ARTICLES DEL PROJECTE D’ESTATUT D’AUTONOMIA SOBRE EDUCACIÓ

Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació

1. Totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat. La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets.

2. Les mares i els pares tenen garantit, d'acord amb els principis establerts per l'article 37.4, el dret que els assisteix per tal que llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions a les escoles de titularitat pública, en les quals l'ensenyament és laic.

3. Els centres docents privats poden ésser sostinguts amb fons públics d'acord amb el que determinen les lleis, per tal de garantir els drets d'accés en condicions d'igualtat i a la qualitat de l'ensenyament.

4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei.

5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes que estableixen les lleis.

6. Totes les persones tenen dret a disposar, en els termes i les condicions que estableixen les lleis, d'ajuts públics per a satisfer els requeriments educatius i per a accedir en igualtat de condicions als nivells educatius superiors, en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències.

7. Les persones amb necessitats educatives especials tenen dret a rebre el suport necessari que els permeti accedir al sistema educatiu, d'acord amb el que estableixen les lleis.

8. Els membres de la comunitat educativa tenen dret a participar en els assumptes escolars i universitaris en els termes que estableixen les lleis.

ARTICLE 44. EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

1. Els poders públics han de garantir la qualitat del sistema d'ensenyament i han d'impulsar una formació humana, científica i tècnica de l'alumnat basada en els valors socials d'igualtat, solidaritat, llibertat, pluralisme, responsabilitat cívica i els altres que fonamenten la convivència democràtica.

2. Els poders públics han de promoure el coneixement suficient d'una tercera llengua en finalitzar l'ensenyament obligatori.

3. Els poders públics han de promoure i han d'impulsar la implicació i la participació de la família en l'educació dels fills i filles, en el marc de la comunitat educativa, i han de facilitar i promoure l'accés a les activitats d'educació en el lleure.

4. Els poders públics han de fomentar la investigació i la recerca científica de qualitat, la creativitat artística i la conservació i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya.

5. Els poders públics han d'emprendre les accions necessàries per a facilitar a totes les persones l'accés a la cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural, arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya

ARTICLE 131. EDUCACIÓ

1. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència exclusiva sobre els ensenyaments no obligatoris que no condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic i professional estatal i sobre els centres docents en què s'imparteixen aquests ensenyaments.

2. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari i amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic i professional estatal, la competència exclusiva. Aquesta competència comprèn tots els nivells, les etapes, els cicles, els graus, les modalitats, les especialitats i els àmbits educatius i inclou, en tot cas, les matèries següents:

a) La programació de l'ensenyament i la regulació dels òrgans de participació i consulta dels sectors afectats per la programació al seu territori.

b) La creació, l'organització i el règim dels centres públics.

c) La inspecció i l'avaluació general del sistema educatiu; la innovació, la recerca i l'experimentació educatives, i la garantia de la qualitat del sistema educatiu.

d) El règim de foment de l'estudi, de beques i d'ajuts.

e) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.

f) La formació i el perfeccionament del personal docent i dels altres professionals de l'educació i, d'acord amb el que estableix l'article 136, la política del personal al servei de l'administració educativa.

g) Els serveis i les activitats extraescolars i complementàries amb relació als centres docents públics i als privats sostinguts amb fons públics.

h) L'organització dels ensenyaments en règim no presencial adreçats a l'alumnat d'edat superior a la d'escolarització obligatòria.

3. Correspon a la Generalitat, en el marc dels principis que l'Estat estableix per desplegar els aspectes essencials del dret a l'educació i a la llibertat d'ensenyament, en matèria d'ensenyament no universitari i amb relació als ensenyaments obligatoris i als que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic i professional estatal, la competència compartida sobre:

a) L'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.

b) L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de l'alumnat als centres docents.

c) L'ordenació del sector de l'ensenyament i de l'activitat docent i educativa.

d) La programació de l'ensenyament i la seva definició.

e) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius.

f) La participació de la comunitat educativa en el control i en la gestió dels centres docents públics i dels privats sostinguts amb fons públics.

g) L'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària docent de l'administració educativa i el desenvolupament dels seus drets i deures bàsics.

4. Correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, la competència executiva sobre l'expedició i l'homologació dels títols acadèmics i professionals estatals