Canvis introduïts en les reunions del 10 i 17 d'octubre de 2007

1.) Tant el Projecte docent sobre l’especialitat com l’avaluació de l’activitat docent són voluntaris. L’aspirant pot presentar un escrit de renúncia a ser avaluat per la Comissió.

2.) Els aspirants que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% podran participar en l’apartat de reserva per a aspirants amb disminucions i estaran exempts del pagament dels drets d’examen.

3.) Per poder quedar exempts de la prova de català s'haurà de presentar la titulació corresponent.

4.) Els aspirants hauran de presentar dos exemplars del Projecte docent i un full d’autobaremació dels mèrits
(Cursos de Formació, Publicacions, participació en projectes educatius, etc) amb els corresponents documents justificatius.

5.) Els participants mantindran una entrevista sobre el seu Projecte i podran disposar d'un exemplar. L’ordre d’actuació començarà per la lletra D.

6.) Es faran públics els resultats de la valoració dels Mèrits dels Cursos de Formació i Publicacions i del Projecte docent sobre l’especialitat, i els tribunals trametran a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu els resultats.

7.) La DGRSE sumarà la puntuació dels tribunals, la puntuació dels mèrits del Treball, la dels Mèrits acadèmics i la valoració de l’activitat docent i determinarà els aspirants que han superat la selecció.

8.) L'avaluació voluntària de la pràctica docent no serà realitzada per una comissió (inspector del centre, director i cap de departament) sinó per un inspector de l'especialitat i en base a qüestions acadèmiques.

9.) La memòria voluntària passa de poder ser valorada amb 1 punt a 1,5 punts i haurà una quarta opció consistent en aspectes de la pròpia especialitat, amb una sèrie d'aspectes que informarà la convocatòria.

10.) La puntuació per haver estat Cap de Departament / Seminari augmenta a 0.25 per any.

 

Sessions orientatives d'AMES sobre com preparar l'Accés a Càtedres

Els professors que estiguin interessats en tenir ajuda per preparar l'Accés a Càtedres poden enviar un e-mail a: ames@telefonica.net indicant: nom i cognoms, especialitat, localitat i telèfon mòbil. Els que ja ho han fet no cal que ho tornin a enviar. A mesure que sortin més informacions us les comunicarem.

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)