Anunci d'una assemblea el proper dimecres 14 de novembre per parlar de les accions a realitzar en defensa de l'ensenyament de les Ciències en l'ESO i el Batxillerat a Catalunya

INTRODUCCIÓ

A partir de diferents Editorials de llibres de text, a alguns professors de ciències de secundaria i universitat, ens a arribat la "versió provisional" sobre els continguts i objectius dels llibres per el proper curs, que el 10 de juliol els va facilitar el Departament d'Ensenyament. És doncs la concreció sobre com pensa aplicar el Real Decreto 3473 i el Real Decret 3474 del 29 de Desembre del 2000 (BOE 16-1-2001), en el qual es determinen els continguts mínims de cadascuna de les matèries als quatre cursos de l'ESO i als dos cursos del Batxillerat.

Us convoquem a una assemblea el proper 14 de novembre a les XX hores a l'IES XXX per parlar d'aquest tema, per presentar-vos les nostres propostes d'actuació i per conèixer la vostra opinió al respecte. Han estat convidat el Sr. XXX (Professor de la Facultat de Geologia i membre de l'AEPECT), la Sra. XXX (Professora de FiQ a l'IES XXX), el Sr. XXXXX (Professor del Col.legi XXX) i el Sr. XXX (Professor de la Facultat de Medicina). A continuació us incloent un anàlisi detallat de la situació.

Una molt cordial salutació

Antonio Jimeno Fernández

AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

ames@colegio.net

Http://amesweb.tripod.com.

MOTIUS D'AQUESTA ASSEMBLEA

 1. Conveniència de que al segon cicle la FQ i la BG siguin impartides per professors especialistes.

De les dues opcions que permet el RD:

 1. Distribuir els continguts entre quatre matèries (una FQ de 3r d'ESO, una BG de 3r d'ESO, una FQ de 4º d'ESO i una BG de 4t d'ESO)
 2. Distribuir els continguts entre només dues matèries (una FQBG de 3r d'ESO i una FQBG de 4t d'ESO)

a Catalunya, malgrat les recomanacions del RD i el que estan fen en el resta de les comunitats autònomes, totes les que coneixem han triat la segona. Es a dir a Catalunya només es proposa un llibre de FQBG pel 3r d'ESO i un altre llibre de FQBG pel 4t d'ESO. Donat les complicacions que es poden derivar davant dels Equips Directius, Inspectors i Pares d'alumnes, respecte a que a mig curs (a mig llibre) hi hagi un canvi de professor, es molt probable que es demani que un mateix professor expliqui les quatre matèries. La nostra opinió es que hem de defensar que també a Catalunya, al segon cicle, la FQ i la BG siguin impartides per professors especialistes.

 1. Conveniència de que al segon cicle les Ciències (F, Q, B i G) tinguin 5h setmanals com a les altres CCAA i no només 3h com es demana a Catalunya
 2. No es diu res del nombre d'hores setmanals per aquestes matèries, però a l'assemblea realitzada el 15 d'octubre al Col.legi de Llicenciats, on hi havien persones especialment ben informades, es va proposar demanar al Departament passar dels 2 crèdits comuns actuals a 3 crèdits anuals, tant a 3r com a 4t. Això suposa 3 h. setmanals a 3r i 3 h. setmanals a 4t. A totes les altres CCAA que coneixem es faran 4 h. setmanals a 3r (2 h de FQ i 2h de BG) i 6 a 4t (3h de FQ i 3h de BG). En resum, si la proposta d'aquesta assemblea és acceptada, al segon cicle, a Catalunya, la mitja serà 3h setmanals malgrat a la resta de les CCAA serà de 5h. Com és impossible que els nostres alumnes puguin arribar a tenir la mateixa preparació, la nostra opinió es que no hem d'acceptar per a Catalunya aquesta situació.

 3. Conveniència de que a Catalunya no s'imparteixin menys continguts de Ciències, ni amb menys nivell, que a la resta de CCAA.

Hem fet una comparació dels continguts inclosos en el Real Decret i els inclosos en el document "versió provisional" del Departament i el resultat és el següent:

En resum aquesta "versió provisional" incompleix el Real Decret, ja que no compren els continguts mínims obligatoris per a totes les CCAA, necessaris per fer possible el canvi de centre fins i tot entre diferents CCAA. La nostra opinió és que no podem acceptar per als nostres alumnes aquesta manca de continguts i de nivell, respecte a les altres CCAA.

 1. Conveniència de fer una "Biologia i Geologia" de 4h a 1r de Batxillerat, obligatòria per a tots els alumnes del Batxillerat de Ciències, i una Biologia de 4h i una CTMA de 4h a 2n de Batxillerat.

A nivell de Batxillerat hem enviat una enquesta a tots els IES per saber la situació i la tendència que segueix l'ensenyament de la Biologia i de la Geologia. Els resultats del 40 primers IES que ens han contestat són :

 1. Matèria GEOLOGIA

 1. En aquest any, només en el 61% dels IES es fa Geologia i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (només el 22% dels que fan Biologia I).
 2. És la matèria que més ha baixat en "nombre de centres que la imparteixen". En només un any s'ha passat de no fer-se en el 14% dels IES a no fer-se en el 39% (Quasi s'ha triplicat (39/14 = 2,78) el nom de centres que no la fan).
 3. És la matèria que més ha baixat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 45% del alumnes que fan Biologia I a només fer-la el 22% (Ha baixat a la meitat (22/45 = 0,49) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèria BIOLOGIA HUMANA

 1. En aquest any, només en el 61% dels IES es fa Biologia Humana (el mateix percentatge que Geologia) i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (només el 29% dels que fan Biologia I).
 2. És la segona matèria que més ha baixat en nombre de centres que la imparteixen. En només un any s'ha passat de no fer-se en el 22% dels IES a no fer-se en el 39% (Quasi s'ha duplicat (39/22 = 1,77) el nom de centres que no la fan).
 3. És la segona matèria que més ha baixat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 49% del alumnes que fan Biologia I a només fer-la el 29% (Ha baixat quasi a la meitat (29/49 = 0,59) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèria BIOLOGIA I GEOLOGIA

 1. En aquest any, només en el 22% dels IES es fa Biologia Humana (la matèria que menys es fa) i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (només el 21% dels que fan Biologia I, quasi el mateix % que els que fan Geologia).
 2. És l'única matèria que ha pujat en nombre de centres que la imparteixen. En només un any s'ha passat de fer-se en el 16,6% dels IES a fer-se en el 22%
 3. És l'única matèria que ha augmentat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 11% dels alumnes que fan Biologia I a fer-la el 21,4% (Quasi s'ha duplicat (21,4/11 = 1,94) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèries de MODALITAT (Biologia I, Biologia II i CTMA)

 1. En aquest any, només en el 14,4 i el 12% dels alumnes que fan Batxillerat cursen Biologia I i Biologia II respectivament. L'any passat va ser 15,1 i el 13,3% respectivament (Percentatge de disminució d'"alumnes que la fan" d'un 4,6 i 9,5% respectivament).
 2. En aquest any, només el 8,47% dels alumnes que fan Batxillerat cursen CTMA. L'any passat va ser el 7,83% (aproximadament la meitat dels que feien Biologia I) La situació doncs és d'un lleuger creixement (Percentatge d'augment d'"alumnes que la fan" d'un 8,22%).

CONCLUSIONS

 1. Encara que en la teoria amb l'actual disseny curricular els alumnes podrien cursar més matèries de ciències naturals que abans, en la pràctica molts centres ja no ofereixen ni GEOLOGIA, ni BIOLOGIA HUMANA, ni BIOLOGIA I GEOLOGIA (encara que hagi pujat), ni CTMA. En BIOLOGIA I i BIOLOGIA II, la tendència és a disminuir el nombre d'alumnes. En conclusió la preparació que els nostres alumnes de Batxillerat poden assolir amb l'actual sistema és molt pitjor que abans i molt pitjor que el que podrien rebre en altres CCAA, en què la matèria BIOLOGIA I GEOLOGIA (4h/setmana) és obligatòria a primer de Batxillerat per tots els alumnes del Batxillerat de Ciències (com també ho és la matèria Física i Química). Només així es pot garantir uns mínims coneixements d'aquestes quatre ciències a tots els alumnes de Batxillerat de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut.
 2. En una situació de gran disminució de la població d'alumnes que cursen Batxillerat, tot el que no sigui establir matèries obligatòries independentment del nombre d'alumnes que hi hagi, com fan en altres CCAA, porta a que per raons de "ratio" el centre no les pugui oferir i, per tant, no s'asseguri un mínim de qualitat al nostre model educatiu. De res serveix que les CTMA sigui en el futur de sis crèdits si cada vegada en més centres ja no es pot oferir per raons de ratio.

PROPOSTA

Com reivindiquem des d'AMES i altres associacions de professors des de fa tres anys, encara que una Biologia de sis crèdits i una CTMA també de sis crèdits, sumen 6h a 1r i 6h a 2n, és preferible una "Biologia i Geologia" de 4h a 1r, obligatòria per a tots els alumnes del Batxillerat de Ciències, i una Biologia de 4h i una CTMA de 4h a 2n, que també sumen 12 hores, com es fa en les altres CCAA. Amb aquest model s'assegura uns mínims coneixements de Biologia i Geologia per a tots els alumnes, com la matèria "Biologia i Geologia" compren Fisiologia Animal i Humana, permet preparar millor a tots els alumnes que desprès vulguin fer estudies biosanitaris. A més el disseny de la "versió provisional" del Departament incompleix el RD 3474/2000 tant en els continguts (en Biologia falta la microbiologia), com en la forma (s'han de fer 6 matèries diferents de modalitat). Si l'alumne fa Biologia, CTMA i Química (obligatòria aquesta última per fer a les PAAU l'opció "Via de les Ciències de la Salut) només són 3 matèries.

En resum demanen canviar a fer una "Biologia i Geologia" de 4h a 1r, obligatòria per a tots els alumnes del Batxillerat de Ciències, i una Biologia de 4h i una CTMA de 4h a 2n de Batxillerat.