Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)

T: 659002871 http://www.ames-fps.com

 

 

CALENDARI PREVIST DEL PROCÉS D’ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

CONVOCATÒRIA DEL 03/12/07 (DOGC 12/1207)

 

 

Del 13 desembre de 2007 al 08 de gener 2008

-      Termini de presentació sol·licituds per participar en la convocatòria.

-      Termini de presentació de certificats d’estar exempta de prova de català si és que no consta en el Departament.

-      Membres voluntaris del tribunals. Final termini presentació de sol·licituds de professorat ja catedràtic per a ser membre dels tribunals.

15 gener 08

Final presentació documentació relativa a motius d’exclusió o avisos rebuts en el moment de lliurar la sol·licitud telemàtica.

Dia M (abans del 8 de febrer 08)

Es farà pública al DOGC, SSTT i a internet la llista provisional d’admesos i exclosos i qui té exempció de català.

Està previst que aquell mateix dia al portal EPOCA es podrà consultar la informació que consta en el Registre sobre els aspirants, per tal que puguin presentar abans la documentació justificativa de mèrits no gravats al SIP.

Començarà el període de 5 dies per presentar reclamacions contra la llista provisional.  

Dia següent a M més 5 dies

Finalitza el termini per presentar reclamacions si l’aspirant ha estat exclòs.

07 de març de 08

Membres tribunals. Sorteig entre persones han sol·licitat la seva participació en els tribunals.

26 de març de 08

Membres tribunals. Sorteig entre funcionaris catedràtics per ser membres no voluntaris dels tribunals.

Dia N (posterior al 26 de març de 2008)

Membres tribunals. Publicació composició dels tribunals

 

Dia següent a N més set dies

Membres tribunals. Finalitza termini presentació justificació d’abstenció a participar en els tribunals davant Direcció General Recursos Sistema educatiu. Cal presentar-la davant president tribunal corresponent.

Dia O (abans del 5 d’abril)

Els tribunals faran públic els criteris de valoració del projecte docent, apartat 2 (cursos formació) i del subapartat 3.2 (publicacions)

Dia O (abans del 5 d’abril) Pot ser principis març.

Es farà pública al DOGC, SSTT i a internet la llista definitiva d’admesos i exclosos. Es farà constar la distribució dels aspirants per tribunals, la data, l’hora i el lloc de la prova de català

Dia O (abans del 5 d’abril)

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (DGRSE) farà públic a internet, a la pàgina del Departament sobre aquest accés la puntuació corresponent als subapartats del barem a partir de les dades que constin en el seu Registre (antiguitat en el cos 1.1, càrrecs (1.2 excepte av. Activitat docent 1.2.6, tutoria 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12), titulacions acadèmiques 3.1.1 a 3.1.4, titulacions d’ensenyament 3.1.5i mestre de català 3.1.6.  Es podrà consultar utilitzant una contrasenya. Comença el període de 7 dies per confirmar o rebutjar TELEMÀTICAMENT la puntuació rebuda.

Dia O (abans del 5 d’abril)

Comença la visita dels inspectors als centres per avaluar l’activitat docent dels aspirants. Desgraciadament pot ser un inspector de Primària o un inspector que no sigui de l’especialitat.

Dia següent al dia O més 7 d.

Finalitza el període per acceptar o rebutjar la puntuació rebuda el dia O per la DGRSE. 

Dia següent al dia O més 7 dies i mes 5 dies.

Finalitza el període per aportar als SSTT els certificats que justifiquin la no acceptació de la puntuació rebuda el dia O per la DGRSE sobre càrrecs de tutoria 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12.

Dia següent al dia O més 7 dies i mes 15 dies.

Finalitza el període per aportar als SSTT els certificats que justifiquin la no acceptació de la puntuació rebuda el dia O per la DGRSE excepte pels apartats de càrrecs de tutoria 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12.

Dia P (desprès del dia O més 7 dies, mes 15 dies)

La DGRSE publicarà a internet la puntuació revisada de tots els aspirants (menys la corresponent a l’avaluació activitat docent 1.2.6). Es podrà consultar amb una contrasenya. Comença el termini de 5 dies per presentar reclamacions en el SSTT dirigides a la DGRSE

Dia P més 5 dies

Finalitza el termini de 5 dies per presentar reclamacions en el SSTT dirigides a la DGRSE. Els resultats de si han estat admesos es podrà consultar per internet.

11 abril de 08

Prova de català i qualificació d’apta o no apta en el mateix dia. (El lloc i l’hora ja haurà sortit el dia O)

12 abril de 08

Presentació davant dels tribunals, amb el DNI, i lliurament de:

-      2 exemplars del projecte docent (es pot portar un tercer pel interessat), si és que es vol presentar, i defensar-lo durant 15 minuts. 

-      Mèrits al·legats en l’apartat 2  (cursos formació) i subapartat 3.2 (publicacions). Per això cal utilitzar el Full d’autobaremació que estarà als SSTT i a internet.

Es començarà pel cognom que tingui la D com a primera lletra i es posarà la llista dels aspirants del dia següent en el mateix local  amb 14h d’anticipació.

Dies posteriors al 12 d’abril del 2008

En un tauló d’anuncis del local on es fan les presentacions davant del tribunal, aquest farà pública la puntuació donada respecte a apartat 2 (cursos formació) i subapartat 3.2 (publicacions i projecte docent que és el 3.2.3).

Hi ha un termini de 24h per completar certificats davant president tribunal de mèrits anteriors al 8 de gener de 2008.

Si han hagut reclamacions i han estat acceptades, posteriorment els tribunals tornaran a fer pública la puntuació.

Al final de tot el procés s’anunciarà el termini per recollir tota la documentació presentada, excepte el full d’autobaremació.

Dia Q

La DGRSE sumarà:

Puntuació de la DGRSE + Puntuació del Tribunal + Puntuació de l’inspector = PUNTUACIÓ FINAL

A partir d’aquests valors la DGRSE farà una llista única (no una per a cada especialitat) i declararà els noms dels aspirants que han superat la selecció. Per fer desempats es seguirà el criteri de major nota en l’apartat 1.1, després en el 1.2, 1.2.1, 1.2.2, .... fins el 3.2.7. La llista es podrà consultar per internet. Es disposarà de set dies per presentar reclamacions.

Una vegada passats els dies necessaris per rectificar possibles errors es farà publica la llista en el DOGC. Com sempre hi haurà un termini d’un mes per presentar contra la llista de seleccionats un recurs de reposició i dos mesos per presentar un contenciós.

Posteriorment es demanarà al MEC que les persones seleccionades siguin anomenades catedràtics. El nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 2008.

Dia R (abans del 5 de maig)

Finalitza el termini per a presentar un Recurs de Reposició davant del Director General de Recursos del Sistema Educatiu contra la llista definitiva d’aspirants

Dia S (abans del 5 de juny)

Finalitza el termini per a interposar un contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC contra la llista d’aspirants.