CAMPANYA CONTRA ELS CAPS DE DEPARTAMENT EN ELS CENTRES DE SECUNDÀRIA.

En aquests últims dies s'han precipitat les consultes per part dels nostres afiliats i simpatitzants respecte la proposta dels seus respectius Directors consistent en demanar que els Caps de Departament renunciïn voluntàriament al descompte que tenen d'hores de classe per poder fer la seva tasca. Aquesta és molta i d'ella depèn la qualitat acadèmica i educativa del centre ja que entre les seves responsabilitat està:

  1. Realització de les programacions
  2. Assistència a les reunions de coordinació de les PAU i a les de Caps de Departament del centre
  3. Coordinació de la resta del professorat del Departament
  4. Representació del Departament en els conflictes acadèmics entre professors i alumnes
  5. Atenció al professorat novell
  6. Manteniment de les instal·lacions i materials pròpies del Departament

En el sindicat AMES considerem que l'estament que més influeix en la qualitat de l'ensenyament que ofereix un centre és el constituït pel conjunt dels seus Departaments didàctics. Si els Caps de Departament són uns bons professionals, tenen una amplia experiència i porten prou anys en el centre, és pràcticament segur que el centre oferirà un molt bon servei, inclòs si hi ha un canvi de Director i el nou no fa prou bé la seva feina. En canvi, si els Departaments no funcionen bé, encara que el Director sigui una gran professional, és segur que en centre continuarà sense funcionar bé. En conclusió, cal que els Caps de Departament disposin de les hores necessàries per fer la seva tasca. Els professors que no són Caps de Departament no tenen que fer cap de les tasques abans esmentades i, per tant, seria absurd demanar que els Caps de Departament tinguin que fer el mateix nombre d'hores de classe i, a més, fer aquestes tasques, com també ho seria si es demanés al Director que fes les mateixes hores de classe que la resta del professorat.

Abans d'exposar la nostra proposta de resposta a la sol·licitud de renuncia voluntària als Cap de Departament et recordem la reducció d'hores de classe que la normativa de principi de curs 2009/2010 diu sobre els càrrecs directius i la comparem amb la que estableix per als Caps de Departament i Coordinadors:

Reducció d'hores pel Equip Directiu. "Els centres disposaran d’un nombre global d’hores de gestió, a distribuir entre els membres de l’equip directiu, assignades en funció del nombre de grups d’escolarització d’acord amb la distribució següent:

Nombre de grups

Hores

IES/SES fins a 4

IES/SES entre 5 i 7

IES entre 8 i 11

IES entre 12 i 17

IES entre 18 i 24

IES amb 25 o més

21

27

33

39

45

51

 

Al total d’hores de la taula s’afegiran 6 hores als IES que, a més dels cinc càrrecs directius (director/a, secretari/ària, cap d’estudis, coordinador/a pedagògic/a i cap d’estudis adjunt/a) tinguin nomenat, també, cap d’estudis d’FP o subdirector/a d’FP.

L'apartat 4 de l’Acord de la Mesa Sectorial de Personal Docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de novembre de 2005, aprovat per Acord de Govern de 22 de novembre de 2005 i fet públic per la Resolució Resolució TRI/874/2006, de 7 de febrer (DOGC núm. 4608, de 5.4.2006), estableix que tots els membres dels equips directius hauran de realitzar 35 hores setmanals de dedicació al centre, les quals inclouen reunions i gestions que es facin fora del centre. Aquesta especial dedicació, que no caldrà que s’especifiqui en horari fix sinó que es farà constar de manera global en la dedicació horària individual, comportarà la percepció del corresponent increment retributiu previst en l’esmentat acord.

Reducció d'hores pels càrrecs de Coordinació. "22.3.4. Hores reconegudes com a lectives i complements dels càrrecs de coordinació. S’atribuirà als òrgans de coordinació esmentats en l'apartat "22.3.3. Òrgans unipersonals de coordinació" una reducció d’hores lectives a la setmana per atendre les tasques de coordinació en la quantia que el reglament de règim interior del centre estableixi, proporcional a les responsabilitats assignades, tot tenint en compte les disponibilitats de la plantilla de professorat, i l'assignació per centres següent:

Nombre de

grups d'ESO

i Batxillerat

Nombre

d'hores

fins a 5

6 - 9

10 - 15

16 - 21

22 - 27

28 o més

6

15

38

44

57

63

 

En els centres que imparteixen cicles formatius d’FP s’incrementaran 3 hores lectives per departament/seminari d’FP autoritzat i entre 6 i 9 hores per coordinació d’FP.

Propostes del sindicat AMES.

1.) Que cap Cap de Departament accepti renunciar voluntàriament al descompte d'hores que es necessita per fer aquesta tasca. També en el cas dels Departaments unipersonals, ja que també aquests tenen que fer les programacions, assistir a les reunions i responsabilitzar-se del material i instal·lacions dels seu Departament. Cal defensar la qualitat i la millora de l'ensenyament i sense temps per fer les tasques de Cap de Departament això no és possible. Acceptar per voluntarisme aquesta reducció perjudicaria a tots els companys, que es quedarien més sols i, finalment, els alumnes.

2.) Que si la manca de professorat és tan gran que es fa impossible atendre a l'alumnat, que es faci una reducció proporcional de les hores de descompte de tots els estaments, és a dir tant del membres de l'Equip Directiu com dels Caps de Departament i altres coordinadors. Per exemple, que tots renunciïn a una tercera part de la reducció d'hores de classe o a la meitat. No es pot renunciar a la totalitat ja que la normativa diu que sempre ha d'haver una reducció.

Si us plau passa aquesta proposta a tots els companys que coneguis. Moltes gràcies. Sindicat AMES.