Calendari previst sobre la sol·licitud de la "Jubilació voluntària anticipada any 2011" i abonament de la gratificació en 5 anys.

Calendari previst sobre la sol·licitud de la "Jubilació voluntària anticipada" i abonament de la gratificació en 5 anys.

- La sol·licitud es pot presentar fins el dilluns 28 de febrer. Si es té dret a la gratificació s'ha de presentar també la sol·licitud corresponent. Els dos models de sol·licituds es poden baixar des de la WEB del sindicat. A més s'ha de presentar la fotocòpia del DNI. Cal portar fotocòpies de tot perquè en SSTT posin en elles el registre d'entrada. No cal adjuntar el full de Serveis Prestats.

- La sol·licitud es pot retirar fins 31 de març. Si no es fa el mes de maig generalment el Consorci envia al domicili amb acusament de rebut una proposta amb un full annex per reclamacions. En la proposta hi ha la quantia. Si s'ha treballat en una empresa privada s'ha de posar una creu en el lloc corresponent i ells mateixos calculen el que falta per aquest concepte.

- Les taules de gratificació LOE seran les mateixes que l'any passat menys el 5% degut a la retallada per motius de crisi econòmica (així van sortir publicades el mes de juny de 2010). Encara no se sap res sobre la possibilitat de allargar un any més aquesta gratificació. De moment es manté la possibilitat de la jubilació voluntària als 60 anys sense cap modificació.

- A la nòmina del mes d’agost de 2011 s’abonarà la gratificació extraordinària corresponent a l’Estat i el 20% de la gratificació extraordinària complementària corresponent a la Generalitat. La resta de la gratificació extraordinària complementària, fins arribar al 100%, s’abonarà en els següents exercicis pressupostaris, en quatre abonaments anuals, cadascun amb el 20% de l’import total, a cada una de les nòmines d’agost dels anys 2012, 2013, 2014 i 2015. (Accés a la nota del Departament del 23 feb 2011).