RESUM DE LA LLEI DE MESURES DE DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR

Joaquim Griell. Vocal jurídic d’AMES

El DOG de DOGC núm. 4675 - 13/07/2006 ha publicat la LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya que recull les excedències, permisos i llicències dels funcionaris i dels interins, excepte en els permisos de generals

A causa de la transcendència de la norma per a la vida de tots nosaltres com a funcionaris, hem fet aquest resum que recull els aspectes més significatius de la norma que té tres vessants bàsiques:

 1. Àmbit d’aplicació
 1. Excedències
  1. Excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla
  2. L'excedència voluntària per a tenir cura d'un fill o filla es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l'adopció o l'acolliment.

   Aquesta excedència té una durada màxima de tres anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d'acolliment o adopció.

  3. Excedència voluntària per a tenir cura de familiars
  4. L'excedència voluntària per a tenir cura de familiars es pot sol·licitar per a tenir cura d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs.

   En la linea cosanguinea, el primer grau és els pares i els fills i el segon grau, avis, nets i germans

   En la linea d’afinitat, el segon grau afectaria a la parella i als pares o fills de la parella

   Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període mínim de tres mesos i màxim de tres anys.

  5. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència
  6. L'excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar, per una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.

  7. Excedència voluntària per violència de gènere

  L'excedència voluntària per violència de gènere s'atorga a les dones víctimes de la violència de gènere pel temps que sol·licitin.

  El període d'excedència comporta la reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens perjudici que es pugui ampliar aquest termini.

 2. Permisos
  1. Permís per matrimoni
  2. El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions estables de parella, té una durada de quinze dies naturals consecutius.

   En el cas de les unions estables de parella, cal esperar que un reglament precisi aquest permísç

  3. Permís per matrimoni d'un familiar
  4. tenen dret a un permís d'un dia d'absència del lloc de treball per matrimoni d'un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. ( avis, nets o germans) Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de Catalunya.

  5. Permís per maternitat
  6. El permís per maternitat té una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són ampliables, en els casos de part, acolliment o adopció múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors. L'altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti

   En el cas les sis primeres setmanes posteriors al part són de descans obligatori per a la mare.

   En el cas d'adopció o acolliment, el període de permís per maternitat computa a partir de la sentència judicial o resolució administrativa.

  7. Permís per naixement, adopció o acolliment
  8. El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de naixement, o a l'arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d'adopció o acolliment.

  9. Permís de paternitat
  10. El progenitor o progenitora, sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives des del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana posterior al part o a l'adopció.

   El progenitor o progenitora d'una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d'aquest permís a continuació del de maternitat.

  11. Permís per lactància
  12. El permís per lactància és d'una hora diària d'absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts.

  13. Permís per a atendre fills prematurs
  14. En el cas de naixement d'un fill o filla prematurs'atorga un permís equivalent al temps d'hospitalització fins a un màxim de dotze setmanes.

  15. Període de vacances
  16. Si el període del permís de maternitat, de paternitat o d'atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El còmput de les vacances s'inicia l'endemà de la data de finiment del permís.

  17. Permisos per a atendre fills discapacitats
  18. Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport.

  19. Permís prenatal
  20. Les dones embarassades tenen dret a absentar-se del lloc treball per a assistir a exàmens prenatals i a tècniques de preparació per al part

   Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya.

  21. Permís per mort, accident, hospitalització o malaltia greu d'un familiar fins al segon grau ( avis, nets o germans)
  22. Té una durada de dos dies laborables. Aquest permís és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un municipi diferent del municipi del lloc de treball.

  23. Permís sense retribució per a atendre un familiar
  24. Es poden concedir permisos sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres mesos, .

  25. Permisos per situacions de violència de gènere
  26. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s'hagin d'absentar del lloc de treball tenen dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents

  27. Permisos de flexibilitat horària recuperable

  Es poden autoritzar permisos d'absència del lloc de treball d'un mínim d'una hora i un màxim de set per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els docents responsables dels fills.. Aquests permisos poden ésser puntuals o periòdics.

 3. Reduccions de jornada
  1. Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució
  2. Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció de com a màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per a tenir cura d'un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d'aquest per resolució judicial i que l'altre progenitor o progenitora treballi.

   La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d'un any a partir del finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o l'acolliment..

  3. Reducció de jornada per discapacitat legalment reconeguda
  4. Les persones amb una discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu, han de rebre tractament en centres públics o privats tenen dret a una reducció de jornada de treball equivalent al temps que hi han de dedicar, sense pèrdua de llurs retribucions íntegres.

  5. Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions

Les persones a les quals s'aplica aquesta llei poden gaudir d'una reducció d'un terç o de la meitat de la jornada de treball, amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució, respectivament, en els supòsits següents: