ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS 2009 – SISENA CIRCULAR

T'escrivim per a informar-te que:

1.) Ja ha sortit la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos. Per consultar cal posar el NIF, és a dir cal posar la lletra final. Es fa constar el tribunal, el lloc i l’hora en què s’han de presentar el dia 20 de juny. També s’indica el lloc i, si escau, l’hora on hauran de fer la prova de català el dia 19 de juny. Accés a la llista.

2.) A partir de demà 27 de maig i fins el 6 de juny es podrà consultar la puntuació automàtica donada pel Departament a partir de les dades que constin en el seu Registre sobre l'apartat 1 i el subapartat 3.1. A l'apartat 1 tenim l'antiguitat en el cos (1.1) i els càrrecs (1.2), excepte l'avaluació activitat docent (1.2.6), els anys de tutor de professors en fase de formació, és a dir interins novells i funcionaris en pràctiques (1.2.7) i els anys de representació en el Consell Escolar (1.2.12). A l'apartat 3 hi ha les titulacions acadèmiques (3.1.1 a 3.1.4); les titulacions d’ensenyament (3.1.5) i el títol de mestre de català (3.1.6).

3.) De l’1 al 6 de juny es podrà acceptar o rebutjar la puntuació automàtica rebuda. La no acceptació es podrà fer per cadascun dels subapartats.

4.) Del 6 al 12 de juny és el termini per aportat als SSTT/Consorci els documents que acrediten els mèrits no contemplats en la puntuació automàtica, com poden ser els certificats del Director del centre sobre les tutories (Apartat 1.2.5), les tutories de professorat interí i de professorat funcionari en pràctiques (Apartat 1.2.7) i la participació en el Consell Escolar del centre (Apartat 1.2.12). També és el termini per a presentar el documents que justifiquin la nostra reclamació sobre la puntuació automàtica obtinguda.

5.) Abans del 12 de juny de 2009 els tribunals faran públic els criteris de valoració del projecte docent, l'Apartat 2 (cursos formació) i el Subapartat 3.2 (publicacions)

6.) 19 de juny. Prova de català en el lloc indicat per a les persones que han de fer aquesta prova. Cal portar DNI.

7.) 20 de juny. Presentació davant dels tribunals amb el DNI. Cal portar:

8.) Ja ha sortit la llista de vocals per formar part dels tribunals. Accés a la llista.

 

Una molt cordial salutació

Barcelona, 26 de maig de 2009

Sindicat AMES

Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària

http://amesweb.tripod.com

ames@telefonica.net

T: 659 002 871 (tardes)