CARTES QUE SERAN ENVIADES AL MINISTERI I A LA CONSELLERIA

1) A LA CONSELLERIA

Honorable Sra. Carme Laura Gil

Consellera d'Ensenyament del Govern de la
Generalitat de Catalunya

Honorable Consellera,

En relació a la notícia que el Departament d'Ensenyament ha decidit introduir importants modificacions en el disseny curricular de l'ESO, voldríem expressar-li que si bé estem molt d'acord que no es pot continuar mantenint la promoció automàtica de curs, que s'han de potenciar les UACs i les UEEs, i que s'ha d'establir que tant les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques), com la llengua estrangera i les ciències socials (geografia, història i ètica), s'han de cursar a raó de 3 hores setmanals durant els quatre cursos de l'ESO, no entenem per què han estat marginades totes les ciències (biologia, geologia, física i química), excloent-les del grup de les matèries bàsiques en la formació mínima de tots els ciutadans. A més aquestes modificacions comporten dedicar el 52% dels crèdits variables a l'àmbit d'Humanitats, la qual cosa incompleix el Decret 75/1996, que fixa un màxim del 40%.

Si l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) ha de proporcionar a tots els ciutadans una formació general que li possibiliti conèixer, valorar i participar en les qüestions que l'afecten, la Biologia, la Geologia, la Física i la Química han d'ocupar una posició rellevant. Temes com:

justifiquen clarament la necessitat que les ciències tinguin al menys un tractament similar a les ciències socials o a la llengua estrangera.

Per una altra banda és suficient fullejar qualsevol diari per constatar que dues de cada tres notícies de societat estan relacionades amb aquestes matèries. Són contínues les informacions sobre:

Tot això fa que sigui necessari que els ciutadans tinguin una mínima formació científica per pogué entendre aquestes informacions i fer-se una opinió fonamentada.

Considerem que no s'haurien d'extreure conclusions generals que afectin a tota l'estructura i contingut curricular de l'ESO, a partir de les propostes realitzades per una comissió sectorial, com la denominada "comissió de les humanitats". Si es pretén modificar el curricula de totes les àrees, sembla que el més raonable és que s'organitzin comissions de treball per cadascuna d'elles. En el cas contrari resulta quasi inevitable que es generin desequilibris que afavoreixen una educació descompensada. S'ha d'evitar que el nostre sistema educatiu es mogui com un pèndol d'un extrem a l'altre. Per evitar la situació actual considerem que convindria constituir una "comissió de ciències". La seva missió seria analitzar les deficiències en la formació científica que presenten els estudiants de l'ESO i el Batxillerat. Pensem que observar, mesurar, formular hipòtesis, controlar variables, fer un disseny experimental, extreure conclusions, etc., probablement resulti més útil per a la vida futura dels estudiants que alguns dels coneixements als quals se'ls vol donar tanta rellevància.

Per tot això demanem que:

1. Es concedeixi per a l'estudi de les ciències (Biologia, Geologia, Física i Química) un temps de 3 hores setmanals a cada curs de l'ESO, com a l'anglès, les ciències socials, el català, el castellà i les matemàtiques.

2. Si s'aprova el punt anterior, donada la consegüent disminució de crèdits variables i l'actual excessiva diversitat de l'alumnat, que es recomani des del Departament establir al menys dos itineraris en el segon cicle de l'ESO, un per accedir al Batxillerat/CFGM i un altre per accedir als Programes de Garantia Social, independentment del nombre d'alumnes de cada grup. Els alumnes podrien canviar d'itinerari en funció dels seus rendiments.

3. La biologia i la geologia de primer cicle també siguin impartides per professors especialistes, així com també la física i la química, i que en tot cas sigui el centre escolar qui decideixi el que resulta millor per al centre.

Desitgem que totes aquestes propostes de millora que li plantegem els professors de ciències, siguin estudiades i ateses. Quedem a la seva disposició per mantenir una entrevista en la qual puguem comentar més àmpliament tots aquests aspectes. Per contactar amb un dels nostres representants poden dirigir-se al Sr. Antonio Jimeno de l'associació AMES. Apartat de Correus 20.091, 08080 BARCELONA Tf: 933478475 Fax: 932076896 E-mail: ames@colegio.net

Atentament,

2) AL MINISTERI

Excelentísima Sra. Dña. Pilar del Castillo

Ministra de Educación, Cultura y Deporte

Execelentísima Sra. Ministra:

El Ministerio de Educación y Cultura, tomando como punto de partida el dictamen de la "Comisión de humanidades" y, supuestamente, el diagnóstico general del Sistema Educativo realizado por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), elaboró hace algo más de un año un proyecto de Real Decreto por el que se introducían importantes modificaciones en la Educación Secundaria. Entre ellas una sustancial rebaja de la formación en Biología y Geología. Fue, sin duda, una de las más desafortunadas intervenciones de este ministerio en la anterior legislatura.

Aunque aun se desconoce el programa del nuevo equipo ministerial, dado que en el programa electoral del partido del Gobierno figuraba de nuevo la Reforma de las Humanidades, creo conveniente hacerle llegar las siguientes reflexiones que deberían considerarse en el supuesto de que se mantenga la intención de afrontar una reforma de la Educación Secundaria. Con ellas se pretende evitar la reproducción de los errores contenidos en el anterior proyecto de Real Decreto. Errores que pueden generar unas deficiencias en la formación de los estudiantes superiores a las que intentaban subsanar.

1. Consideraciones generales acerca de la Reforma educativa y la formación científica en la Educación secundaria.

El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) centra su diagnóstico general del Sistema Educativo en las humanidades y en las ciencias, y realiza un análisis comparativo de su peso horario en los diferentes países de la Unión Europea señalando que: "nuestro país está muy bajo tanto en Humanidades como en Ciencias, en relación con los demás; no tiene a nadie por debajo ni en una cosa ni en otra". El MEC, haciendo una interpretación sesgada de este informe, dirige su atención a las humanidades, crea una comisión "ad hoc", y se olvida de las ciencias no sólo en el análisis sino, lo que resulta mucho más grave, en las conclusiones, reduciendo los contenidos y el horario de la Biología y la Geología en la Educación Secundaria. Circunstancia que nos ha impulsado a realizar las siguientes consideraciones y propuestas:

1.1 No deben extraerse conclusiones generales, que afecten a toda la estructura y contenido del currícula de la Educación Secundaria, a partir de las propuestas realizadas por una comisión sectorial, como la de "las humanidades". Si se pretende modificar el currícula de todas las áreas, parece razonable que se creen comisiones de trabajo para cada una de ellas. En caso contrario resulta casi inevitable que se generen desequilibrios que favorezcan una educación descompensada.

1.2 Convendría constituir una "Comisión de estudio sobre la formación científica". La importancia formativa de las ciencias va mucho más allá de los aprendizajes de ciertas teorías, principios o leyes, para incorporar destrezas y procedimientos generales que ayudan a la reorganización general del conocimiento y tienen un carácter instrumental, siendo de aplicación a la resolución de los más variados problemas de la vida cotidiana. Así, desarrollar procedimientos como: observar, medir, formular hipótesis, controlar variables, hacer un diseño experimental, extraer conclusiones, etc. probablemente les resulte a los estudiantes más útil para su vida futura que algunos de los conocimientos a los que se les quiere otorgar tanta relevancia. Todo ello aconseja la constitución de una comisión de trabajo sobre las ciencias, al estilo de la que ha funcionado para las humanidades. Su misión sería analizar las deficiencias en la formación científica que presentan los estudiantes de Educación Secundaria, y formular las sugerencias oportunas que permitan corregirlas.

1.3 Es necesario potenciar los conocimientos de Biología y Geología a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria. Si la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) debe proporcionar a todo ciudadano una formación básica que le permita conocer, valorar y participar en las cuestiones que le afectan, la Biología y la Geología tienen que ocupar una posición relevante. Basta ojear cualquier periódico para constatar que dos de cada tres noticias de sociedad están relacionadas con la Biología y la Geología. En efecto, son continuas las informaciones sobre la salud individual o colectiva (nutrición adecuada, uso de medicamentos o de drogas, prevención y tratamiento de enfermedades, etc.) o sobre el medioambiente (agotamiento de combustibles fósiles y de recursos minerales, ahorro energético, preservación de espacios naturales, etc.) o sobre las catástrofes naturales (riadas, erupciones volcánicas, terremotos, rotura de embalses, etc.). Entender estas informaciones, valorarlas y formarse una opinión fundamentada que le permita participar como ciudadano, exige disponer de una formación científica básica.

1.4 Las Ciencias de la Tierra deben ser una "asignatura de modalidad" en el Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. De las ciencias clásicas: matemáticas, física, química, biología y geología sólo esta última está ausente entre las asignaturas de modalidad del Bachillerato. Las Ciencias de la Tierra, que incluyen la geología y otras ciencias afines, están incrementando día a día su importancia en la investigación, en la comprensión del funcionamiento del planeta y en el tratamiento y solución de numerosos problemas de gran trascendencia social y económica. La mayor parte de los desastres naturales (volcanes, terremotos, riadas, inundaciones, deslizamientos de ladera, los derivados del fenómeno "El Niño", etc.) son objeto de estudio de las Ciencias de la Tierra. Para subrayar su importancia puede bastar con señalar que sólo en el año 1998 estos desastres han causado 50.000 muertos y daños por un valor superior a los 12 billones de pesetas en todo el planeta.

2. Consideraciones específicas acerca de la Biología y la Geología en la Educación Secundaria Obligatoria

El área del conocimiento en la que se proponían más cambios estructurales en la normativa que motiva estas reflexiones es la de Ciencias de la Naturaleza. Esta circunstancia y la experiencia acumulada en los años de aplicación de la LOGSE, justifican las siguientes consideraciones y propuestas:

2.1 En el primer ciclo de la ESO deben mantenerse los contenidos de Biología y Geología integrados con los de Física y Química en el área de Ciencias de la Naturaleza. Los dos primeros cursos de la ESO deben permitir un paso progresivo de la organización de contenidos establecida en el último curso de E. Primaria (con un área de "Conocimiento del Medio" que integra las Ciencias Sociales y las Ciencias de la Naturaleza) a la fijada para el final de la ESO, claramente disciplinar. De acuerdo con el punto anterior, se estima que la separación entre Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza, establecida al comienzo de la ESO, es un paso suficientemente importante como para hacer desaconsejable su incremento con una distribución disciplinar. Parece conveniente, por otra parte, que se ofrezca a los estudiantes de estas edades una visón integradora de la naturaleza como la que favorece una materia de estas características.

2.2 Las Ciencias de la Naturaleza de 3º de ESO deben desdoblarse en Biología-Geología y Física-Química, con tres horas semanales para cada una de ellas. Aunque las autoridades educativas tenían previsto que los contenidos científicos de este curso fuesen impartidos por un único profesor, la práctica está mostrando las dificultades e inconvenientes que una integración de este tipo conlleva. Así, en la mayoría de los centros son dos profesores, uno de Física y Química y el otro de Biología y Geología, quienes se encargan de atender las dos mitades de esta área, lo que a su vez genera no pocos problemas. La formación del profesorado de Educación Secundaria así como las características y el volumen de los contenidos que deben trabajarse, son algunas de las razones que está motivando una distribución de este tipo.

2.3 La Biología y Geología debe ser una asignatura troncal en 4º de ESO. Si el 4º curso de la ESO tiene entre sus objetivos orientar a los estudiantes acerca de sus estudios posteriores ¿cómo puede dejarse de otorgar el máximo peso a una materia, como Biología y Geología, que ocupa el núcleo de la Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, elegido por la mitad del alumnado? Si lo que se pretende es, no sólo ofrecer una orientación, sino permitir al alumnado que comience su especialización en lo que serán sus estudios de Bachillerato, con más motivo es necesaria esta asignatura en el curso final de la ESO.

Por último, me permito recomendarle que, si se decide constituir la "Comisión para la formación científica" o realizar un análisis en profundidad del currículo de Ciencias de la Naturaleza y estudiar posibles alternativas, cuente con la asociación de profesores AMES (Apartado de Correos 20.091, 08080 Barcelona. T: 933478475 FAX: 932076896 E-mail: ames@colegio.net. Presidente: Sr. Antonio Jimeno), la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), el Seminario Permanente de Ciencias Naturales (Barcelona), el Colegio Oficial de Biólogos y las otras asociaciones de profesores de Biología, Geologia, Física y Química que hay en el Estado Español.

Muchas gracias.

Fdo.: