A L'ATENCIÓ DELS PROFESSORS DE "FÍSICA I QUÍMICA" I DE "BIOLOGIA I GEOLOGIA" D'AQUEST CENTRE

Benvolguts companys,

El passat divendres 1 de desembre vam convocar una reunió del professorat de Ciències a l'IES Jaume Balmes per comentar la proposta del Departament sobre el futur currículum de "Física i Química" i de "Biologia i Geologia" a l'ESO. És el que se seguirà a partir del proper curs en compliment de la LOE.

Hi van assistir representants del SPCN, de l'APFQC, del Col·legi de Químics, del Col·legi de Doctors i Llicenciats, del sindicat AMES, de la federació sindical ASPEPC-SPS i del sindicat CSIF, i professors de diferents centres públics i privats. El tema més greu és que s'ha establert que a 3r d'ESO aquestes dues matèries es donen conjuntament en una mateixa assignatura. Això comporta que un mateix professor hagi d'explicar l'estructura de l'àtom, la reacció química, l'electricitat, tot el cos humà, la salut i els problemes ambientals.

Entre altres mesures es va acordar fer una comissió per redactar una carta dirigida al Conseller d'Educació demanant, entre altres coses, que a 3r d'ESO s'estableixi una assignatura de "Física i Química de 3r d'ESO" i una assignatura de "Biologia i Geologia de 3r d'ESO". Els membres de la comissió ens vam reunir el dilluns 4 de desembre, vam redactar la carta, i el dimarts 5 de desembre la vam lliurar al Conseller a través del registre del Departament d'Educació (carrer Via Augusta).

Us adjuntem a continuació la carta i us demanem que si esteu d'acord amb el seu contingut, envieu un e-mail al Conseller d'Educació, el senyor Ernest Maragall, (conseller.educacio@gencat.net), amb un text similar al següent. Si no hi ha consens dintre del Departament us demanem que cada professor ho faci a títol personal.

"Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Conseller,

Ens dirigim a vostè per a manifestar-li que recolzem totes les propostes que es fan a la carta sobre la millora de l'ensenyament de les Ciències a l'ESO, que li va ser lliurada el passat dimarts 5 de desembre de 2006.

Li demanem que tingui en consideració el dret de l'alumnat de Catalunya a rebre un ensenyament en les millors condicions i que això passa perquè a la Secundària, també les diferents ciències siguin impartides pel professorat especialitzat en cadascuna d'elles.

Una molt cordial salutació

Departament de Ciències del Col·legi XXXXXXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx DNI: XXXXXXXX

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx DNI: XXXXXXXX

.......... ".

Envieu-nos si us plau una còpia a ames@telefonica.net per poder fer el seguiment d'aquesta campanya. A més, ens interessa molt saber si la majoria dels docents de Secundària són partidaris del professorat especialista a l'ESO, que és el que defensem nosaltres, el sindicat AMES, juntament amb altres sindicats com USOC, o és partidari del professorat generalista, que és el que defensen altres sindicats com CCOO.

Una molt cordial salutació

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

http://www.ames-fps.com

T: 659 002 871

TEXT DE LA CARTA ENVIADA AL CONSELLER

Honorable Senyor Ernest Maragall

Conseller d'Educació

Generalitat de Catalunya

Honorable Conseller,

Ens dirigim a vostè per a demanar-li una entrevista personal per exposar-li la nostra preocupació sobre la proposta del Departament d’Educació pel que fa a l’organització de l'ensenyament de les ciències a l'ESO i per fer-li diferents propostes de millora.

A l'esborrany del 15 de novembre de 2006 es planteja que la Biologia, la Geologia, la Física i la Química s'imparteixin en una mateixa assignatura a 1r, 2n i 3r d'ESO. Aquest plantejament implica que el professorat de Física i Química hagi d'impartir els continguts de Biologia i Geologia i/o a l'inrevés.

Considerem que:

  1. L’alumnat té dret a què les matèries els hi siguin impartides en les millors condicions possibles i això passa per què sigui el professorat especialista qui les imparteixi. Els coneixements i els recursos que té el professorat especialista per impartir la seva matèria són molt superiors als que té un professorat no especialista.
  2. En tractar-se, a 3r d’ESO, d’alumnat de 14 anys i de temes tant importants per a la seva formació com a ciutadans com l’estudi de l’alimentació, la sexualitat, la salut, la matèria i els materials, l’energia, les radiacions, els residus, ... fa que sigui molt recomanable la figura de l’especialista.
  3. Tots els centres ja disposen de professorat especialista en aquestes quatre matèries i l’Administració hauria de vetllar perquè aquesta diversitat es mantingui i s’aprofiti.
  4. L’aprenentatge d’aquestes matèries en forma de dues matèries diferenciades, una Biologia i Geologia de 3r d’ESO, i una Física i Química de 3r d’ESO, facilitaria que l’alumnat pogués escollir les matèries optatives de 4rt d’ESO amb més coneixement de les particularitats de cadascuna d’elles.

Per tant, demanem que:

  1. Al menys en el 3r d'ESO, el Departament d’Educació estableixi que aquestes matèries siguin impartides com a dues assignatures diferents, és a dir, que hi hagi una Biologia i Geologia de 3r d'ESO i una Física i Química de 3r d'ESO com permet la LOE, en el seu Article 24.4 i desenvolupa el "Real Decreto de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la ESO".
  2. En els tres primers cursos de l’ESO hi hagi una mateixa proporció de continguts de Física/Química i de Biologia/Geologia.
  3. S’incloguin alguns continguts de Geologia en la proposada Biologia i Geologia de 3r d'ESO, tal com ja estableix el darrer esborrany del "Real Decreto de Enseñanzas Mínimas correspondientes a la ESO". Actualment no hi ha cap contingut de Geologia i això comporta que l’ensenyament d’aquesta ciència només quedi assegurat en els dos primers cursos de l’ESO.
  4. S’explicitin els continguts de Física respectant el Decret de Mínims, esmentat anteriorment, i es contempli la necessitat d’un aprenentatge dels conceptes mínims de Física essencials per a la formació de tot ciutadà.
  5. Es mantingui la tradicional tolerància seguida fins ara, amb resultats satisfactoris, respecte a la distribució dels continguts de Biologia/Geologia i de Física/Química en els dos primers cursos de l’ESO.

Totes les peticions anteriors no tenen caràcter excepcional sinó que signifiquen demanar el mateix tractament per aquestes matèries que el que es dóna a la resta de disciplines com, per exemple, el cas de les llengües, que tot i que tenen coincidències en els seus continguts, són impartides pels corresponents especialistes. Fer el contrari implica un desaprofitament dels recursos humans dels que ja disposen els centres.

En espera de la seva resposta, aprofitem aquesta oportunitat per desitjar-li el màxim encert en totes les seves decisions, que seran encerts per a tots nosaltres, els ciutadans de Catalunya.

Una molt cordial salutació

Barcelona, 5 de desembre de 2006

Associacions i Col·legis

Tura Puigvert. Presidenta d'APFQ

Teresa Maria Correig. Presidenta del SPCN

Aureli Caamaño. Col·legi de Doctors i Llicenciats

Josep Maria Fernández. Col·legi Oficial de Químics

Sindicats

Antonio Jimeno. President del sindicat de professors AMES

Francesc Mauriz. Sindicat ASPEPC-SPS

Isidre Vilà. Sindicat CSI-CSIF