Últim esborrany presentat el 16 d'octubre de 2007

Valoració d'AMES.

Considerem que augmentar el pes dels anys de serveis (ha passat de 2 a 3 punts), disminuir el pes del Projecte docent (ha passat de 2 a 1 punts i és voluntari) i fer voluntària l'Avaluació de l'activitat docent és un greu error.

Tenir més anys de serveis, a partir dels 8 anys de serveis ja fixats, no vol dir res respecte a l'excel·lència del professorat. Si, a més, es pot renunciar a presentar un Projecte docent i a ser avaluat sobre l'Activitat docent, indirectament es castiga al professorat que més esforços ha fet per a millorar el nostre sistema educatiu i es desincentiva a tot el col·lectiu.

Lamentem que tots els sindicats presents a la taula de negociacions estiguin recolzant aquests plantejaments. Els catedràtics d'institut i, per tant, la carrera docent basada en capacitats i mèrits, mai han estat tan orfes d'entitats que els defensin. Aquesta situació ens demostra la necessitat de no dependre de ningú, com és el nostre cas (AMES), per poder continuar lluitant per a la millora de l'ensenyament secundari.

Junta Directiva
Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)

EDU/XX/XXXX, de XX de XXXX de 2007, de convocatòria pública d’accés als Cossos de Catedràtics d’Ensenyament Secundari, d’Arts Plàstiques i Disseny i d’Escoles Oficials d’Idiomes.

La disposició addicional 12, apartat 2, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, estableixen que el sistema selectiu d’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes serà el de concurs.
L'article 3.1 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, estableix que les administracions públiques, una vegada aprovades les seves respectives ofertes d'ocupació, convoquen les places autoritzades en les esmentades ofertes d'ocupació.
El punt 3 de l’Acord de la mesa sectorial de 27 de setembre de 2006, sobre condicions laborals del professorat de secundària, aprovat pel Govern de la Generalitat (ACORD GOV/233/2006, de 27 de desembre de 2006, publicat al DOGC núm. 4813 de 2.2.2007), preveu que el Departament d’Educació publicarà les corresponents convocatòries de concurs de mèrits que permetin assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE del 30% del total de funcionaris de cada cos d’origen, amb un total de 4.010 dotacions de catedràtics al llarg dels cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010.
D'acord amb el que disposa la Resolució XXXXX, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de la Generalitat de XX de XXXX (DOGC núm. XXXX, de XXXX.2007), pel qual es complementa l'oferta d'ocupació pública dels cossos de funcionaris docents per a l'any 2007 i per tal de proveir les places dels cossos de catedràtics a Catalunya;
A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,
Resolc:
Obrir convocatòria de concurs per a l’accés a 1.203 places de funcionari docent dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes a Catalunya, d'acord amb les bases següents:
Índex
1. Normes generals.
1.1 Places convocades.
1.2 Normativa aplicable.
2. Requisits dels aspirants.
2.1 Requisits generals.
2.2 Data del compliment dels requisits.
2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.
3. Sol·licituds i termini de presentació.
3.1 Presentació.
3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.
3.2.1 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.
3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés.
3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment de selecció.
3.3.1 Import dels drets.
3.3.2 Forma de pagament.
3.3.3 Exempts del pagament dels drets.
3.4 Termini de presentació.
4. Admissió d'aspirants.
4.1 Llista d'admesos i exclosos.
4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.
4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.
4.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits.
5. Òrgans de selecció.
5.1 Tribunals i comissions de selecció.
5.2 Nomenament.
5.3 Composició dels tribunals.
5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i catedràtics d’arts plàstiques i disseny.

1. Tribunals suplents.
2. Participació voluntària.
3. Paritat entre professors i professores.
4. Dates del sorteig dels vocals dels tribunals.
5. Designació excepcional de vocals.
6. Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.
7. Competència lingüística.
8. Secretari dels tribunals.

5.4 Obligatorietat de participació en els òrgans de selecció.
5.5 Abstenció i recusació.
5.6 Constitució dels tribunals i de les comissions de selecció.
5.7 Funcions dels tribunals.
5.8 Publicitat dels criteris de correcció.
5.9 Procediment d'actuació.
5.10 Nombre màxim d'aprovats.
5.11 Indemnitzacions i dietes.
6. Sistema de selecció.
6.1 Inici i desenvolupament de les proves.
6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels opositors i l'inici de les proves.
6.1.2 Citació dels aspirants.
6.1.3 Desenvolupament i procediment.
6.2 Prova de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
6.2.1 Contingut de la prova de llengua catalana.
6.2.2 Qualificació de la prova de llengua catalana.
6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.
6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.
6.3 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent.
6.4 Avaluació positiva de l’activitat docent.
6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent.
6.6 Concurs de mèrits.
6.6.1 Assignació automàtica d’alguns apartats..
6.6.2 Al·legació de mèrits davant el tribunal.
6.6.3 Qualificació del concurs.
6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu.
6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.
7. Superació del concurs i selecció dels aspirants.
7.1 Accés a un cos de catedràtics.
7.2 Confecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.
7.2.1 Agregació de les puntuacions.
7.2.2 Criteris per resoldre els empats.
7.2.3 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.
7.2.4 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats.
8. Nomenament de funcionaris de carrera.
Annexos
Annex 1 Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d’accés a un cos de catedràtics.
Annex 2 Pautes i criteris per a l’elaboració del projecte docent.


Procediment d'accés per concurs públic de mèrits

.1 Normes generals
1.1 Places convocades.
Es convoca concurs de mèrits d’accés a 1.203 places dels cossos de catedràtics, segons la distribució per cossos que es detalla a continuació:
C=codi; N=nombre de places.

C

Cos

N

511

Catedràtics d’ensenyament secundari

1.150

512

Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes

33

513

Catedràtics d’arts plàstiques i disseny

20Total

1.203


1.2 Normativa aplicable.
En aquest procediment selectiu d’accés als cossos de catedràtics és d'aplicació la normativa següent:
El Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997), pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
La Llei 31/2002, de 30 de desembre (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002), de mesures fiscals i administratives.
La Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007).
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006) d’Educació
L'Ordre EDC/12/2006, de 18 de gener (DOGC núm. 4559, de 26.1.2006), per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents.
El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2.3.2007), pel qual s'aprova el reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'Educació.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (BOE núm. 89, de 13.4.2007).
Altres disposicions d'aplicació general, així com el que s'estableix en aquesta convocatòria.
.2 Requisits dels aspirants
Per tal de ser admès al procediment selectiu, l'aspirant haurà de reunir els requisits següents:
2.1 Requisits generals.
a) Estar en possessió, o reunir les condicions per a la seva expedició, del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o titulació equivalent a efectes de docència.
En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, caldrà que prèviament se n’hagi obtingut l’homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió de professor d'educació secundària, ambdós casos per part del Ministeri d'Educació i Ciència.
b) Per accedir al cos de catedràtics d’ensenyament secundari s’haurà de pertànyer al cos de professors d’ensenyament secundari; per accedir al cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny s’haurà de pertànyer al cos de professors d’arts plàstiques i disseny; i per accedir al cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes s’haurà de pertànyer al cos de professors d’escoles oficials d’idiomes.
c) Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys, en el corresponent cos, com a funcionari de carrera.
d) Tenir destinació en un lloc de treball de Catalunya o trobar-se en situació d’excedència, en ambdós casos i estar subjecte al règim funcionarial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, dins l’àmbit d’aplicació del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre. En el cas de funcionaris en situació administrativa d’excedència voluntària, serveis especials o suspensió d’ocupació, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l’exterior o en circumstàncies anàlogues, el, compliment d’aquest requisits s’entendrà referent al centre on van tenir l’última destinació.
e) Acreditar el coneixement, tant en l'expressió oral com en l'escrita, de la llengua catalana.
f) No ser funcionari de carrera del mateix cos al qual vol accedir ni estar pendent del corresponent nomenament.
g) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
h) No excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació amb caràcter general.

2.2 Data del compliment dels requisits.
Els requisits esmentats en la base 2.1 s'han de complir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins el moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera del cos de catedràtics corresponent.

2.3 Especialitats de les quals siguin titulars els aspirants.
Per tal que els mèrits al·legats siguin valorats només per un tribunal, d’acord amb l’atribució de valoració de determinats mèrits assignada als tribunals segons la base 5.7.a), els aspirants que siguin titulars de més d’una especialitat docent en el cos d’origen, adquirida a través del procediment selectiu d’ingrés al cos o per adquisició de noves especialitats, hauran d’optar per una d’elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que del projecte vinculat al departament didàctic previst a l’apartat 3.2 del barem estigui relacionat amb l’especialitat seleccionada i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent.
En el cas d’aspirants que siguin titulars de més d’una especialitat docent de cossos diferents de grup A hauran d’optar, en cada cos dels que vulguin participar, per una de les especialitats que tinguin.
En el moment de l’accés a un cos de catedràtics, els funcionaris que siguin titulars de més d’una especialitat docent, mantindran en el nou cos totes les especialitats de les quals siguin titulars en el cos d’origen, independentment de l’opció que hagin manifestat als efectes de la baremació del seus mèrits en el procediment de selecció.

.3 Sol·licituds i termini de presentació
3.1 Presentació.
Els qui desitgin prendre part en aquest procediment selectiu hauran d'adreçar una sol·licitud al director general de Recursos del Sistema Educatiu, que podrà presentar-se per mitjans telemàtics a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. Els que desitgin participar per més d’un cos de catedràtics, perquè compleixen els requisits per a cada d’un d’ells, hauran d’adreçar tantes sol·licituds com cossos als que vulguin presentar-se.
A través d’aquesta pàgina d'Internet els aspirants tindran a la seva disposició la sol·licitud, la podran formalitzar, fer-ne la presentació telemàtica i, si ho desitgen, fer el pagament electrònic dels drets de participació.
L'aspirant, una vegada presentada telemàticament la sol·licitud, es podrà imprimir un document on constin, entre altres dades, el número de sol·licitud, la data i l'hora de presentació, el tipus de document i l'assumpte, la identificació del sol·licitant, la identificació de l'òrgan al qual s'adreça la sol·licitud i el número d'expedient de l'òrgan prestador, que és el número de referència que correspon a la seva sol·licitud. Així mateix, en aquest document hi constaran les dades relatives a la seva participació en el procés selectiu següents: cos, especialitat, indicació de si s'al·lega algun requisit per a l'exempció de català.
3.2 Instruccions per emplenar la sol·licitud.
3.2.1 Exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana.
Els aspirants que posseeixin algun dels requisits per quedar exempts de la prova oral i escrita de la llengua catalana a què es fa referència a la base 6.2.3 hauran d'indicar a la casella corresponent de la sol·licitud el nivell de coneixement i la denominació del document acreditatiu corresponent.
Els qui no tinguin enregistrat en el registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació aquesta condició hauran de presentar el document acreditatiu al servei territorial on està destinat indicant la data de tramitació telemàtica i el número d'expedient de l'òrgan prestador, durant el període de set dies naturals posterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
3.2.2 Declaració de complir les condicions del procediment d'accés a un cos de catedràtics.
Els aspirants hauran de declarar a la mateixa sol·licitud que compleixen les condicions exigides a la base 2.1 d'aquesta convocatòria. Els qui no reuneixin el requisit e) podran acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant una prova prèvia, de caràcter eliminatori.
Els aspirants que siguin titulars de més d’una especialitat docent, hauran d’optar per una d’elles en el moment de formalitzar la sol·licitud de participació en el procediment, només als efectes que del projecte vinculat al departament didàctic previst a l’apartat 3.2 del barem estigui relacionada amb l’especialitat seleccionada i també que els mèrits al·legats siguin valorats pel tribunal corresponent a aquesta mateixa especialitat docent, tal com preveu la base 2.3 d’aquesta convocatòria.

3.3 Pagament dels drets de participació en el procediment selectiu.
3.3.1 Import de drets de participació.
Els drets de participació en el procediment seran de 49,30 euros, d'acord amb el que estableix l'article 36 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre (DOGC núm. 2548, de 31.12.1997), de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 20/2005, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2006. Les persones que tramitin per mitjans telemàtics la inscripció en la convocatòria d’accés als cossos de catedràtics i facin el pagament electrònic tenen una bonificació del 20% en el pagament d’aquestes taxes, d’acord amb l’article 34 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007), de manera que els drets de participació seran de 39,44 euros.
Així mateix és d’aplicació una bonificació del 30% sobre la taxa per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció dels drets de participació i es fa el pagament electrònic seran de 34,51 euros, i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial, de manera que si es fa la tramesa telemàtica de la inscripció dels drets de participació i el fa el pagament electrònic seran de 24,65 euros.

3.3.2 Forma de pagament.
El pagament dels drets ha de fer-se, bé de manera presencial en qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa", bé mitjançant transacció electrònica o bé per transferència bancària.
El pagament presencial es farà mitjançant la transacció RIN, que validarà mecànicament l'imprès de sol·licitud i s'hi estamparà el segell de l'entitat, de manera que l'interessat, amb el full que li correspon, pugui acreditar l'abonament. Quan es faci utilitzant els terminals ServiCaixa, el pagament podrà fer-se fins l'hora de tancament de les oficines l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds.
En la presentació telemàtica de la sol·licitud podrà fer-se el pagament amb targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat bancària, mitjançant transacció electrònica a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm o a través dels terminals ServiCaixa.
També podrà fer-se el pagament mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” 2100-3000-11-2201661873. Els que utilitzin aquest mitjà de pagament, per garantir la seva validesa, hauran de fer constar en la primera posició del remitent el DNI de l’aspirant i a continuació els cognoms i nom.
La manca de pagament o l'abonament fora de termini determinarà l'exclusió de l'aspirant.
3.3.3 Exempts del pagament dels drets de participació.
Estaran exempts dels drets els aspirants que acreditin tinguin una discapacitat igual o superior al 33%. Només l’hauran d’acreditar documentalment si no la tenen informada al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.
3.4 Termini de presentació.
El termini de presentació de sol·licituds serà quinze dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
.4 Admissió d'aspirants
4.1 Llista d'admesos i exclosos.
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini màxim d'un mes, farà pública al DOGC la resolució que declara aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la seu central del Departament d'Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació:
http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. En la llista hauran de constar, almenys, el nom i cognoms, el número de DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat (en el cas de no tenir l'espanyola), el cos de catedràtics al qual pretén accedir l'aspirant, l’especialitat docent i, si escau, l'exempció de la prova de la llengua catalana, així com el motiu de l'exclusió dels aspirants provisionalment exclosos.
Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos es considerarà feta la corresponent notificació als interessats, als efectes del que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4.2 Termini de reclamacions contra la llista provisional.
Els aspirants que figurin com a exclosos en la llista provisional podran formular davant els serveis territorials corresponents i dirigides a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu en el termini de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la resolució que la declari aprovada, les reclamacions que creguin oportunes, d'acord amb el que disposa l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per tal d'esmenar el defecte que n’hagi motivat l’exclusió. En cas que l'interessat no esmeni el defecte que n’hagi motivat l’exclusió dins d'aquest termini, se'l tindrà per desistit de la seva sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 71.1 de la Llei 30/1992.
Igualment, els aspirants que adverteixin errors en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins el mateix termini, per tal d'esmenar-les.
4.3 Estimació o desestimació de les reclamacions en la resolució definitiva d'admesos i exclosos.

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al DOGC en el termini que preveu la base 6.1.1. En aquesta resolució s'indicaran els llocs on s'exposarà al públic la llista certificada completa dels aspirants admesos i exclosos, que, en tot cas, s'haurà d'exposar als mateixos llocs on s'hagi publicat la llista provisional d'admesos i exclosos.
Contra la resolució esmentada, que posarà fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, també podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
.5 Òrgans de selecció
5.1 Tribunals.
En el sistema d’accés als cossos de catedràtics la valoració dels mèrits corresponents als apartats 2 i 3.2, 3.3 i 3.4 serà realitzada pels tribunals que a tal efecte nomenarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
5.2 Nomenament.
Un cop publicada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu nomenarà els tribunals i se'n farà pública la composició al DOGC amb anterioritat a l'inici del procediment selectiu.
Es podran nomenar tants tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat.
En el cas del cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes, així com en el cas de les especialitats de formació professional del cos de catedràtics d’ensenyament secundari es pot nomenar un únic tribunal per més d’una especialitat.
5.3 Composició dels tribunals:
5.3.1 Tribunals dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i catedràtics d’arts plàstics i disseny.
En el procediment d'accés als diferents cossos de catedràtics, els tribunals estaran constituïts per:
a) Un president, designat lliurement per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu entre els funcionaris de carrera del cos d’inspectors d’educació o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació o del respectiu cos de catedràtics.
b) Quatre vocals, designats mitjançant sorteig públic d'entre els funcionaris amb destinació a Catalunya del respectiu cos de catedràtics de l'especialitat corresponent, en servei actiu. L’àmbit territorial del sorteig podrà ser el de tota Catalunya o el corresponent a un servei o diversos serveis territorials del Departament d’Educació, en funció del nombre de funcionaris sortejables que hi hagi en cada cas. En el sorteig públic es tindran en compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat de gènere, tal com es detalla a la base 5.3.5 d’aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 5.3.4.
5.3.2 Tribunals suplents.
Per a cada tribunal titular es designarà, si escau, pel mateix procediment, un tribunal suplent.
5.3.3 Participació voluntària
D’acord amb el que estableix l’article 7.7 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer les persones que voluntàriament vulguin formar part d’un tribunal com a vocals hauran de presentar una sol·licitud al registre del servei territorial del qual depenen adreçada a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu durant el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria. El model de sol·licitud està a disposició dels interessats als serveis territorials del Departament d’Educació i a la pàgina d’internet: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. Quan hi hagi suficients peticions de participació voluntària es designaran entre aquestes persones fins a dos vocals titulars i fins a dos suplents per tribunal.
Si el número de persones voluntàries superés el número de vocals que s’han de nomenar, la designació es farà mitjançant sorteig entre elles.
5.3.4 Tendència a la paritat entre professors i professores.
D’acord amb el que estableix l’article 7.2 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre professors i professores llevat que ho impedeixin raons objectives, i atenent al següents criteris:
a) Si el percentatge de professors o de professores en l’àmbit territorial del sorteig és inferior al 75% es designaran dos vocals titulars i dos vocals suplents professors i els altres dos titulars i els dos suplents professores.
b) Si el percentatge de professors o de professores en l’àmbit territorial del sorteig és igual o superior al 75% es designaran 3 vocals titulars i tres suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l’altre.
c) Si el número de sortejables per tribunal es inferior a 25 persones no s’aplicaran els criteris dels dos apartats anteriors.
5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.
L’acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia XXXX de 2008, a les 10 hores, a la seu central del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona)
L'acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia XXX de 2008, a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).
5.3.6 Designació excepcional de vocals.
Quan d’alguna de les especialitats de la convocatòria no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu designarà els vocals.
5.3.7 Principi d'especialitat en la designació dels tribunals.
En la designació dels tribunals es garantirà el compliment del principi d'especialitat, segons el qual la totalitat dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de jutjar. Quan això no sigui possible, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu completarà els tribunals amb funcionaris d’altres especialitats.
5.3.8 Competència lingüística.
En la designació dels tribunals s'haurà de garantir la competència lingüística oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya de la majoria dels seus membres.
5.3.9 Secretari dels tribunals.
Actuarà com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.
5.4 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció.
La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.
Seran dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció, i per tant no intervindran com a candidats en el segon acte de sorteig previst a la base 5.3.6, els funcionaris docents catedràtics següents: els que ocupin els càrrecs unipersonals de govern dels centre (director, secretari, cap d'estudis i coordinador pedagògic), els que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació o en els seus serveis territorials, els que gaudeixin d'un permís de reducció d’un terç o de la meitat de la jornada i els que van ser designats per sorteig públic com a vocal dels tribunals en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2007 sempre que s’haguessin constituït com a membres d'aquells tribunals.
5.5 Abstenció i recusació.
Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies que assenyala l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest s'abstindrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat pels aspirants en qualsevol moment, segons preveu l'article 29 de la Llei esmentada.
Així mateix, s'hauran d'abstenir d'actuar tots aquells membres que hagin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.
Els presidents sol·licitaran dels membres dels òrgans de selecció una declaració expressa segons la qual no es troben afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.
El termini per manifestar l'abstenció serà de set dies naturals a partir del següent de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals que hauran de valorar el procediments selectiu, mitjançant comunicació, amb la deguda justificació documental, a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, que resoldrà el que procedeixi. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se mitjançant la presentació de la documentació acreditativa que correspongui davant del president del tribunal.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució, si escau, de nomenament de nous membres dels òrgans de selecció que hauran de substituir a aquells que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major.
5.6 Constitució de tribunals.
Amb la convocatòria prèvia dels presidents, es constituiran els tribunals amb assistència del president titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals que seran els titulars o, si hi manquen aquests, els suplents.
Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspondrà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, un cop constituïts els tribunals només podran actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi haurà prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.
La suplència dels presidents dels tribunals l'autoritzarà la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, i la dels vocals titulars el president que hagi d'actuar, tenint en compte que la suplència haurà de recaure en qualsevol vocal suplent.
Tanmateix, si en el moment de l'inici del procés de valoració dels mèrits algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a tals efectes, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.
5.7 Funcions dels tribunals.
Correspon als tribunals:
a) La valoració dels mèrits de la fase de concurs corresponents als apartats 2, 3.2 i 3.3 del barem. A aquests efectes, a l’acte de presentació rebran dels aspirants la documentació justificativa dels mèrits al·legats i, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic. Els tribunals podran compulsar la documentació justificativa presentada i la custodiaran fins que hagi de ser valorada.
b) La valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent inclourà una entrevista amb cada aspirant, amb la finalitat d’avaluar la idoneïtat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE, amb caràcter preferent, als funcionaris docents dels cossos de catedràtics.
c) En el cas que es nomeni més d’un tribunal en una mateixa especialitat, al president del tribunal número 1 li correspondrà la coordinació d’actuació dels tribunals i la determinació dels criteris d'actuació dels tribunals i la seva homogeneïtzació, així com els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent i dels mèrits a valorar pels tribunals.
5.8 Publicitat dels criteris de valoració.
Els tribunals faran públics els criteris de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent i dels mèrits que valorin els tribunals referents als apartats 2 i 3.2, 3.2 i 3.4 del barem, en els taulers d'anuncis on es celebri el procés selectiu, almenys amb una setmana d'antelació a l’acte de presentació.
En aquests criteris s'especificarà el desglossament de les pautes, criteris i orientacions amb les quals els tribunals avaluaran del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent i els mèrits a valorar pels tribunals. Els criteris d'avaluació seran comuns a tots els tribunals, segons els criteris que s’esmenten en l’annex 2 d’aquesta convocatòria, i s’orientaran a comprovar la idoneïtat dels aspirants en l’especialitat docent i la capacitat per assumir les funcions atribuïdes per la LOE als cossos de catedràtics, i en especial, les següents:
a) L’exercici com a cap de departament didàctic o departament de formació professional o d’ensenyaments esportius.
b) La direcció dels projectes d’innovació i investigació didàctica en la pròpia especialitat a desenvolupar en el centre educatiu.
c) La direcció de la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al departament didàctic.

5.9 Procediment d'actuació.
El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ajustarà a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.10 Nombre màxim de seleccionats.
La Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu no podrà declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior d'aspirants al de les places convocades.
Tal com preveu el punt 6.2.2 de la Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (DOGC núm. 4517, de 24.11.2005) les ofertes d’ocupació obligatòriament inclouran la possibilitat que les convocatòries de processos selectius incrementin en un 10% addicional les places objecte de l’oferta. En aquest sentit, el Departament d’Educació podrà incrementar fins un 10% el total de places corresponents a aquesta convocatòria, per tal de poder cobrir les vacants que es produeixin per jubilació o excedència fins el dia 31 d’agost de 2008 i per tal de resoldre els recursos de reposició contra la llista definitiva de seleccionats que puguin suposar incorporar-hi nous seleccionats per corregir errors materials i de fet.
5.11 Indemnitzacions i dietes.
Els òrgans de selecció estaran inclosos dins la categoria primera, als efectes que preveu el Decret 201/1993, de 27 de juliol (DOGC núm. 1787, de 23.8.1993), de modificació del Decret 337/1988, de 17 d'octubre, de regulació i actualització d'indemnitzacions per raó de serveis a la Generalitat de Catalunya, i de revisió dels imports de determinades indemnitzacions.

.6 Sistema de selecció
Segons estableix la disposició addicional 12, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2006, d’Educació, de 3 de maig, i el capítol II del títol IV del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, el sistema d’accés als cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes consistirà en un concurs en el qual es valoraran els mèrits relacionats amb l’actualització científica i didàctica, la participació en projectes educatius, l’avaluació positiva de l’activitat docent i, si escau, la trajectòria artística dels candidats, resultant seleccionats aquells aspirants que, ordenats segons la suma de puntuacions assignades, obtinguin un número d’ordre igual o inferior al número de vacants ofertades en cada cos.

6.1 Inici i desenvolupament del procediment selectiu.
6.1.1 Data, hora i lloc on es realitzarà l'acte de presentació dels aspirants.
El procediment selectiu començarà el XX de XX de XXXX, en què es realitzarà la prova prèvia de coneixements de la llengua catalana. Aquest mateix dia es farà pública la qualificació d'aquesta prova al tauler d'anuncis de la seu dels respectius tribunals. El dia XX de XX de XXXX, al matí, es realitzarà l'acte de presentació davant els tribunals, durant el qual els aspirants, als efectes de la valoració voluntària del subapartat 3.4 del barem, lliuraran, si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent i els mèrits al·legats corresponents als apartats 2 i 3.2 i 3.3, segons preveu el barem de mèrits de la convocatòria.
Amb anterioritat al XX de XX de XXXX i sempre amb set dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució que declari aprovada la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En aquesta resolució hauran de constar els aspirants distribuïts per tribunals, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzarà la prova de coneixements de la llengua catalana, l'acte de presentació dels aspirants i el procediment selectiu.
L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l’acte serà obligada.
6.1.2 Citació dels aspirants.
Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos els que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal.
A aquests efectes, els aspirants convocats hauran de presentar-se davant el tribunal en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el document nacional d'identitat els que posseeixin la nacionalitat espanyola o el document oficial d'acreditació d'identitat en l'Estat d'origen, els que tinguin una altra nacionalitat.
Una vegada començat el procediment selectiu, no serà obligatòria la publicació al DOGC dels anuncis successius de la celebració de la resta del procediment esmentat. El tribunal farà públics aquests anuncis en el local on s'estigui duent a terme el procediment selectiu, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.
6.1.3 Desenvolupament i procediment.
En l'ordre d'actuació dels aspirants, l'actuació la iniciaran aquells el primer cognom dels quals comenci per la lletra "D" de conformitat amb el que disposa la Resolució GAP/4250/2006 de 21 de desembre (DOGC núm. 4798, de 29.12.2006), per la qual es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es convoquin o realitzin durant l'any 2007, per a l'ingrés a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.
Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer cognom dels quals comenci amb la lletra esmentada, iniciaran l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.
El tribunal podrà requerir els aspirants en qualsevol moment del procediment perquè acreditin la seva identitat.
Així mateix, si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no reuneix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia a l'interessat, comunicarà a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu als efectes procedents les inexactituds o les presumptes falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió al procediment selectiu, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què el conseller d’Educació dicti la resolució corresponent, l'aspirant podrà continuar de manera condicional la seva participació en el procediment selectiu.
Contra aquella resolució, l'aspirant podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
També podran interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

6.2 Prova de coneixements de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.
6.2.1 Contingut de la prova de coneixements de la llengua catalana.
D'acord amb el que estableix l’article 38 d) del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els participants en la convocatòria d’accés als cossos de catedràtics hauran d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l'expressió oral com en l'escrita, mitjançant una prova prèvia de caràcter eliminatori.
Pel que fa a l'expressió escrita, la prova consistirà en una redacció, d'almenys dues-centes paraules, redactada en llengua catalana. El tribunal proposarà dos temes, bé d'actualitat bé relacionats amb la pràctica docent o amb aspectes didàctics de l'especialitat corresponent. L'aspirant n'haurà de triar un per a la redacció. A més es

formularan preguntes de llengua catalana amb la finalitat de comprovar la competència i el domini d'estructures morfosintàctiques i del lèxic per part dels aspirants.
Per a la valoració de l'expressió oral, els tribunals tindran en compte el nivell demostrat pels aspirants en la lectura de la redacció. Així mateix, els aspirants exposaran de manera breu una qüestió plantejada pel tribunal o hi conversaran. La part oral de la prova es durà a terme immediatament després de la part escrita de la mateixa prova.
Per a la realització de la prova, l'aspirant disposarà d'una hora pel que fa a l'expressió escrita i de trenta minuts per a l'expressió oral.
Les proves de llengua catalana seran lliurades als tribunals per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.
6.2.2 Qualificació de la prova de la llengua catalana.
En la prova de coneixement de la llengua catalana cadascun dels aspirants serà qualificat pel tribunal d'apte o no apte. Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu. Aquesta qualificació es farà pública abans de l'acte de presentació davant els tribunals.
6.2.3 Exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana.
Quedaran exempts de la realització de la part oral i escrita de llengua catalana els aspirants que acreditin el coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell equivalent o superior al certificat de suficiència de català (C) d'acord amb les correspondències establertes a l'Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny (DOGC núm. 4168, de 6.7.2004), sobre els títols, diplomes i certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística i aquells que hagin superat o hagin estat declarats exempts de la prova oral i escrita de llengua catalana en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, convocades pel Departament d’Educació. A aquests efectes, els interessats que no tinguin enregistrat al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació aquesta acreditació presentaran al servei territorial on estiguin destinats una fotocòpia compulsada del document acreditatiu corresponent, durant el termini de presentació de sol·licituds. En aquest sentit els aspirants que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, a partir de l’any 1991, ja van ser exempts de llengua catalana o aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya no caldrà que acreditin el requisit d’exempció ja que aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.

També quedaran exempts de la realització de la prova oral i escrita de llengua catalana els aspirants que hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari, cos de professors d'arts plàstiques i disseny, cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, mitjançant una convocatòria específica de places a la Comunitat Autònoma de Catalunya realitzada a partir de l'any 1991.
6.2.4 Publicació de les exempcions de la prova de llengua catalana en les llistes d'admesos i exclosos.
A la llista provisional d'admesos i exclosos que estableix la base 4.1 d'aquesta convocatòria es faran constar expressament els aspirants que reuneixen els requisits suficients del coneixement de la llengua catalana a l'efecte de l'exempció de la prova prèvia prevista en aquesta base.
Igualment es farà constar aquesta circumstància a la llista definitiva d'admesos i exclosos, que es farà pública, d'acord amb el que estableix la base 4.3 d'aquesta convocatòria, una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades pels interessats dins el termini establert.
En iniciar-se el procediment selectiu, els tribunals corresponents disposaran de la relació d'aspirants exempts de la realització de la prova de llengua catalana.
Els aspirants que estan exempts de la part oral i escrita de llengua catalana tindran la qualificació d'apte en la prova de coneixements de la llengua catalana.

6.3 Contingut del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent previst a l’apartat 3.2.7 del barem.
Els aspirants que desitgin al·legar aquest mèrit, lliuraran al tribunal, durant l’acte de presentació previst a la base 6.1.1, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent.
Aquests aspirants seran convocats pel tribunal amb, almenys, catorze hores d’anticipació per a realitzar una entrevista, en sessió pública, en durant la qual el tribunal durant un temps màxim de quinze minuts podrà plantejar preguntes a l’aspirant sobre el contingut del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent.
En el moment de l’entrevista l'aspirant podrà utilitzar un tercer exemplar del projecte aportat per ell mateix.
Els projectes vinculats al departament didàctic de les especialitats docents d'idiomes moderns és redactaran íntegrament en l'idioma corresponent.

El projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent contindrà una de les tres opcions següents, a elegir per l’aspirant:

Un projecte docent d’innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.
Un projecte de direcció de l’acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al seu departament didàctic.
Un projecte de formació contínua del professorat de l’especialitat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic.

El projecte ha de tenir una extensió màxima de 50 pàgines (aproximadament 500 paraules per pàgina) i s’hi desenvoluparà una de les tres opcions assenyalades a la base 6.3, seguint les pautes i criteris que s’inclouen a l’annex 2.

6.4 Avaluació positiva de l’activitat docent prevista a l’article 1.2.9 del barem
Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l’aspirant, i el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents. L’esmentada avaluació serà realitzada per la inspecció educativa, normalment a través d’ una comissió de valoració, que es constituirà en cada centre docent públic on estiguin destinats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a ser avaluats per l’apartat 1.2. 9.10 del barem de mèrits, i en aquest cas, hauran de presentar per escrit la renúncia a aquesta valoració davant el president de la comissió de valoració.
Per tal d’avaluar l’activitat docent de l’aspirant, les comissions de valoració tindran en compte necessàriament els següents elements:

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i Continguts.
B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.
C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.
D. Gestió de l’aula.
E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

En relació amb cadascun dels cinc elements esmentats l’avaluació es realitzarà sobre els següents descriptors:

A. Planificació de l’activitat docent.
A.1. Objectius:

* Concreció dels objectius d’aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.
* Adequació dels objectius d’aprenentatge al curs o nivell corresponent.
* Adaptació dels objectius d’aprenentatge a les característiques personals de l’alumnat.

A.2. Continguts:

* Selecció de continguts coherent amb la proposta d’objectius.
* Rellevància dels continguts seleccionats.
* Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.

* Previsió d’activitats d’ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l’assoliment d’objectius.
* Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l’assoliment dels objectius.
* Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

* Previsió dels criteris d’avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.
* Aplicació dels criteris d’avaluació previstos en la programació didàctica.
* Presa de decisions de millora a partir de l’anàlisi dels resultats d’avaluació.

D. Gestió de l’aula.

* Manteniment d’un clima de respecte a l’aula, afavoriment de la convivència i resolució de possibles conflictes.
* Presentació inicial d’objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l’alumnat i síntesi final d’allò realitzat.
* Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E.- Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d’acord amb els criteris adoptats pel centre.

* Integració en el claustre, treball en equip, coordinació, participació en projectes de centre i en activitats del departament didàctic/seminari o dels equips de cicle.
* Informació periòdica i significativa amb les famílies, en relació amb el funcionament del centre i amb el procés d’aprenentatge dels alumnes.
* Relacions i coordinació, si escau, amb els serveis educatius, serveis municipals o d’altres serveis de l’entorn del centre.

Per a l’avaluació de l’activitat docent de cada aspirant l’inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, fer una observació directa de l'activitat docent, entrevistar l’aspirant i escoltar el director/a del centre i el cap del mateix departament didàctic de l’aspirant, sempre i quan aquests no participin en el mateix procediment d’accés als cossos de catedràtics.

es constituirà, si escau, una comissió de valoració en cada centre docent públic en què hi estiguin destinats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics. La comissió estarà formada per un inspector, que la presideix, i dos vocals. Aquest seran el director del centre o un altre membre de l’equip directiu, en el cas que no sigui possible la incorporació del director, que actuarà com a secretari, i un funcionari de carrera en actiu dels cos de catedràtics corresponent, sempre que sigui possible el cap del mateix departament didàctic de cada aspirant. En cas de no poder formar-se la comissió amb catedràtics destinats al centre, s’hi incorporaran altres funcionaris de carrera destinats al centre. En qualsevol cas tots els membres de la comissió han de ser funcionaris de carrera del mateix grup del cos al qual s’aspira. En el cas que no sigui possible constituir la comissió per no haver-hi destinats al centre funcionaris de carrera que compleixin els criteris anteriors, l’avaluació corresponent serà realitzada directament per l’inspector que tindrà en compte els mateixos elements i descriptors que s’han mencionat en aquesta base.

Per a l’avaluació de cada aspirant se celebrarà com a mínim una sessió per cadascuna de les especialitats dels aspirants a avaluar. En cada sessió hi participaran tres membres de la comissió: el president/a, el secretari/ària i el vocal corresponent segons l’especialitat.
La comissió avaluarà a cada aspirant analitzant aquella documentació del centre relacionada amb els descriptors esmentats, sense que sigui necessari que l’aspirant hagi d’elaborar personalment cap material específic per a la seva valoració.

Les comissions d’avaluació aixecaran acta de la sessió de la valoració dels aspirants i emetran l’avaluació de l’activitat docent fins un màxim de 2,0000 punts, segons preveu l’apartat 1.2.9 el subapartat 1.2.10 del barem de mèrits. Les avaluacions de l’activitat docent es puntuaran amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

Posteriorment la inspecció trametrà, a través de les corresponents inspeccions territorials, els informes de valoració i la puntuació final assolida per cada aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

6.5 Qualificació del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent previst a l’apartat 3.2.7 del barem.
Tenint en compte els criteris públics de valoració del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat docent, tal com s’ha assenyalat a la base 5.8, els tribunals qualificaran el projecte sobre l’especialitat docent de 0 a 1,0000 punts. Aquesta qualificació serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents al tribunal. Quan entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants hi hagi una diferència igual o superior a dos terços de la puntuació total fixada per al projecte al barem de mèrits entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants en seran excloses les qualificacions màxima i mínima i es calcularà la puntuació mitjana entre la resta de puntuacions. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclourà una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplicarà una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.
Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal es calcularan amb una aproximació fins a les deu mil·lèsimes.

6.6 Concurs de mèrits.
6.6.1 Assignació automàtica de puntuació als apartats 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.12 1.2.11 i 3.1 del barem.
Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos, el Departament d’Educació farà pública en la pàgina d’internet el web del Departament d’Educació:
http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm. la puntuació corresponent a aquells apartats del barem que es puguin deduir de forma automàtica a partir de les dades que consten al registre informàtic de personal docent (GIP):

* Apartat 1.1: antiguitat en el cos;
* Apartat 1.2 (excepte l’apartat 1.2.5, 1.2.9 i 1.2.10 i 1.2.11): ocupació de càrrecs directius i de coordinació;
* Apartats 3.1.1, 3.1.2 i 3.1.3: titulacions acadèmiques universitàries de primer, segon o tercer cicle;
* Apartat 3.1.4 i 3.1.5: titulacions d’ensenyament de règim especial (dansa, música, EOI).
* Apartat 3.1. 6.3: mestre de català o nivell D de la Junta Permanent;

La informació corresponent a aquesta puntuació podrà ser consultada individualment pels aspirants admesos, mitjançant contrasenya.
S’obrirà un termini de set dies naturals a comptar des del dia següent en que es faci pública l’assignació automàtica de mèrits d’una setmana per tal que els interessats puguin acceptar expressament la puntuació atorgada per a aquests apartats o manifestar el seu desacord total o parcial en cada apartat. Aquesta acceptació o rebuig de la puntuació es farà telemàticament mitjançant el mateix procediment que els ha permès consultar aquesta informació del barem de mèrits. En el cas que manifestin el seu desacord, els caldrà aportar la documentació justificativa als serveis territorials en el termini de deu dies naturals següents al tancament del període de presentació de sol·licituds.
La documentació justificativa corresponent als apartats 1.2.5 i 1.2.11 1.2.12 del barem caldrà aportar-la als serveis territorials corresponents en aquest mateix termini d’una setmana.

6.6.2 Al·legació dels mèrits corresponents als apartats 2 i 3.2, 3.3 i 3.4 davant el tribunal.
Fent ús del full d'autobarem que estarà a disposició dels aspirants als serveis territorials i a la seu central del Departament d'Educació i que també es podrà imprimir a través de la pàgina d'Internet del Departament d'Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm, els aspirants a accedir als cossos de catedràtics al·legaran en l’acte de presentació, tots els mèrits que considerin oportuns, d'acord amb els apartats 2 i 3.2 i 3.3 del barem que es publica a l’annex 1 d'aquesta convocatòria, i lliuraran al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full esmentat, i si escau, dos exemplars del projecte vinculat al departament didàctic de l’especialitat, en el cas que desitgin al·legar aquest mèrit previst a l’apartat 3.4 3.2.7 del barem. Només es podran puntuar els mèrits que s'al·leguin en la sessió pública convocada pel tribunal, els quals hauran de ser degudament justificats mitjançant la documentació que es determina en el barem.
6.6.3 Qualificació del concurs.
L'assignació de la puntuació que correspongui als aspirants en relació amb els apartats 2, i3.2, 3.3 i 3.4 de l’annex 1 es portarà a terme pels corresponents tribunals.

Després de les entrevistes als aspirants, els tribunals faran públics els resultats de la valoració dels mèrits corresponents als apartats 2 i 3.2, 3.3 i 3.4, al tauler d'anuncis del local on es realitzi el procediment selectiu, i obriran un termini de quaranta vuit hores a comptar des del moment de la publicació per a la presentació de reclamacions davant el president del tribunal, o de nova documentació justificativa de mèrits al·legats en la sol·licitud de participació el full d’autobarem que s’esmenta a la base 6.6.2 d’aquesta convocatòria sempre que aquests hagin estat perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, i admesa o no la nova documentació justificativa aportada, els tribunals faran públics els resultats de la valoració definitiva dels mèrits de tots els aspirants. Contra aquesta resolució els interessats podran interposar recurs d'alçada davant del director general de Recursos del Sistema Educatiu, en el termini d'un mes, segons el que preveuen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6.6.4 Puntuació de mèrits per la Direcció general de Recursos del Sistema Educatiu.
La resta d’apartats del barem seran puntuats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, llevat de l’avaluació positiva de l’activitat docent prevista a l’apartat 1.2.10 1.2.9 que serà realitzada segons preveu la base 6.4 d’aquesta convocatòria.

6.6.5 Recuperació de la documentació presentada per justificar els mèrits.
La recuperació de la documentació presentada pels aspirants s'efectuarà en el lloc, la data i l'hora que els tribunals fixin, llevat que es produeixi reclamació per part d'algun aspirant; en aquest cas, els tribunals podran retenir-la a efectes de comprovació o prova. En cap cas no es retornarà el full d'autobarem. Quan no hi hagi cap reclamació per part d'algun aspirant i no s'hagi retirat la documentació en el termini assenyalat pel tribunal, s'entendrà que els aspirants renuncien a la seva recuperació, tant davant el propi tribunal com davant altres òrgans de l'Administració Educativa. Un cop retirada la documentació, els aspirants no podran efectuar cap reclamació pel que fa a aquest aspecte.
.7 Selecció dels aspirants per a l’accés als cossos de catedràtics.
7.1 Llistes de participants d’aspirants amb tots els mèrits i llistes de seleccionats.
Superaran el procediment selectiu els aspirants que, havent estat qualificats d'apte en la prova de coneixement de la llengua catalana, sens perjudici de les exempcions que preveuen les bases 6.3.2 i 6.3.3 la base 6.2.3 d'aquesta convocatòria, i una vegada ordenats segons la puntuació global assignada de conformitat amb el que disposa l’article 39 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre total de places convocades en cadascun dels cossos de catedràtics.
7.2 Confecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats.
7.2.1 Agregació de les puntuacions.
Els tribunals trametran a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu la relació d'aspirants amb els resultats que han obtingut aquests en la valoració definitiva dels mèrits corresponents als apartats 2, 3.2, 3.3 i 3.4.
Una vegada els tribunals hagin valorat definitivament aquests mèrits valorats, definitivament, pels tribunals aquests mèrits la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu afegirà a cada aspirant la puntuació corresponent als la resta d’ apartats corresponents a l’assignació automàtica i procedirà a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes i la declaració dels aspirants que hagin superat el procediment selectiu.
Una vegada afegida a La puntuació del barem l’avaluació de l’activitat docent realitzada segons preveu la base 6.4. la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ordenarà tots els aspirants baremats segons les puntuacions globals obtingudes i determinaran els aspirants que han superat el corresponent procediment de selecció. La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública per a cada cos de catedràtics la llista alfabètica on constin tots els mèrits desglossats amb tots els apartats. Aquestes llistes s’hauran d’exposar a la seu central del Departament d’Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d’internet del Departament d’Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ordenarà per a cada cos de catedràtics tots els aspirants baremats segons les puntuacions globals obtingudes i determinarà els aspirants que han superat el procediment de selecció.

7.2.2 Criteris per resoldre els empats.
En cas que en procedir a l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes es produeixin empats, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu els resoldrà atenent successivament els criteris següents:
a) Puntuació més alta en cadascun dels apartats dels barems dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria.
b) Puntuació més alta en la valoració dels subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què aquests figuren a la convocatòria.
c) En cas de continuar l'empat, tenint en compte els apartats anteriors, es tindrà en compte el major nombre d’estadis de promoció docent reconeguts d’acord amb l’Ordre de 4 de novembre de 1994 (DOGC núm. 1979, de 30.11.1994), i en cas de continuar l’empat es tindrà en compte l’ordre d’ingrés al cos d’origen, segons la data de presa de possessió.

7.2.3 Exposició pública de les llistes d'aspirants seleccionats.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública per a cada cos de catedràtics la llista provisional d'aspirants seleccionats per cossos i obrirà un termini de set dies naturals a comptar des del dia següent de la publicació per a la presentació de reclamacions per a possibles errors davant de la mateixa Direcció General.
Aquestes llistes s’hauran d’exposar a la seu central del Departament d’Educació i en la seu de cadascun dels serveis territorials, així com a la pàgina d’internet del Departament d’Educació: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.

Un cop estimades o desestimades aquestes reclamacions la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà pública per a cada cos de catedràtics la llista definitiva d’aspirants seleccionats.
7.2.4 Publicació al DOGC de les llistes úniques d'aspirants seleccionats que s’exposarà de la mateixa manera que la llista provisional.
El Departament d'Educació publicarà al DOGC para cada cos de catedràtics la llista única d'aspirants seleccionats, per cossos, ordenada segons la puntuació total del barem, així com a la pàgina d'Internet del Departament d'Educació:
http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm.
.8 Nomenament de funcionaris de carrera
Una vegada publicada al DOGC la resolució per la qual es declarin seleccionats els aspirants a accedir als cossos de catedràtics, la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu farà el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Ciència nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents als aspirants que hagin superat el procediment selectiu. El nomenament tindrà efectes des del dia 1 de setembre de 2008.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, XX de XX de 2007Ernest Maragall i MiraConseller d'Educació

Annex 1
Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.
Únicament seran valorats els mèrits perfeccionats fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
Un mateix mèrit no podrà ser valorat per més d'un apartat o subapartat.
Els aspirants no podran aconseguir més de 10 punts en la valoració dels seus mèrits.
Únicament s’hauran de presentar els documents justificatius dels mèrits al·legats, quan no constin informats al registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.
No s'hauran de lliurar els certificats d'activitats de formació que ja hi constin en la base de dades de la Subdirecció General de Formació Permanent i Recursos Pedagògics. Només caldrà lliurar amb la sol·licitud la relació d'activitats realitzades que l'aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats http://www.xtec.cat/verifica_certificat/

.1 Treball desenvolupat (màxim 5,0000 punts)
1.1 Antiguitat (màxim 2,5000 punts) .
1.1.1 Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés, 0,2000 punts (màxim 1,6000 punts).
Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.
Només es valoraran per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira l'accés que sobrepassin els vuit exigits com a requisit, i fins els setze anys d’antiguitat.
1.1.2 Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés, que sobrepassin els valorats en el subapartat 1.1.1, 0,1500 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.
Només es valoraran per aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira l'accés que sobrepassin els setze anys de carrera del subapartat 1.1.1.
Documents justificatius: quan els serveis s'hagin prestat en centres dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i així consti informat al registre informàtic d'aquest no serà necessari presentar cap justificació. En d'altres casos full de serveis on consti la durada real dels serveis prestats.
1.2 Exercici de funcions específiques, avaluació voluntària i, en el seu cas, avaluació positiva de la funció docent, segons s’estableix a la base 6.4 (màxim 2,5000 punts).
1.2.1 Per cada any com a director d'un centre docent públic o d'un servei educatiu o professor delegat en seccions de formació professional o cap d'estudis en extensions de batxillerat, 0,4000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.
1.2.2 Per cada any com a cap d'estudis, secretari, coordinador pedagògic, cap d'estudis adjunt, cap de residència o altres òrgans unipersonals de govern d'un centre docent públic o servei educatiu, 0,3000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0250 punts.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels nomenaments corresponents on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec, o certificació expedida pel cap del Servei de Personal Docent del servei territorial corresponent.
1.2.3 Per cada any com a cap de departament, de seminari o altres òrgans de coordinació docent d’un centre docent públic, 0,2000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.
Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.
1.2.4 Per cada any com a tutor de l’ESO, del batxillerat, de cicles formatius i d’ensenyaments artístics, amb el corresponent complement específic, 0,1500 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0125 punts.
Documents justificatius: nomenament del director del centre corresponent.
1.2.5 Per cada any amb desenvolupament de tasques de representativitat com a membre del claustre al consell escolar dels centres docents públics, 0,1000.
Per cada mes se sumaran 0,0083 punts.
Documents justificatius: certificació emesa pel secretari del consell escolar del centre docent públic.
1.2.6 Per cada any portant a terme funcions corresponents a la Inspecció d'Educació, 0,4500 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0375 punts.
Documents justificatius: certificació acreditativa on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.
1.2.7 Per cada any desenvolupant tasques en un lloc de treball de l'Administració educativa amb responsabilitats, com a mínim de cap de servei o similar, 0,4000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0333 punts.
Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.
1.2.8 Per cada any desenvolupant tasques en comissió de serveis en el Departament d’Educació, 0,2000 punts.
Per cada mes se sumaran 0,0166 punts.
Documents justificatius: certificació del cap de personal corresponent on consti la data de presa de possessió, de cessament o, si escau, de la continuïtat en el càrrec.
1.2.9 Per l’avaluació positiva de l’activitat docent, realitzada per la inspecció educativa segons s’estableix a la base 6.4 (màxim 2,0000 punts).
1.2.10 Per cada curs escolar com a professor tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques), 0,2000 punts.
Document justificatiu: certificat del director del centre.
1.2.11 Per cada curs escolar dedicat a realitzar tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical amb temps total, 0,1500 punts.
.2 Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts)
2.1 Per cursos superats de formació i perfeccionament superat, relacionats amb les especialitats de l’aspirant o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives, per universitats o per col·legis professionals, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores amb el Departament d'Educació a partir del curs 1989-1990, o activitats reconegudes pel Departament d'Educació:
Per cada 10 hores de curs relacionat amb actualització científica o didàctica s’assignaran 0,1000 punts (fins un màxim de 3,0000 punts). A aquests efectes, se sumaran les hores de tots els cursos, i no podrà assignar-se cap puntuació pel nombre d’hores restant inferior a 10. Quan els cursos estiguin expressats en crèdits en lloc d’hores, s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.
Exclusivament per a l’especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.
Exclusivament per a les especialitats pròpies de la formació professional, de les arts plàstiques i disseny o dels ensenyaments d’esports, es valoraran també per aquest apartat la formació realitzada per entitats relacionades amb el món productiu, sempre que estiguin directament relacionades amb l’especialitat docent.
Als efectes d’aquest subapartat 2.1, es podran acumular els cursos no inferiors a quinze hores que compleixin els requisits que s’hi especifiquen.
Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'acceptarà cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l'entitat col·laboradora corresponent hi farà constar explícitament que l'activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i hi indicarà la resolució de reconeixement pel Departament d’Educació.
En cap cas podran ser valorats per aquest apartat 2.1 els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.
2.2 Per la participació en grups de treball tutelats pels ICES, pel Departament d’Educació o altres administracions educatives (màxim 0,5000 per curs escolar).
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d’aquestes activitats on consti la resolució del seu reconeixement pel Departament d’Educació.
2.3 Per formació en llengües estrangeres diferents de l’especialitat a la que s’opta en blocs no inferiors a 120 hores: 0, 040 punts (màxim 0, 2500).
A efectes d’aquest apartat es podran acumular els cursos no inferiors a 40 hores.
En cap cas podran ser valorats per aquest apartat els cursos realitzats per a l’obtenció d’un títol o certificat acadèmic, inclòs el descrit en l’apartat 3.1.5.2.
Documents justificatius: certificació acreditativa del curs o cursos superats expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada.

.3 Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)
3.1 Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts).
3.1.1 Estudis de doctorat.
3.1.1.1 Per la realització dels cursos o programes de doctorat: 0,4000 punts.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.
3.1.1.2 Pel Certificat-Diploma acreditatiu d’Estudis Avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d’abril), el Títol Oficial de Màster (Reial decret 56/2005, de 21 de gener), Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisit per a l’ingrés en la funció pública docent: 0,5000 punt.
En cap cas pot computar-se conjuntament amb l’apartat 3.1.1.1.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.
3.1.1.3 Per posseir el títol de doctor, 0,8000 punts.
Per superar el programa de doctorat: 0,4000 punts.
Per l’obtenció del títol de doctor: 0,4000 punts.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.
3.1.3 Altres titulacions universitàries:
Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:
3.1.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.
Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, 0,5000 punts.
No es valoraran per aquest subapartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.
3.1.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.
Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats equivalents, 0,5000 punts.
No es valoraran per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d’aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar (primer cicle, segon cicle o, en el seu cas, ensenyaments complementaris) per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant i que al·legui com a requisit.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.
3.1.3.3 Màsters i postgraus.
Per cada màster o postgrau expedit per una Universitat, 0,1250 punts.
En cap cas pot computar-se si ho ha estat per l’apartat 3.1.1.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.
3.1.4 Per posseir el grau de llicenciatura, amb una nota igual o superior al notable en el grau (tesina), 0,1250 punts.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.
3.1.5 Titulacions d'ensenyament de règim especial i de formació professional.
Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional específica, sempre que no hagin estat al·legades com a requisit per a l'ingrés a la funció pública docent o, en el seu cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.
Es valoraran de la forma següent:
3.1.5.1 Per cada titulació professional de música o dansa, 0,2500 punts.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.
3.1.5.2 Per cada certificat d’aptitud d'escoles oficials d'idiomes: 0,2500 punts.
Per cada titulació de les escoles oficials d’idiomes, de cicle elemental, 0,1250 punts.
Per cada titulació de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior, 0,1250 punts.
La possessió del certificat d’aptitud de l’escola oficial d’idiomes engloba els dos cicles.
Documents justificatius: certificació acadèmica o fotocòpia dels títols al·legats com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988.
3.1.5.3 Per cada titulació de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o equivalent: 0,2500 punts.
Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.
3.1.5.4 Per cada titulació de tècnic superior de formació professional o equivalent: 0,2500 punts.
Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.
3.1.5.5 Per cada titulació de tècnic esportiu superior: 0,2500 punts.
Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.
3.1.5.6 Per acreditar certificacions d’idiomes de nivell igual o superior al Certificat d’Aptitud d’EOI no contemplats en els apartats anteriors: 0,2500 punts.
Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o fotocòpia compulsada d'aquest.
3.1.6 Pel diploma de mestre de català o pel certificat D de la Junta Permanent de Català o pel certificat d'aptitud de la llengua catalana de l'Escola Oficial d'Idiomes o per d'altres certificats, diplomes, acreditacions o títols declarats equivalents per la Direcció General de Política Lingüística, 0,2500 punts.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada del diploma, certificat o títol corresponent.

3.2 Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (màxim 1,5000 punts).
3.2.1 Per publicacions relacionades amb les especialitats docents del cos a què opta o amb l’organització escolar (màxim 1,0000 punts).
En aquest subapartat estan incloses les publicacions videogràfiques, informàtiques, discos i similars i les manifestacions artístiques.
Documentació acreditativa: Els exemplars corresponents (dels llibres, capítols o articles de revista tècnica o científica), que poden ser els originals o les fotocòpies completes amb la compulsa com a mínim, de les pàgines acreditatives de la autoria, del dipòsit legal i, si escau, de l'ISBN o l’ISNN. Els exemplars també poden anar acompanyats d'un certificat de l'editorial on consti el nombre d'exemplars i que la seva difusió ha estat en llibreries comercials.
No caldrà el certificat corresponent quan la publicació l'hagi editat el Departament d'Educació.
No seran valorades les publicacions al·legades per aquest apartat, on no hi figuri l'ISBN o l’ISNN i tinguin l'obligatorietat de consignar-lo en virtut del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, així com aquelles en què l'autor en sigui l'editor.
En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document se n'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i la final.
Pel que fa als materials publicats en suports especials, com ara vídeos, CD-ROM, pàgines web, etc., caldrà aportar la documentació impresa que pugui acompanyar aquests treballs de recerca i/o publicacions. Es podran valorar com a publicacions que només es donen en format electrònic, els treballs realitzats per encàrrec específic del Departament d'Educació. En aquest cas, l'informe oficial que es requereix per acreditar aquest mèrit són els certificats emesos per la direcció general que hagi fet el corresponent encàrrec. No es podran tenir en compte com a publicacions els treballs fets públics en webs personals o de centres.
En el cas de les manifestacions artístiques cal aportar documents que permetin copsar-ne l’abast, com fulletons, programes o catàlegs.
3.2.2 Per participació en recerca educativa i activitats d’innovació en centres docents (màxim 0,5000 punts).
Per participació en grups de recerca educativa coordinats des de les universitats o les administracions educatives i en activitats d’innovació, una vegada finalitzades, en centres docents o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa.
Per participació en projectes europeus de recerca educativa i activitats d’innovació.
Per participació en projectes sostinguts amb fons de la Unió Europea.
Documents justificatius: certificació de la universitat des d’on s’ha coordinat el grup o programa de recerca educativa o certificació de l’administració educativa que ha promogut o autoritzat l’activitat d’innovació. Les certificacions hauran d’explicitar l’objecte de la recerca o el caràcter de la innovació duta a terme i, en ambdós casos, la durada d’aquestes activitats.

3.2.3 Mèrits artístics (màxim 1,0000 punts).
Per premis en exposicions o en concursos d’àmbit autonòmic, nacional o internacional per composicions estrenades com autor, publicacions, concerts com a solistes o enregistraments amb depòsit legal; per premis en certàmens o en concursos d’àmbit autonòmic, nacional o internacional.
Documents justificatius: els programes, crítiques, els exemplars corresponents i, si escau, l'acreditació d'haver obtingut premis.
3.2.4 Exclusivament per a l'especialitat d'educació física, per tenir la qualificació d'esportista d'alt nivell, d'acord amb el Reial decret 1856/1995, de 17 de novembre, 0,5000 punts.
Documents justificatius: certificat de l'organisme competent en què consti expressament la qualificació d'esportista d'alt nivell.
3.2.5 Per participar en d’altres activitats de formació o perfeccionament no recollides en l’apartat 2.
Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les Administracions educatives, així com per les Universitats (màxim 1,0000)
3.2.6 Per la tutorització de pràctiques en centres educatius i serveis educatius de l’alumnat en període de formació inicial o de l’alumnat de cursos d’especialització s’assignaran 0,1500 punts per cada període de pràctiques.
Documents justificatius: fotocòpia compulsada dels certificats expedits per les institucions o entitats responsables d’aquestes activitats, en els quals s’indiquin els períodes.
3.2.7 Valoració del projecte vinculat al departament didàctic, de formació professional o d’esports, de l’especialitat (màxim 1,0000 punts).
Documents justificatius: els exemplars corresponents.

Annex 2

Pautes i criteris d’elaboració del projecte docent vinculat al departament didàctic de l’especialitat.

Cada aspirant desenvoluparà una de les tres opcions següents:
1.- Un projecte docent d’innovació i investigació didàctica a realitzar en el propi centre, consistent en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat docent.
2.- Un projecte de direcció de l’acollida i la formació en pràctiques dels professors de nou ingrés que s’incorporin al seu departament didàctic o de formació professional o d’esports.
3.- Un projecte de formació contínua del professorat a desenvolupar dintre del seu departament didàctic o de formació professional o d’esports.

1.- El projecte d’innovació i investigació didàctica estarà relacionat amb el propi centre en el qual estigui destinat l’aspirant, i consistirà en un treball original de recerca directament relacionat amb el lloc de treball de la seva especialitat, per dur a terme al llarg d’un mínim d’un any.

Per desenvolupar el contingut del projecte docent sobre l’especialitat s’haurà de tractar una de les temàtiques incloses en els àmbits següents: escola inclusiva (acollida de l’alumnat nouvingut, coeducació, mediació i convivència en els centres, alumnat amb risc de marginació social), currículum i innovacions (competències instrumentals i estratègies d’aprenentatge, didàctica de l’especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en matèries no lingüístiques, recursos de l’entorn relacionats amb la matèria), tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (projectes col·laboratius utilitzant les TIC) utilització de recursos TIC per a l’àrea, gestió del departament didàctic, actualització tècnica, adequació del perfil professional a l’entorn, mesures flexibilitzadores de la formació professional.
Per les especialitats de formació professional el contingut del projecte docent sobre l’especialitat haurà de tractar: currículum i innovacions (actualització tècnica, globalització i interrelació de continguts per donar millor resposta al perfil professional, atenció a la diversitat d’alumnat, atenció a col·lectius específics, aplicació de mesures flexibilitzadores, competències professionals, estratègies d’aprenentatge, didàctica de l’especialitat, ensenyament en llengües estrangeres en crèdits no lingüístics, orientació professional i itineraris formatius), i la gestió del departament de formació professional o d’ensenyaments d’esports.

2.- El projecte de direcció de la formació en pràctiques inclourà un pla d’actuació d’un curs dirigit a la formació dels professors de nou ingrés que s’incorporin al seu departament didàctic, de formació professional o d’ensenyaments d’esports, diferenciant les activitats dirigides als funcionaris en pràctiques de les que s’adrecen als interins novells, i detallarà el següent: activitats formatives i de seguiment del tutor responsable del professor de nou ingrés, activitats de formació específiques del professorat amb poca experiència professional (avaluació dels alumnes, programació de les activitats de classe, definició dels objectius i continguts del currículum de l’especialitat), sessions i activitats del departament expressament dirigides a la formació del professorat novell i criteris per a l’avaluació de la formació.

3.- El projecte de formació contínua del professorat de la mateixa especialitat estarà dissenyat de forma que es pugui desenvolupar dintre del seu departament didàctic, de formació professional o d’ensenyaments d’esports al llarg de quatre cursos i estarà dirigit a tots els seus membres. En aquest sentit, el projecte de formació estarà relacionat amb el projecte educatiu del centre i amb el pla de formació de zona o la formació dirigida al professorat d’FP i el Pla Marc de Formació 2005-2010 del Departament d’Educació, haurà de contemplar l’adequació dels coneixements i mètodes del professorat a l’evolució de les ciències, de la tecnologia i de les didàctiques específiques, la utilització de les TIC així com tots aquells altres aspectes de coordinació, orientació, tutoria, atenció educativa a la diversitat i organització, dirigits a millorar la qualitat de l’ensenyament i el funcionament dels centres, i haurà de preveure criteris per a l’avaluació de la formació.

Criteris que hauran de tenir en compte els tribunals per a la valoració dels projectes:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sessions orientatives d'AMES sobre com preparar l'Accés a Càtedres

Els professors que estiguin interessats en tenir ajuda per preparar l'Accés a Càtedres poden enviar un e-mail a: ames@telefonica.net indicant: nom i cognoms, especialitat, localitat i telèfon mòbil. Els que ja ho han fet no cal que ho tornin a enviar. A mesure que sortin més informacions us les comunicarem.

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES)