Informació facilitada per Joaquim Griell Tel 93 892 41 16. jgriell@icab.es Advocat del sindicat AMES

20/02/2005

tramesa 6

DOGC núm. 4322 - 14/02/2005

RESOLUCIÓ EDC/261/2005, de 7 de febrer, per la qual s'autoritza la pròrroga, per al curs 2005-2006, de plans estratègics de centres docents que finalitzen el curs 2004-2005. (Pàg. 2858)

** RESOLUCIÓ EDC/260/2005, de 7 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits per tal de proveir llocs de treball docent de caràcter singular en centres públics d'ensenyaments no universitaris que tenen autoritzat un pla estratègic. (Pàg. 2878)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4298, pàg. 458, d'11.1.2005). (Pàg. 2896)

DOGC núm. 4323 - 15/02/2005

RESOLUCIÓ CLT/287/2005, de 8 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a l'atorgament de beques per col·laborar en la realització del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya per a l'any 2005 (codi Z36), i se n'aproven les bases. (Pàg. 2947)

RESOLUCIÓ PRE/276/2005, d'1 de febrer, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de beques, durant l'any 2005, per a treballs d'investigació, dins els àmbits de competències de l'Institut Català de la Dona. (Pàg. 2935)

RESOLUCIÓ PRE/289/2005, de 8 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions, durant l'any 2005, a entitats privades sense finalitat de lucre que tinguin com a objectiu la realització d'activitats o projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la igualtat d'oportunitats per a les dones, i/o que facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers femenins. (Pàg. 2936)

DOGC núm. 4325 - 17/02/2005

ORDRE EDC/39/2005, de 9 de febrer, de convocatòria de concurs públic per atorgar ajuts a centres docents públics dependents del Departament d'Educació i privats concertats, d'educació secundària de Catalunya, per a l'aprenentatge actiu d'idiomes. (Pàg. 3117)

ORDRE EDC/41/2005, de 9 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per atorgar ajuts als centres i escoles d'ensenyament no universitari de Catalunya que compten amb formacions escolars de música o dansa, per a la participació en intercanvis o trobades. (Pàg. 3121)

DOGC núm. 4326 - 18/02/2005

ORDRE EDC/48/2005, de 10 de febrer, de convocatòria del V Concurs d'Oratòria en llengües estrangeres, adreçat als centres docents de nivell no universitari de Catalunya, en el marc del Projecte Orator. (Pàg. 3255)

ORDRE EDC/49/2005, de 10 de febrer, de convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions per a la realització de determinades activitats adreçades als professionals del món de l'ensenyament i a l'alumnat de les etapes obligatòria i postobligatòria. (Pàg. 3257)

ORDRE EDC/60/2005, de 15 de febrer, de convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions als grups de mestres per a despeses de funcionament, informació i difusió corresponents al curs 2004-2005. (Pàg. 3260)

ORDRE EDC/61/2005, de 15 de febrer, de convocatòria de concurs públic per a l'atorgament d'ajuts a l'alumnat que pateix una malaltia prolongada i cursa nivells educatius obligatoris en centres docents sostinguts amb fons públics durant el curs escolar 2004-2005. (Pàg. 3261)

ORDRE EDC/62/2005, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió d'ajuts a l'alumnat amb necessitats educatives especials matriculat en centres docents sostinguts amb fons públics, per a la seva assistència a convivències escolars docents durant el curs escolar 2004-2005. (Pàg. 3263)

ORDRE EDC/63/2005, de 15 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajuts a centres docents de Catalunya sufragats amb fons públics per a la realització d'intercanvis escolars entre alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, per al curs escolar 2004-2005. (Pàg. 3264)

ORDRE PRE/28/2005, de 15 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya. (Pàg. 3229)

ORDRE PRE/43/2005, de 15 de febrer, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya. (Pàg. 3231)

RESOLUCIÓ PRE/367/2005, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs públic corresponent a l'any 2005 per a la concessió d'ajuts per a la realització d'investigacions sobre la història contemporània de Catalunya. (Pàg. 3233)

RESOLUCIÓ PRE/372/2005, de 15 de febrer, per la qual es convoca concurs públic corresponent a l'any 2005 per a la concessió d'ajuts per a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya. (Pàg. 3238)

 

RESOLUCIÓ PRE/270/2005, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió d'ajuts a l'edició i difusió de publicacions relacionades amb les dones, durant l'any 2005. (Pàg. 3241)

RESOLUCIÓ PRE/304/2005, de 14 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions, durant l'any 2005, a ens locals per finançar les despeses derivades de l'elaboració, implementació o desenvolupament de polítiques de dones. (Pàg. 3243)

RESOLUCIÓ PRE/344/2005, d'11 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts a l'edició i la difusió de publicacions relacionades amb les dones durant l'any 2005. (Pàg. 3244)

RESOLUCIÓ PRE/351/2005, de 15 de febrer, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de beques durant l'any 2005 per a treballs d'investigació, dins els àmbits de competències de l'Institut Català de la Dona. (Pàg. 3245)