ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS 2009 - NOVENA CIRCULAR


T'escrivim per a informar-te que:

Una vegada resoltes les més de 300 impugnacions presentades està previst que la llista definitiva es publiqui a partir de la primera setmana de novembre.

Es pot interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC. En cas de estar interessat en fer-lo dirigir un e-mail a: ames@ames-fps.com

Respecte els companys que van accedir als cossos de Catedràtics l'any 2008 t'informem que encara estan pendents de nomenament en el BOE. El motiu d'aquesta situació és que el Departament d'Educació té competències per seleccionar als aspirants però no per nomenar-los doncs es tracta d'un cos estatal.

El motiu de la negativa per part del Ministeri a publicar en el BOE la llista de seleccionats és perquè la convocatòria del Departament d'Educació no s'ajusta a la normativa vigent, que és continguda en el Real Decret 276/2007 (BOE del 2 de març de 2007) sobre les especialitats docents.

El Ministeri estableix que a les convocatòries s'ha de diferenciar el nombre de places que es convoquen de cada especialitat. Això és el que nosaltres considerem més encertat ja que l'objectiu ha de ser que a cada Institut de cada especialitat hagi un Catedràtic i no que hagin molts Catedràtics de la mateixa especialitat en un Departament i cap Catedràtic en els Departaments de les altres especialitats.

Sembla ser que, malgrat tot, el Ministeri donarà per bona aquestes dues convocatòries ja que no han estat impugnades per cap afectat i ja s'ha esgotat el temps legal per fer-ho. Així doncs en poques setmanes s'espera que surtin aquests nomenaments en el BOE.

Tota aquesta situació ha estat coneguda degut a que els companys que havien accedit al Cos de Catedràtics a Catalunya i que desprès havien demanat trasllat a altres Comunitats, van veure que no cobraven el complement corresponen al Cos de Catedràtics.

Des del Sindicat AMES demanarem que la propera convocatòria es faci per especialitats. És el millor pels centres i el més prudent ja que ara la probabilitat d'impugnació per aquest motiu per part dels aspirants de les especialitats més perjudicades és molt alta.

Una molt cordial salutació

Barcelona, 25 d'octubre de 2009

 

Sindicat AMES
Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària

http://amesweb.tripod.com
ames@ames-fps.com
T: 659 002 871 (tardes)