa d'ells, avui no es valora al professorat que treu el màxim profit de cada alumne (això no apareix en cap barem), sinó sobre tot al que porta més anys de docència.

2.) S’hagi fet una llista única i no una llista per a cada especialitat. Si l’objectiu es disposar d’un catedràtic per Departament, no té cap sentit tenir dos o tres catedràtics en un mateix Departament i cap en molts altres Departaments.

3.) Que un tribunals hagin valorat uns mèrits que altres tribunals no han valorat o ho han fet de forma molt diferent. En base a l’actual experiència proposem que el Departament faci un llistat detallat de com tots els tribunals han de valorar els diferents tipus de mèrits que s'han detectat en aquesta primera vegada.

4.) Que l’Administració no doni resposta a les reclamacions presentades que no han estat admeses. L’aspirant té dret a saber el perquè no són ateses les seves reclamacions.

5.) Que els professors que han estat seleccionats per formar part dels tribunals hagin estat obligats a abandonar als seus alumnes justament al final del curs. Això és especialment greu pels alumnes de 2n de Batxillerat. Proposem que la intervenció dels tribunals es realitzi durant el mes de juliol, com tradicionalment es fa en les oposicions d'accés als cossos docents.

5. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics de Secundària

S’han presentat 6.323 docents i han estat seleccionats 1150. Tots els seleccionats tenen el màxim de punts, és a dir un 10. Tots tenen el màxim a l’apartat 1 (Anys, càrrecs i valoració activitat docent) que és de 5,5 punts, i el màxim a l’apartat 2 (Cursos de formació) que és de 3 punts. Per tant el que ha decidit és l’apartat 3 (Títols, publicacions, projecte docent, participació en recerca educativa, tutoria d'alumnes CAP,...). Només quan s’ha arribat a un empat en 1,75 punts a l’apartat 3, s’ha tingut que desempatar en funció de la màxima puntuació en els subapartats de l’apartat 1. Concretament és el que ha passat amb l’últim seleccionat, el seleccionat número 1150. De cara al proper concurs convé estudiar la seva puntuació. Aquesta és:

Amb 1,75 punts a l’apartat 3 hi ha altres aspirants que no han estat seleccionats. El motiu és que tenen menys punts als sub-apartats de l’apartat 1. En ells l'últim seleccionat, el número 1150, concretament té:

De cara a les possibilitats que tenen els futurs aspirants en el proper concurs la conclusió és que tornarà a ser l'apartat 3 el que decidirà. Que com la data de tancament de mèrits probablement serà a primers de gener, de cara al proper concurs (no al següent), poca cosa es pot fer en títols, publicacions, recerca educativa o tutoria d'alumnes de CAP. On sí es pot aconseguir millorar la puntuació actual és en el Projecte docent. Per això pot anar molt bé estudiar la informació que facilitarà el sindicat.

Respecte a les probabilitats de guanyar la càtedra en les dues properes convocatòries cal saber que:

En conclusió, per accedir al cos de catedràtics de Secundària s'ha d'arribar a aquestes puntuacions i intentar millorar-les. La forma que considerem més recomanable és invertir els esforços en fer el projecte docent (Apartat 3.2.3 que té un màxim de 1,5 punts).

6. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics d’Arts plàstiques i disseny

S’han presentat 59 docents i han estat seleccionats 20. Tretze docents dels seleccionats tenen el màxim de punts, és a dir un 10. L'últim seleccionat, el seleccionat número 20, té:

Respecte a les probabilitats de guanyar la càtedra en les dues properes convocatòries cal saber que:

De cara a les possibilitats que tenen els futurs aspirants la conclusió és que tornarà a ser l'apartat 1 el que decidirà. Que com la data de tancament de mèrits probablement serà a primers de gener, de cara al proper concurs (no al següent), cal invertir els esforços en millorar la puntuació de la valoració de l'activitat docent (Apartat 1.2.6 que té un màxim de 2 punts).

7. Valoració del concurs d’accés al cos de Catedràtics d’Escola Oficial d’Idiomes

S’han presentat 95 docents i han estat seleccionats 33. Tots els seleccionats tenen el màxim de punts, és a dir un 10. L'últim seleccionat, el seleccionat número 33, té:

Respecte a les probabilitats de guanyar la càtedra en les dues properes convocatòries cal saber que:

De cara a les possibilitats que tenen els futurs aspirants la conclusió és que tornarà a ser l'apartat 1 el que decidirà. Que com la data de tancament de mèrits probablement serà a primers de gener, de cara al proper concurs (no al següent), cal invertir els esforços en millorar la puntuació de la valoració de l'activitat docent (Apartat 1.2.6 que té un màxim de 2 punts).