Proposta del sindicat AMES per millorar l'actual sistema d'avaluacions

En relació a l'avaluació final dels alumnes del curs 07/08 demanem la col·laboració del professorat en una campanya dirigida a intentar millorar el nostre sistema educatiu.

El que diu la normativa actual sobre l'avaluació final és:

1.) Respecte els alumnes de l'ESO, la Resolució de 6 de juny de 2008, de la Direcció General de l'Educació Bàsica i Batxillerat, diu que els alumnes d'ESO amb tres o més assignatures pendents han de repetir curs i que, només excepcionalment, l'equip docent pot decidir el pas al curs següent d'un alumne/a amb tres matèries suspeses. Més endavant diu que per prendre aquesta decisió, una vegada escoltat el professorat corresponent, caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de l'equip docent presents en la sessió. També diu que la qualificació d'aquestes matèries serà de suficient i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un asterisc.

2.) Respecte al primer curs de Batxillerat l'ORDRE de 31 de juliol de 1998, publicada en el DOGC núm. 2716 de 02/09/1998, en els seus Articles 12.3 i 13, diu que amb més de dues matèries pendents s'ha de repetir curs, que la junta d'avaluació pot canviar una qualificació i que “quan la decisió de la junta sigui diferent de la que el professor/a de la matèria hagi atorgat en primer lloc, caldrà l'acord de la majoria de dos terços dels membres”.

El sindicat AMES defensa que la qualificació que dóna el professor de la matèria hauria de ser sempre respectada. La raó és perquè cap altre membre de la junta d'avaluació coneix la tasca realitzada i el nivell assolit per l'alumne en aquella matèria. Per tant, només ell, una vegada escoltat la resta del professorat, hauria de poder decidir sobre la conveniència o no de variar la qualificació inicial. Per aconseguir aquest objectiu et demanem que EN QUALSEVOL VOTACIÓ SOBRE AQUEST TEMA, VOTIS A FAVOR DE RESPECTAR LA QUALIFICACIÓ QUE FINALMENT DONI EL PROFESSOR DE LA MATÈRIA. Igualment et demanem que no acceptis cap proposta general prèvia de l'estil d'acordar aprovar una matèria a tots els alumnes que en tinguin tres de pendents.

Si els professors disminuïm o amaguem el fracàs escolar, el Departament d'Educació mai percebrà la gravetat del problema i, per tant, mai considerarà necessari prendre mesures per solucionar-ho. De la mateixa forma que les PAU són un gran estímul pels alumnes de Batxillerat, cal establir unes proves externes similars pels alumnes de l'ESO. Cal que en la futura LEC, que es vol lliurar al Parlament aquest estiu, s'estableixin aquests estímuls i també una diversitat de vies perquè cada alumne pugui triar aquella que millor s'adeqüi a les seves capacitats i interessos. Pots enviar aquest e-mail a altres companys. Moltes gràcies per la teva col·laboració.

Acció per a la Millora de l'Ensenyament de la Secundària
(Sindicat AMES)
http://www.ames-fps.com
ames@telefonica.net