Honorable Senyora Marta Cid

Consellera d’Ensenyament

Generalitat de Catalunya

Barcelona, 27 de febrer de 2004

 Benvolguda Senyora Consellera,

En primer lloc en nom de la "Comissió en defensa de l'ensenyament de la Biologia i Geologia de Catalunya" vull donar-li la benvinguda com a responsable del Departament d’Ensenyament La nostra comissió té com a finalitat treballar per a què aquestes dues ciències, la Biologia i la Geologia, tinguin la dedicació curricular que necessiten els alumnes de l’ESO i del Batxillerat. Així ho manifesten les 338 signatures que li adjuntem de professors de Secundària, professors d’Universitat i Degans de Col·legis professionals i d’Universitats.

L’anterior equip de Govern en un document del mes de Novembre passat va anunciar la següent dedicació d’hores de Biologia i Geologia a l’ESO:

Ciències de la Naturalesa de 1r d'ESO

(4h)

Per a tots

Ciències de la Naturalesa de 2n d'ESO

(3h)

Per a tots

Biologia i Geologia de 3r d'ESO

(3h)

Per a tots

Biologia i Geologia de 4t d'ESO

(3h)

Específica de l'itinerari Científic

I optativa en els altres itineraris

En el seu moment vam manifestar que ens semblava bé aquesta distribució horària, ja que té en compte que l’ESO és una etapa obligatòria, en la que l’alumne ha de rebre un formació complerta en aspectes bàsics sobre salut, alimentació, sexualitat, higiene, pautes personals per un consum sostenible i hàbits de conducta que permetin protegir la Naturalesa d’agressions innecessàries. Aspectes com aquests són fonamentals en el seu desenvolupament personal com a ciutadà i en la seva relació amb els altres. Estem segurs que si a Catalunya aconseguim que l'ensenyament de la Biologia i Geologia es faci amb el rigor que requereixen aquestes ciències i amb un tractament horari suficient, haurem contribuït a la millora de la qualitat de vida del nostre poble i haurem afavorit que aquest avanci per un camí de progrés. Esperem doncs que aquesta distribució horària es mantingui o ampliï.

Respecte a la situació de la Biologia i la Geologia en el Batxillerat, l’anterior govern proposava, en el document "Decret /2000, de XX, de XX, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del Batxillerat", la següent distribució:

 BATXILLERAT

Hores setmanals

Assignatures comunes

Primer curs

Segon curs

Educació Física

2h

--

Llengua catalana i literatura

3h

3h

Llengua castellana i literatura

3h

3h

Llengua estrangera

3h

3h

Filosofia

3h

--

Història de la Filosofia i de la Ciència

--

3h

Història de Catalunya i d’Espanya

--

4h

Societat, cultura i religió

2h

 

Assignatures de modalitat

 

 

Assignatura 1

4h

4h

Assignatura 2

4h

4h

Assignatura 3

4h

4h

Assignatura optativa

2h

2h

 

 

 

TOTAL

30 hores

30 hores

Podem veure que en la "part comuna" no hi ha cap assignatura de Ciències. Així doncs els alumnes de "Batxillerat científic - tecnològic", tot i haver escollit estudiar "Ciències" i voler preparar-se per estudiar una carrera científica, han de dedicar més de la meitat de les hores a fer assignatures que no són de "Ciències". Aquest fet pot resumir-se en la següent taula:

  

Hores setmanals dedicades a assignatures de ciències

 

PRIMER DE BATXILLERAT

SEGON DE BATXILLERAT

 

Assignatures de "ciències"

Assignatures que no són de "ciències"

Assignatures de "ciències"

Assignatures que no són de "ciències"

Batxillerat humanístic i de ciències socials

0

30

0

30

Batxillerat científic - tecnològic

14

16

14

16

 Si els continguts de "Ciències" queden reduïts a les "assignatures de modalitat" i a la assignatura optativa, pensem que els alumnes del "Batxillerat científic - tecnològic" haurien de poder escollir a segon de Batxillerat 4 assignatures de modalitat entre les 8 que es proposen, i no només 3. Aquesta mesura facilitaria que poguessin suplir la manca de coneixements científics a la que es veuen obligats i que tan negativament repercuteix per dur a terme carreres científiques.

 Cursar a segon de Batxillerat 4 assignatures de modalitat es una proposta viable des de molts camins. Nosaltres suggerim augmentar el nombre d’hores a 2n de Batxillerat a partir de l’assignatura optativa (2 hores) i dues hores més setmanals. Això comportaria fer a segon de Batxillerat 32 hores. Hem pogut informar-nos que a les Illes Balears ja s’ha optat per aquesta proposta d'incrementar en el nombre d’hores setmanals.

Adjuntem un dossier amb algunes mostres de la tasca que la nostra Comissió ja ha realitzat en defensa de l'ensenyament de la Biologia i de la Geologia. Esperem que des de una postura de diàleg puguem arribar a la millora de l’ensenyament d'aquestes dues ciències a Catalunya en un termini proper.

Cordialment,

Mª Elena Casas Serrate

Portaveu de la "Comissió en defensa de l'Ensenyament

de la Biologia i la Geologia a Catalunya"

Apartat de Correus, 20091

08080 Barcelona

CASASSERRATE@terra.es