Sr./a. director/a,

En relaciķ a la publicaciķ de la Llei Orgānica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educaciķ (LOCE) i en concret sobre la incidčncia d'aquesta Llei en el Decret 266/1997, de 27 d'octubre, sobre drets i deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, i d'acord amb l'informe emčs al respecte per l'Assessoria Jurídica del Departament, us comuniquem el següent:

La Llei orgānica 10/2002, de 23 de desembre (LOCE), atribueix al director, tant dels centres públics (article 79 lletra h), com dels centres concertats (disposiciķ final primera, punt 3, que dķna nova redacciķ a l'article 54.1 i 2 de la Llei orgānica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educaciķ) , la competčncia per resoldre
els conflictes i els assumptes de carācter greu en matčria de disciplina dels alumnes i imposar les mesures disciplināries que corresponguin, competčncia que tenia atribuīda el consell escolar abans de l'entrada en
vigor d'aquesta Llei orgānica 10/2002, i així es va establir en els articles 40 i 46.1 del Decret 266/1997, de 27 d'octubre, aquests dos articles han quedat modificats i no caldrā esperar a la seva derogaciķ expressa per aplicar els preceptes amb carācter de Llei orgānica que el modifiquen.

I per tal que el consell escolar pugui exercir l'atribuciķ que estableix l'article 82.1 e) de la Llei orgānica 10/2002, de 23 de desembre (LOCE), el director haurā de posar en coneixement del consell escolar la resoluciķ dels conflictes disciplinaris i la imposiciķ de sancions.
Atentament

El Secretari de la Delegaciķ Territorial