AGENDA DE L’ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS

CONVOCATÒRIA EDU/417/2009 DEL 23/02/09 (DOGC 25/02/09)

 

Del 26 de febrer de 2009 al 17 de març de 2009

  • Termini de presentació sol·licituds per participar en la convocatòria.
  • Membres voluntaris del tribunals. Termini de presentació de sol·licituds del professorat que ja és catedràtic demanant ser membre dels tribunals.

Dia 24 març 09

Final del termini de presentació de documentació relativa a motius d’exclusió o avisos rebuts d'errors en el moment de lliurar la sol·licitud telemàtica.

Dia M (serà abans del 17 d’abril del 09)

Es farà públic al DOGC, a la seu central del Departament, SSTT, Consorci d’Educació de Barcelona i a internet la llista provisional d’admesos i exclosos. S'indicarà qui té exempció de català. Comença el període de 5 dies per presentar reclamacions.

A partir d'aquest dia recomanem portar a SSTT / Consorci de Barcelona el certificat del Director del centre del anys de tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques) (apartat 1.2.7) i dels anys de representant del professorat en el Consell Escolar del centre (apartat 1.2.12). Així no cal esperar als deu dies posteriors a la publicació de la llista definitiva que és el que posa la convocatòria.

Encara que segurament serà mol més tard, a partir d'aques dia podrien començar les visites dels inspectors als centres per avaluar l’activitat docent dels aspirants. Desgraciadament pot ser un inspector de Primària o un inspector que no sigui de l’especialitat (Si en les properes eleccions sindicals ens vota més gent i obtenim representació sindical, lluitarem per canviar aquesta situació. Sindicat AMES).

27 d’abril de 09

Membres tribunals. Sorteig entre els funcionaris catedràtics que han sol·licitat la seva participació en els tribunals.

12 de maig de 09

Membres tribunals. Sorteig entre els funcionaris catedràtics per ser membres no voluntaris dels tribunals.

Dia N (posterior al 12 de maig de 2009)

Membres tribunals. Publicació en el DOGC de la composició dels tribunals

Dia següent a N més set dies

Membres tribunals. Finalitza el termini de presentació de la justificació d’abstenció a participar en els tribunals. Ha d'estar dirigida a la Direcció General Recursos del Sistema Educatiu. Cal presentar-la davant del president del tribunal corresponent.

Abans del 12 de juny de 2009

Els tribunals faran públic els criteris de valoració del projecte docent, apartat 2 (cursos formació) i subapartat 3.2 (publicacions)

 

Es farà pública al DOGC, a la seu central del Departament, SSTT, Consorci d’Educació de Barcelona i a internet la llista definitiva d’admesos i exclosos. Es farà constar la distribució dels aspirants per tribunals, el lloc i l’hora en què s’han de presentar el dia 20 de juny. També s’indicarà el lloc i, si escau, l’hora on hauran de fer la prova de català el dia 19 de juny.

Dia O (Serà abans del 12 de juny de 2009)

La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu (DGRSE) farà públic a internet, a la pàgina del Departament sobre aquest accés la puntuació corresponent als subapartats del barem a partir de les dades que constin en el seu Registre: antiguitat en el cos 1.1, càrrecs 1.2 (excepte avaluació activitat docent 1.2.6, anys de tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques) 1.2.7 i anys de representació en el Consell Escolar 1.2.12), titulacions acadèmiques 3.1.1 a 3.1.4, titulacions d’ensenyament 3.1.5 i mestre de català 3.1.6. Es podrà consultar utilitzant una contrasenya.

Comença el període de 7 dies per confirmar o rebutjar TELEMÀTICAMENT la puntuació rebuda.

Dia següent al dia O més 7 dies .

Finalitza el període per acceptar o rebutjar la puntuació rebuda per la DGRSE. S'obre el termini de 10 dies per presentar certificat del Director del centre sobre els anys de tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques) (1.2.7) i els anys de representant del professorat en el Consell Escolar del centre (1.2.12) i per presentar justificants d'altres reclamacions.

Dia següent al dia O més 7 dies i mes 10 dies.

Finalitza el període per aportar als SSTT/Consorci els certificats que justifiquin la no acceptació de la puntuació rebuda el dia O per la DGRSE inclosos els càrrecs de tutor de professors en fase de formació (interins novells o funcionaris en pràctiques) 1.2.7 i Consell Escolar 1.2.12.

19 de juny de 09

Prova de català i qualificació d’apte o no apte en el mateix dia. Abans, com a màxim el 12 de juny, haurà sortit publicat la llista d’admesos i exclosos, on s’indicarà el tribunal, lloc i hora on s’haurà de presentar cadascun dels aspirants i el lloc i hora on ha de fer la prova de català. Cal portar el DNI.

20 de juny de 09

Presentació davant dels tribunals. Abans, com a màxim el 12 de juny haurà sortit publicat la llista d’admesos i exclosos, on s’indicarà el tribunal, lloc i hora on s’haurà de presentar cadascun dels aspirants. Cal portar el DNI. És el moment de lliurar:

  • 2 exemplars del projecte docent (es pot portar un tercer pel interessat), si és que es vol presentar, i defensa del mateix durant 15 minuts.
  • Mèrits al·legats en l’apartat 2 (cursos formació) i subapartat 3.2 (publicacions). Per això cal utilitzar el Full d’autobaremació que estarà als SSTT i a internet.

Es començarà pel cognom que tingui la C com a primera lletra i es posarà la llista dels aspirants del dia següent en el mateix local amb 14h d’anticipació.

Dies posteriors al 20 de juny de 2009

En un tauló d’anuncis del local on es fan les presentacions davant del tribunal, aquest farà pública la puntuació donada respecte a apartat 2 (cursos formació) i subapartat 3.2 (publicacions i projecte docent que és el 3.2.3).

Hi ha un termini de 24h per completar certificats davant president tribunal de mèrits anteriors al 17 de març de 2009.

Si han hagut reclamacions i has estat acceptades, posteriorment els tribunals tornaran a fer pública la puntuació.

Al final de tot el procés s’anunciarà el termini per recollir tota la documentació presentada, excepte el full d’autobaremació. Atenció: alguns tribunals només dediquen un dia a aquest servei.

Dia P

La DGRSE sumarà:

Puntuació de la DGRSE + Puntuació del Tribunal + Puntuació de l’inspector = PUNTUACIÓ FINAL

A partir d’aquests valors la DGRSE farà una llista única (no una per a cada especialitat) i declararà els noms dels aspirants que han superat la selecció. Per fer desempats es seguirà el criteri de major nota en l’apartat 1.1, després en el 1.2, .... fins el 3.2.7. La llista es podrà consultar per internet. Es disposarà de set dies, a partir de l'endemà de la seva publicació, per a presentar reclamacions.

Una vegada passats els dies necessaris per rectificar possibles errors es farà publica la llista en el DOGC. Com sempre hi haurà un termini d’un mes per presentar contra la llista de seleccionats un recurs de reposició i dos mesos per presentar un contenciós.

Posteriorment es demanarà al MEC que les persones seleccionades siguin anomenades catedràtics. El nomenament tindrà efectes a partir del dia 1 de setembre de 2009.