RESUM DE L’ASSEMBLEA A L’IES BALMES dels centres amb BATXILLERAT NOCTURN AMB DATA de 18 de juny de 2008

1) Es valora la reunió que van fer els centres amb 1r de BTX de Nocturn a Via Augusta el passat 16 de juny. El Departament vol que el Batxillerat Nocturn es faci en 3 anys, però els representants dels centres presents contesten que:

L’assemblea acorda mantenir ferma la postura de:

  1. Que els alumnes de Nocturn puguin fer el Batxillerat en 2 anys.
  2. Mantenir l’horari de 25 hores/setmana amb les matèries comunes i només 3 matèries de modalitat. I les dues hores que falten a 1r curs de Batxillerat fins completar les 25 hauria de tenir una matèria optativa o l’Estada a l’Empresa.
  3. c) Que el departament faci publicitat d’aquests estudis i es replantegi una vegada més la seva decisió de suprimir grups de Batxillerat Nocturn.

Aquests acords haurien d’arribar urgentment a les Juntes directives del centres i a la Junta de Directors perquè es lliurin escrits al Departament d’Educació. La idea és que tothom (Juntes directives, claustres, consells escolars, AMPA, etc) enviï escrits en aquests sentits. Hauríem de fer-ho tots els centres que imparteixen nocturn, tant els que tenen el 1r concedit com els que ara ja no fem aquest nivell. Proposo que s’enviïn els textos a partir d’avui i fins el dia 25 de juny. Hauríem de pressionar la Junta de Directors perquè es planti enfront del Departament.

Aquesta data del 25 té el significat que segueix: sembla que seria la data que el departament ha fixat per donar la normativa d’instruccions del proper curs 2008-90 i previsiblement també del Batxillerat Nocturn.

Es comenta a l’assemblea l’incompliment de la legalitat vigent per part del propi Departament d’Educació.

Un altre cop es parla de la problemàtica de fer horaris de diürn i nocturn amb la retallada de professors que s’està fent. En aquest sentit un director podrà suprimir matèries amb menys de 8 alumnes perquè no hi ha professorat suficient.

Sobre la recuperació de matèries pendents a 1r de batxillerat d’alumnes que cursen 2n, com que amb el nou primer varien les hores de les matèries es diu que s’intenti compensar-les d’alguna manera i afegir si cal l’Estada a l’Empresa.

2) Els sindicats presents (USTEC, CGT, ANPE i AMES) es comprometen a consultar els seus serveis jurídics per mirar si el Departament incompleix la llei i denunciar-ho conjuntament amb el Sindicat d’estudiants com a part afectada.

3) En relació als nous professors afectats per la pèrdua definitiva de destinació (URGENT DONAR PUBLICITAT A AQUEST TEXT). Hauria d’arribar a tots els centres de Barcelona i Comarques, independentment de que facin nocturn o no; per tant lliureu aquest missatge a totes les persones que siguin mestres i professors del Departament d’Educació).

Que cap professor signi res en aquest sentit. Quan es reuneixin els seminaris amb la direcció dels centres per mirar quina és la persona a qui correspon perdre la seva plaça que ningú signi res, ni sobretot la persona o persones afectades per la supressió de la seva plaça. Demanem la complicitat dels altres membres dels departaments/Seminaris i també de les Juntes directives. Que intervingui la Inspecció o qui sigui.

 

4) Sobre l’IOC (Batxillerat a Distància). Sembla que existeixen 11 centres telemàtics i que aquests podran agafar alumnes amb matèries que en alguns centres no es podrien cursar (per exemple si la direcció del centre decideix suprimir matèries per tenir pocs alumnes).

5) Demà tenim una reunió amb l’àrea d’Educació de la Diputació per part dels membres de la mesa.

6) Les accions continuen i seguiran durant tot el curs vinent.

7) PROPERA ASSEMBLEA: el dijous 4 de setembre de 2008, a l’IES Balmes, a les 12,30 h. Sempre i quan no sorgeixin canvis importants que ens obliguin a una urgent convocatòria a finals de juny o primers de juliol.

A reveure

Llorenç lruiz12@xtec.net

NO US OBLIDEU DE FER ARRIBAR AQUESTS MISSATGES A QUI CORRESPONGUI.