PROTOCOL A SEGUIR EN EL CAS QUE LA TEMPERATURA DE LES AULES SIGUI O PUGUI SER SUPERIOR A 27ºC (SITUACIÓ MOLT PROBLABLE A PARTIR DEL 7 DE SETEMBRE)

A) El que diu la normativa
B) Recull de legislació en internet
C) Protocol a realitzar el mes de setembre si la temperatura és superior a 27ºC.


A) EL QUE DIU LA NORMATIVA (Reial Decret 486/1997 - Annex III)

Condicions ambientals dels llocs de treball

1. L'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

2. Així mateix, i en la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, haurien d'evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscs de temperatura, els corrents d'aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans acristalats.

3. En els locals de treball tancats haurien de complir-se, en particular, les següents condicions:

a) La temperatura dels locals on es realitzin treballs sedentaris propis d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 ºC.

La temperatura dels locals on es realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 i 25 ºC.

b) La humitat relativa estarà compresa entre el 30 i el 70 per 100, excepte en els locals on existeixin riscos per electricitat estàtica en els quals el límit inferior serà el 50 per 100

B) RECULL DE LEGISLACIÓ


C) ACTUACIÓ A FER EL MES DE SETEMBRE EN EL CAS QUE LA TEMPERATURA DE LES AULES AL SETEMBRE SIGUI SUPERIOR ALS 27ºC


1.) El professor/a afectat, en compliment de l'Article 29 de la llei 31/1995 i l'Article 3.1 de l'Ordre de 13 de novembre de 1989 sobre els casos d'accidents o incidents. DOGC núm. 1225 - 29/11/1989 deu presentar un escrit signat al responsable de riscos laborals del centre.

2.) El coordinador/a de prevenció de riscos laborals del centre, en compliment de les seves obligacions professionals, emplenarà i trametre als serveis territorials el "Full de Notificació d'accident o incident laboral" o el farà arribar al Director/a del centre.

3.) El Director/a del centre, en compliment de l'Article 33.3 de les "Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres educatius públics d'educació secundària", mitjançant el model "Comunicat de risc / situació perillosa del Departament d'Educació" trametrà aquesta incidència als serveis territorials corresponents i guardarà una còpia de la tramesa a l'arxiu del centre de treball.

4.) El Director del centre informarà d'aquesta incidència a l'Inspector/a del centre i demanarà la seva col·laboració.

5.) En el cas que el centre disposi d'aules amb temperatura més baixa desplaçarà les activitats docents a aquestes aules. Si no és així el Director/a del centre informarà de la situació al Consell Escolar i en ell es prendrà la decisió que es consideri més apropiada dintre de les seves competències com un reajustament de l'horari, la instal·lació d'aparells d'aire condicionat o la suspensió de les activitats docents fins que la temperatura no posi en perill la salut de les persones.

6.) És convenient enviar un correu electrònic al Sindicat AMES (ames@ames-fps.com) perquè tinguem constància dels centres concrets afectats per aquest problema.