A L'ATENCIÓ DEL PROFESSORAT DE LA MATÈRIA "BIOLOGIA" DEL BATXILLERAT

Benvolguts companys,

Us escrivim en relació als problemes legals que es poden derivar de l'aplicació del document "Concreció del currículum de Biologia per a les noves PAU" (1) que està penjat a la WEB i sobre la conveniència de modificar l'actual currículum de Biologia.

A la reunió del coordinador de les PAU amb el professorat que imparteix aquesta matèria, realitzada el dilluns 21 de setembre, el representant dels professors de Biologia del sindicat AMES va informar a tots els assistents del següent:

1.) Que en els exàmens de les PAU només es poden fer preguntes sobre els continguts del segon curs. Així s'estableix a la LOE (2) , en el seu Article 38.3, en el REAL DECRETO 1892/2008 (3) i a la "Informació sobre les noves Proves d'Accés a la Universitat 2010" (4) penjada a la WEB del Departament d'Educació.

2.) Que els continguts de la matèria "Biologia de 1r curs de Batxillerat" i "Biologia de 2n curs de Batxillerat" estan publicats en el Decret 142/2008 (5) i en ell s'estableix que són continguts de primer curs de Batxillerat i no de segon curs els següents: la composició, estructura i funcions de les proteïnes, la composició i estructura del DNA, la duplicació del DNA, la transcripció, la traducció i els tipus de mutacions.

3.) Que en conseqüència, tots els continguts abans esmentats no poden ser objecte de preguntes en els exàmens de Biologia de les PAU. Que de fer-se hi podria haver impugnacions per part dels alumnes perjudicats, situació que s'hauria d'intentar evitar. Que, per tant, s'hauria de rectificar el document titulat "Concreció del currículum de Biologia per a les noves PAU" que està penjat a la WEB del coordinador, en el sentit de dir que tots aquests temes no seran objecte de pregunta en els exàmens de les PAU.

El representant del sindicat AMES va coincidir amb el coordinador en què és molt lamentable que tots aquests temes no puguin ser objecte de preguntes, donat que són fonamentals en la biologia actual. Per això va proposar realitzar una rectificació en la distribució de temes perquè tots els temes anteriors estiguin en el segon curs de Batxillerat i així es pugui fer preguntes sobre ells a les PAU.

Els professors de biologia del sindicat AMES han detectat altres aspectes a millorar com, per exemple, que no es pot entendre l'estructura de la membrana plasmàtica i el transport a través de la membrana sense abans haver estudiat els lípids, que no es poden explicar ni les pentoses dels àcids nucleics ni la paret de cel·lulosa i els grànuls de midó de la cèl·lula vegetal sense haver vist abans els glúcids, i que no es pot entendre la duplicació del DNA sense haver vist abans com actuen els enzims.

El representant del sindicat AMES també va exposar que per a evitar situacions com l'actual, s'hauria d'acabar amb el model de deixar el disseny del currículum oficial d'una matèria en mans d'una sola persona ocultada per l'Administració. Que cal anar a un model basat en comissions públiques, constituïdes bàsicament per professors de reconeguda reputació i experiència de l'etapa en qüestió, amb algun professor de l'etapa següent, també de reconegut prestigi. Això facilitaria arribar a un currículum més encertat i permetria saber amb qui s'ha de parlar en cas de dubtes.

El representant del sindicat AMES també va indicar que en el document "Concreció del currículum de Biologia per a les noves PAU", en el Bloc 2.4, hi ha un error ja que no existeixen vacunes d’immunització passiva. La vacunació sempre comporta una immunització activa. El coordinador va indicar que ja ho havien detectat i que lamentaven que els hagués passat per alt.

Si vols estar informat personalment sobre totes les novetats relacionades amb aquest tema, envia'ns un e-mail indicant el teu nom, el nom del teu centre i la teva adreça electrònica a: ames@ames-fps.com .

Barcelona, 10 d'octubre de 2009

Sindicat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

(1) Concreció del currículum de Biologia per a les noves PAU. Accés

(2) LOE. Article 38.3 Accés

3.) Article 38.3. El Gobierno establecerá las características básicas de la prueba de acceso a la universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas, e informe previo del Consejo de Coordinación Universitaria. Esta prueba tendrá en cuenta las modalidades de bachillerato y las vías que pueden seguir los alumnos y versará sobre las materias de segundo de bachillerato. LOE. Article 38.3

(3) REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Accés

2.) Esta prueba de acceso tendrá en cuenta las modalidades del bachillerato y las vías que pueden seguir los estudiantes, versará sobre las materias de segundo de bachillerato y tendrá validez para el acceso a las distintas titulaciones de las universidades españolas. REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre

(4) Informació sobre les noves Proves d'Accés a la Universitat 2010 Accés

1.) Només poden ésser objecte d'examen les matèries que l'administració educativa (Departament d'Educació) fixi com a pròpies de segon curs, atès que la prova d'accés es basa en continguts de segon curs de batxillerat. Informació sobre les noves Proves d'Accés a la Universitat 2010

(5) DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat. Accés a tot el Decret //// Accés a la part del Decret sobre la matèria "Biologia"