Benvolgut company,

Com ja vam fer l'any 2003 i l'any 2004, ens tornem a dirigir a tu per demanar-te la teva ajuda en la defensa de l'ensenyament de les Ciències a la Secundària. El motiu d'ara és que el Departament d'Educació ha establert que a partir del proper curs, a 3r d'ESO (alumnes de 14 a 15 anys), la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'imparteixin conjuntament en una mateixa assignatura. Això implica que un mateix professor haurà d'explicar l'estructura de l'àtom, la reacció química, l'electricitat, l'anatomia i fisiologia humana, la salut i els problemes ambientals. Es a dir, el professorat de Física i Química haurà d'impartir també els continguts de Biologia i Geologia i a l'inrevés. Això provocarà una baixada de nivells molt significativa en tot l'alumnat de Catalunya en quant a la seva formació en Ciències. Com exemple basta considerar que els alumnes dels centres en els quals no es cursa l'optativa de Batxillerat "Biologia humana", que són molts, si després estudien Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Farmàcia, Biologia, Veterinària, etc., podran arribar amb només un trimestre de cos humà, impartit als 14 anys i per un llicenciat en Física o en Química que mai abans havia explicat aquest tema.

Cal recordar que tots els centres disposen de professors especialitzats en impartir la Biologia i la Geologia i de professors especialitzats en impartir la Física i la Química, que l'experiència demostra que els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria i per motivar als seus alumnes són molt superiors als que té un professorat no especialista, que en el nostre país els alumnat d'aquestes edats sempre ha disposat de professorat especialista i que en altres CCAA ho continuarà fent perquè la llei així ho permet (Article 24.4 de la LOE).

T'adjuntem a continuació la carta que el passat dimarts 5 de desembre vam lliurar al Conseller d'Educació, el senyor Ernest Maragall, i et demanem que si estàs d'acord amb el seu contingut l'enviïs un e-mail amb un text similar al següent. La seva adreça electrònica és: conseller.educacio@gencat.net . També seria interessant enviar un e-mail similar en nom del teu Departament o de tot el teu centre de treball.

"Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Conseller,

Em dirigeixo a vostè per a manifestar-li que recolzo les propostes que es fan a la carta sobre la millora de l'ensenyament de les Ciències a l'ESO que li va ser lliurada el passat dimarts 5 de desembre.

Aprofito aquesta oportunitat per demanar-li que es tingui en consideració el dret de l'alumnat de Catalunya a rebre un ensenyament en les millors condicions possibles i que això passa perquè a la Secundària, també les diferents ciències siguin impartides pel professorat especialitzat en cadascuna d'elles.

Una molt cordial salutació

Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Professor del Departament de Xxxxxxxxxxxxxxxx

IES / Col·legi / Universitat / Centre de Recerca ........ Xxxxxxxxxxxx

Finalment et demanem que ens enviïs una còpia d'aquest e-mail a ames@telefonica.net per poder fer el seguiment d'aquesta campanya.

Una molt cordial salutació i moltes gràcies per la teva col·laboració

Antonio Jimeno

Sindicat de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

http://www.ames-fps.com

T: 659 002 871

TEXT DE LA CARTA ENVIADA AL CONSELLER

Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Conseller,

Ens dirigim a vostè per a demanar-li una entrevista personal per exposar-li la nostra preocupació sobre la proposta del Departament d’Educació pel que fa a l’organització de l'ensenyament de les ciències a l'ESO i per fer-li diferents propostes de millora.

A l'esborrany del 15 de novembre de 2006 es planteja que la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'imparteixin en una mateixa assignatura a 1r, 2n i 3r d'ESO. Aquest plantejament implica que el professorat de Física i Química hagi d'impartir els continguts de Biologia i Geologia i/o a l'inrevés.

Considerem que:

  1. L’alumnat té dret a què les matèries els hi siguin impartides en les millors condicions possibles i això passa per què sigui el professorat especialista qui les imparteixi. Els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria són molt superiors als que té un professorat no especialista.
  2. En tractar-se, a 3r d’ESO, d’alumnat de 14 anys i de temes tant importants per a la seva formació com a ciutadans com l’estudi de l’alimentació, la sexualitat, la salut, la matèria i els materials, l’energia, les radiacions, els residus, ... fa que sigui molt recomanable la figura de l’especialista.
  3. Tots els centres ja disposen de professorat especialista en aquestes quatre matèries i l’Administració hauria de vetllar perquè aquesta diversitat es mantingui i s’aprofiti.
  4. L’aprenentatge d’aquestes matèries en forma de dues matèries diferenciades, una Biologia i Geologia de 3r d’ESO, i una Física i Química de 3r d’ESO, facilitaria que l’alumnat pogués escollir les matèries optatives de 4rt d’ESO amb més coneixement de les particularitats de cadascuna d’elles.

Per tant, demanem que:

  1. Al menys en el 3r d'ESO, el Departament d’Educació estableixi que aquestes matèries siguin impartides com a dues assignatures diferents, és a dir, que hi hagi una Biologia i Geologia de 3r d'ESO i una Física i Química de 3r d'ESO com permet la LOE, en el seu Article 24.4 i desenvolupa el "Real Decreto de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la ESO".
  2. En els tres primers cursos de l’ESO hi hagi una mateixa proporció de continguts de Física/Química i de Biologia/Geologia.
  3. S’incloguin alguns continguts de Geologia en la proposada Biologia i Geologia de 3r d'ESO, tal com ja estableix el darrer esborrany del "Real Decreto de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la ESO". Actualment no hi ha cap contingut de Geologia i això comporta que l’ensenyament d’aquesta ciència només quedi assegurat en els dos primers cursos de l’ESO.
  4. S’explicitin els continguts de Física respectant el Decret de Mínims, esmentat anteriorment, i es contempli la necessitat d’un aprenentatge dels conceptes mínims de Física essencials per a la formació de tot ciutadà.
  5. Es mantingui la tradicional tolerància seguida fins ara, amb resultats satisfactoris, respecte a la distribució dels continguts de Biologia/Geologia i de Física/Química en els dos primers cursos de l’ESO.

Totes les peticions anteriors no tenen caràcter excepcional sinó que signifiquen demanar el mateix tractament per aquestes matèries que el que es dóna a la resta de disciplines com, per exemple, el cas de les llengües, que tot i que tenen coincidències en els seus continguts, són impartides pels corresponents especialistes. Fer el contrari implica un desaprofitament dels recursos humans dels que ja disposen els centres.

En espera de la seva resposta, aprofitem aquesta oportunitat per desitjar-li el màxim encert en totes les seves decisions, que seran encerts per a tots nosaltres, els ciutadans de Catalunya.

Una molt cordial salutació

Barcelona, 5 de desembre de 2006

Associacions i Col·legis

Tura Puigvert. Presidenta d'APFQ

Teresa Maria Correig. Presidenta del SPCN

Aureli Caamaño. Col·legi de Doctors i Llicenciats

Josep Maria Fernández. Col·legi Oficial de Químics

Sindicats

Antonio Jimeno. President del sindicat de professors AMES

Francesc Mauriz. Sindicat ASPEPC-SPS

Isidre Vilà. Sindicat CSI-CSIF