Orientacions sobre com preparar l'avaluació de la nostra activitat docent

'Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"http://www.ames-fps.com //// E-mail: ames@telefonica.net //// T: 659 002 871 //// Apartat de Correus, 20091 (08080) Barcelona

ÍNDEX

 1. En què consisteix aquesta prova?
 2. Què he de fer si vull renunciar a fer-la?
 3.  Què ha de valorar l'inspector?
 4. Quin barem s'utilitzarà per puntuar
 5. Què s'ha de presentar?
 6. Què he de tenir preparat?
 7. Quins aspectes pedagògics s'han de seguir?
 8. Què diu la convocatòria sobre l'Avaluació de l'activitat docent?  

1. En què consisteix aquesta prova?

La prova consisteix en una visita que ens farà un inspector o una inspectora en el nostre centre de treball. La normativa simplement diu que serà "d'un perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant". Per tant i desgraciadament podria ser del cos de Primària o de Secundària però d'una altre especialitat. Un mestre, que no pot impartir classes a Batxillerat ni a 3r i 4t d'ESO  podria ser qui decideix si un professor de Secundària pot ser o no catedràtic!! Això és el que han acordat amb l'Administració els sindicats que han guanyat les eleccions (USTEC i CCOO). Això passa perquè el professorat de Secundària opta, en un 60%, per no anar a votar i el 40% que ho fa, vota per motius sentimentals, a aquests sindicats; en lloc de votar a sindicats de Secundària, com és el nostre (Sindicat AMES). Cal que l'any 2010 animem als nostres companys a anar a votar i a votar bé.

2. Què he de fer si vull renunciar a fer-la?

S'ha de fer constar en la sol·licitud de participació o be presentar per escrit la renúncia a aquesta valoració davant la inspecció territorial o davant de la inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat l'avaluació de l'aspirant.

 

3.  Què ha de valorar l'inspector?

L'inspector ha de valorar les nostres capacitats pedagògiques, el nostre domini de les tècniques de treball docent i la nostra participació en el funcionament del centre. El que segurament farà l'inspector és consultar la nostra llibreta de treball per veure com hem planificat la nostra feina, quins criteris seguim, com calculem les qualificacions, etc.

Segurament entrarà a una classe per veure com ho fem i possiblement demanarà a alguns alumnes la seva llibreta d'apunts i els materials que utilitzen a la nostra matèria. Cal dir que normalment els inspectors informen al Director del dia i l'hora que pensen anar al centre. Això ens permet preparar millor aquelles classes.

Segurament també parlarà amb el Cap de Departament i algun membre de l'Equip Directiu. Respecte a la classe, recomanem que sigui una classe convencional típica. Normalment les classes singulars no els serveixen per fer la seva tasca i no les valoren bé.

 No es tracta de fer programacions ja que l'aspirant, excepte que ja sigui el Cap de Departament, no ha de fer les programacions, sinó de tenir escrit i a disposició de l'inspector, com apliquem la programació general del Departament en cada un dels grups i, si és necessari, com l’apliquem respecte alguns alumnes amb característiques singulars.

Us recomanem fer un dossier on, a partir de la programació  del Departament i dels criteris generals del centre i de l'equip docent (si és que han dit alguna cosa sobre temes generals com la comprensió lectora, la utilització de les TIC, etc.), nosaltres hem concretat tota la nostra tasca. Pot anar molt bé fer un dossier utilitzant una carpeta amb anelles, del tipus que permet afegir i ordenar papers. Això ens permet tenir tot junt la programació del centre, l'aplicació i concreció d'aquesta programació als nostre alumnes, les nostres previsions a lo llarg de l'any, els fulls de notes, les llistes dels alumnes, models de proves, materials per fer recuperació, tasques per fer a l'aula quan nosaltres faltem, etc.

 

Els aspectes que té que valorar l'inspector són:

A. Planificació de l'activitat docent.

 

A.1. Objectius:

 

 • Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel centre, cicle, equip docent o departament.

 

Moltes editorials faciliten una clau als professors que han triat els seus textos per a entrar en la seva WEB i disposar d'una programació d'aula

dia per dia, on aquests objectius d'aprenentatge estan clarament especificats. Evidentment aquesta programació coincideix al cent per cent amb els continguts i els exercicis proposats  en el llibre de l'alumne. Per tant, no serveixen les d'una editorial diferent a la del text escollit. De totes formes,

si aquesta editorial no facilita aquesta programació d'objectius i a l'aspirant l'interessa disposar d'una, d'una altre editorial, que ens enviï un e-mail demanant-lo i intentarem aconseguir aquest material. Els inspectors les coneixen i, per tant, no es poden posar tal qual, sinó que simplement s’han d'utilitzar com una referència, en el moment de fer el nostre dossier.

 

Cal recordar que els objectius, que abans estaven numerats i havien molts, en les programacions oficials actuals apareixen al final de tot com "Criteris d'avaluació".

 

En la redacció dels objectius cal evitar verbs com "conèixer", "saber", etc. que no volen dir res, i utilitzar verbs que sí són significatius com dibuixar, calcular, redactar, respondre, etc., que si permeten avaluar la tasca feta per l'alumne.

 

 • Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

 

Es tracta d'afegir en el dossier abans esmentat algunes particularitats en funció de les diferents característiques dels grups que cursen una

mateixa matèria. 

 

 • Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

 

Es tracta d'afegir en el dossier abans esmentat, algunes particularitats en funció de les diferents característiques dels alumnes

d'un mateix grup. Per exemple, el que farem perquè arribi a assolir les competències bàsiques un alumne amb una disminució sensorial,

un que no coneix pro bé la nostra llengua, un que té problemes de dislèxia o d'atenció, etc.  (És convenient fer-ho).  

 

A.2. Continguts:

 

 • Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

 

Es tracta d'afegir en el dossier els continguts que pensem ensenyar per aconseguir que els alumnes puguin assolir els objectius abans

esmentats. Evidentment hem de tractar els continguts que consten en la programació del Departament, per tant l'única cosa que podem

fer és establir una jerarquia i indicar amb quina profunditat considerem que han de ser impartits. ÉS FONAMENTAL FER REFERÈNCIA LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES. No han de faltar els continguts que són imprescindibles per cobrir els objectius.

 

De cada tema s'han d'especificar els Continguts, els Objectius, les Activitats d'aprenentatge i els Criteris d'avaluació (els COAC).

 

S'ha de saber justificar perquè s'ha triat un determinat llibre de text i no un altre i perquè es segueix un determinat ordre de temes i no un altre.

 

 • Rellevància dels continguts seleccionats.

 

Es tracta d'indicar alguna consideració que destaqui la importància d'aquests continguts i, si s'escau establir una jerarquia entre ells. SI ESCAU FER REFERÈNCIA LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 

 • Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

 

Es tracta de fer un petit raonament sobre per què els nivells d'aprofundiment que hem decidit són els mes adients als cursos que tenim

aquest any.  SI ESCAU FER REFERÈNCIA LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.

 

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

 

 • Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Cal tenir preparats models de les activitats que farem fer als alumnes a classe. Poden estar en arxivadors del Departament però convé que algunes

Estiguin en el nostre dossier. Han d'estar en català excepte que la nostra matèria sigui castellà, anglès, francès, etc. Exemples d'aquestes  activitats són:

 • Models a fotocopiar per repartir un a cada alumne.
 • Llistes de preguntes per a contestar desprès de veure el vídeo.
 • Llistes de WEBs a consultar per a recollir informació i fer un Power Point.
 • Protocols de pràctiques a fer en el laboratori, en l'aula de Tecnologia, en l'aula d'idiomes, en l'aula de música, etc.
 • Llistes d'aspectes a treballar en la biblioteca del centre.
 • Llistes de problemes a fer per repassar tal o qual aspecte.
 •  etc.  
 • Desenvolupament de la intervenció didàctica amb varietat de recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius

Es tracta de tenir en el nostre dossier diferents protocols sobre els punts a tractar en una classe convencional, una pràctica de laboratori una sortida, una sessió de vídeo, una activitat en la sala d'ordinadors, una conferència, etc. A continuació s'exposa un model de les tres primeres citades.

Una classe convencional:

·        Escriure a la pissarra els punts a tractar en aquella hora.

·        Correcció dels deures posats en la classe anterior.

·        Treballar els nous continguts.

·        Activitats a realitzar per part dels alumnes durant aproximadament una mitja hora

·        Correcció dels exercicis anteriors i posta en comú

·        Encàrrec d'exercicis a fer a casa per al dia següent

·        Avisar els alumnes d'activitats, sortides, pràctiques, etc.

Una classe en el laboratori

·        Preparar el material per a cada parella d'alumnes

·        Repartir el protocol de pràctiques a seguir

·        Breu explicació a la pissarra dels objectius d'aquella pràctica i de la feina que han de presentar al final de l'hora

·        Visita a cada parella d'alumnes per ajudar-los durant la sessió.

·        Posta en comú dels resultats i observacions fetes.

·        Temps per què cada grup reculli el seu material, el netegi i el deixi a assecar

·        Recollir la feina feta per cada alumne

·        Corregir la feina feta pels alumnes i tornar-la al dia següent perquè la incloguin en la seva llibreta d'apunts.

Una sortida

·        Explicar a classe l'objectiu de la sortida, repartir l'autorització a signar pels pares o tutors legals i dir que avisin a la resta de professors que aquell dia seran fora.

·        Apuntar aquesta sortida en la Sala de Professors perquè els professors de guàrdia estigui assabentats, i deixar feina per fer als grups que no podrem atendre.

·        Avisar a aquests grups que faltarem aquell dia. Demanar acompanyants a la Coordinadora Pedagògica.

·        Recollir l'autorització signada i els diners si és que no està dintre del grup de sortides pagades a principi de curs.

·        Repartir el guió de la sortida, indicar el que ells han de fer, les normes de comportament, la distribució de temps i establir els grups de treball.

·        Preparar llistes d'alumnes per fer els controls d'assistència en els autocars i per posar les notes d'actitud.

·        Recollir una farmaciola per petits incidents, el telèfon mòbil, l'adreça del lloc on atenen les urgències d'alumnes i el paper a omplir.

·        Arribar una mica abans el dia de la sortida i avisar a algú de l'Equip Directiu del moment de la sortida i de si falta algun alumne.

·        Al tornar avisar a algú de l'Equip Directiu sobre com ha anat. Fer un petit escrit d'experiències per l'any següent.

·        Recollir les respostes dels alumnes i posar notes.

·        Tornar les respostes corregides i demanar un treball sobre la sortida, establir un termini de lliurament i indicar el valor d'aquesta qualificació.

·        Incloure alguna pregunta sobre la sortida en el control següent.

 

 • Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

 

És molt convenient que l'inspector vegi que tenim molta cura del tractament de la diversitat. Per tant és molt recomanable que una vegada

realitzada  la presentació del tema, no donem  a tots els mateixos exercicis sinó que hagi alguns exercicis de consolidació que només donem a

uns i uns exercicis d'ampliació que només donem a altres. 

 

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

 

 • Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

 

      Es tracta de tenir escrit en el nostre dossier o a la llibreta de notes els següents aspectes:

 

a) Els aspectes que tindrem en compte per avaluar a l'alumne. Bàsicament correspon al que escrivim a dalt de tot de la columna on posem les notes dels alumnes. Per exemple: examen sobre tal tema, control sobre tal aspecte, llibreta d'apunts en net, preguntes a classe, guió de pràctiques, etc. És mot convenient que ja tinguem escrits aquestes capçaleres perquè l'inspector constati el que ja tenim previst fer.

b) Els criteris per a calcular la nota final i la nota d'avaluació trimestral, és a dir els percentatges en què influiran els exàmens, les notes dels deures d'un dia per un altre, els treballs, les pràctiques, les sortides, la llibreta d'apunts, etc.

c) Quins alumnes tenen un currículum diferenciat, els mínims als que han d'arribar per aprovar i si hi ha alumnes que per problemes  de desconeixement de la llengua, disminució física o psíquica necessiten una consideració especial.

d) El que cal fer per a recuperar una matèria, una avaluació, un treball, etcètera, o com poden compensar una baixa qualificació o com poden millorar una determinada nota.

  També es tracta de comentar que tots aquest criteris han estat exposats prèviament als alumnes perquè ells estiguin assabentats de tot.

 

 • Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

 

Es tracta de tenir en el nostre dossier els següents documents:

a) Els models generals de les proves, els guions a seguir per fer una pràctica o un treball, les preguntes a contestar en una sortida, etc.

b) Els models especials de les proves dirigit als alumnes amb necessitats especials.

c) Els fulls on l'inspector pot veure com hem calculat la qualificació de l'avaluació anterior.

 

També és tracta de:

 

a) Tenir ben guardats i ordenats les proves que els alumnes ja han fet i nosaltres hem corregit. Convé que apareguin senyalats els errors amb frases dirigides als alumnes i comentaris sobre el que haurien de fer per a millorar, és a dir no simplement una sola nota final.

b) Comentar que tornem els exàmens als alumnes perquè puguin veure en què s'han equivocat, en què han de millorar, quins comentaris personals els fa el professor, i perquè puguin repassar que no hagi cap error en la qualificació de la prova. Cal dir que desprès sempre recollim aquestes proves ja que tenim l'obligació de guardar-les per possibles posteriors reclamacions.

c) Indicar que quan detectem un problema de cal·ligrafia, ortografia o càlcul matemàtic bàsic ho tenim en compte en la nostra qualificació i, d'acord amb el professorat d'aquestes matèries, nosaltres mateixos fent fer a l'alumne activitats de millora en aquests temes.

 

 • Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

 

      Es tracta de tenir escrit en el nostre dossier de treball els següents aspectes

 

a)     Els criteris establerts pel nostre Departament sobre com recuperar les matèries pendents i sobre com millorar els resultats dels alumnes

b)     Els criteris personals que, en compliments dels anteriors, nosaltres ja hem aplicat als alumnes dels nostres cursos per intentar recuperar l'avaluació anterior  i el que pensem fer per millorar els possibles resultats de la propera. 

c)  Els aspectes del currículum que ja hem detectat que resulten especialment difícils als alumnes.

d)   Algun model d'enquesta als alumnes per avaluar la marxa del curs (hi ha dos al final d'aquest document).

e)     Les possibles solucions per alumnes amb dèficits específics en aquesta matèria i per als que tenen dificultats amb la majoria de les matèries. 

 

D. Gestió de l'aula.

 

Aspectes generals sobre el manteniment d'un clima de respecte a l'aula que afavoreixi la convivència i la resolució de possibles conflictes. 

Es tracta de preparar molt bé les classes a les que possiblement entrarà l'inspector.  Com probablement avisarà uns dies abans de fer la visita, es disposarà d'una mica de temps per fer-ho. Cal avisar als alumnes de la importància de la sessió, de portar-se bé i, si ho considereu convenient, de demanar que facin alguna pregunta. Hem d'intentar, des de molts dies abans, que:

a) que els alumnes es callin de seguida que entrem a classe. Si no ho fan el dia que entrem amb l’inspector, això és el primer que tenim que fer-los fer abans de començar la nostra classe.

b) que no tinguin la classe bruta de papers en el terra i les taules desordenades. Si no és així, això és el primer que tenim que fer-los fer abans de començar la nostra classe.

c) que els alumnes tinguin sobre la taula el material de treball. Si no és així, això és el primer que tenim que fer-los fer.

d) que els alumnes estiguin atents i no parlin entre ells quan es requereix estar tots callats.  Si no és així, no hem de dubtat en intervenir, sense acritud i dirigint l'amonestació a una sola persona o a dos com a màxim. Dirigir-se a tota la classe donaria sensació de no saber controlar el grup i, per tant, en lloc d'una fallada de l'alumne quedaria com una fallada del professor.

Si ja fora de l'aula, l'inspector ens preguntarà el que faríem en el cas d'un alumne que ens falta el respecte, pega a un company o no vol fer el que li demanem.  Hem de recordar que legalment un professor, que no sigui de l'equip directiu, només pot fer tres coses: amonestació oral, dir que ha d'anar a veure al Cap d'Estudis o al Director i castigar-lo sense pati (això pot comportar estar amb ell durant aquest temps). No podem fer-lo fora de classe i deixar-lo en el passadís ni sortir nosaltres de l'aula i deixar sols als alumnes. Un altre cosa és que el centre tingui aprovades per Claustre uns altres mecanismes. En resum, cal tenir preparades les respostes, primer d'acord amb el que té aprovat el centre i, si el centre no té previst res, en funció de la legalitat vigent. Així, el millor és dir que els alumnes en una situació així sempre es donen compte que han d'obeir, que són adolescents i, per tant, necessiten que nosaltres tinguem molta paciència, i que optaríem per dir un: "desprès, quan acabi la classe i estiguis més tranquil, ja ho parlarem i veuràs que les coses són més complexes".

 

 • Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.

En aquesta classe el primer que hem de fer és presentar l'inspector a l'alumnat, dir alguna cosa amable d'ell i dir que ha vingut per veure com treballem. 

És imprescindible utilitzar algunes de les activitats didàctiques esmentades a l'apartat B abans esmentat, sense caure en un excés de recursos diferents. Pot anar molt bé començar escrivint en la pissarra el que es pensa fer en aquella classe. Per exemple:

 

1.)   Correcció dels deures posats a la classe anterior

2.)   Objectius d'aquesta hora sobre els nous continguts

3.)   Títols dels nous continguts a treballar

4.)   Nom de les activitats o exercicis a realitzar per part dels alumnes al cap de mitja hora (els deixarem uns 5 minuts per fer-ho)

5.)   Correcció dels exercicis anteriors una vegada fets (màxim 5 minuts) i posta en comú

6.)   Encàrrec d'exercicis a fer a casa pel dia següent.

7.)   Avis o recordatori d'algun tema pendent (sortida, examen, etc.) 

 

 • Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

Cal anar mirant el rellotge per a no quedar-nos sense temps per a complir el que hem escrit a la pissarra. Això quedaria malament. Una distribució de temps podria ser aquesta:

1.)   Correcció dels deures posats en la classe anterior ......  5 minuts

2.)   Comentar els objectius d'aquesta hora ............................2 minuts

3.)   Nous continguts a treballar .............................................  30 minuts

4.)   Temps per fer les activitats o exercicis ...........................  5 minuts

5.)   Correcció dels exercicis anteriors i posta en comú ....... 8 minuts

6.)   Encàrrec d'exercicis a fer a casa pel dia següent. .... ... 3 minuts

7.)   Avis o recordatori d'algun tema ....................................... 2 minuts    

Sobren 5 minuts per a incidències

 

 E.- Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

 

 • Treball en equip, coordinació, participació en projectes acadèmics de centre i en activitats del departament didàctic/seminari  

 

Respecte a aquest apartat cal tenir en el nostre dossier un apartat dedicat a posar:

 

a)     Acords del Departament (indicant la data de la reunió)

b)     Acords de les diferents Juntes d'Avaluació sobre els diferents cursos

c)      Acords de la comissió responsable del seguiment del projecte de centre

d)     Acords de les reunions amb els coordinadors de nivell

e)     Acords decidits en les sessions del Claustre de l'institut

 

A més, cal posar alguna activitat, de caràcter acadèmic o complementari,  que nosaltres hem realitzat dirigida al conjunt de l'alumnat

o de les seves famílies i alguna que hem fet en col·laboració amb altres Departaments. 

 

En el cas que l’aspirant actualment sigui el Cap de Departament cal que tingui en un lloc visible la programació del Departament, el LLIBRE D’ACTES  del Departament (amb alguna acta de fa poc temps signada)  i el llibre on es té registrat l’inventari de material del Departament, diferenciant material fungible de no fungible. Actualment hi ha un registre del material no fungible en el Departament que el Secretari del Centre ens pot ajudar a localitzar en la WEB del Departament.

 

 

 • Orientació educativa, acadèmica i professionals dels alumnes amb col·laboració, si s'escau, amb les famílies i els serveis o departaments especialitzats. 

Respecte a aquest apartat cal tenir escrit en el nostre dossier els següents aspectes:

a)     Els comentaris que proposem que aparegui en el butlletí de notes de cada alumne per part nostra.

b)     Els comentaris que hem enviat als pares dels alumnes pels motius que siguin.

c) La informació sobre les nostres relacions amb els serveis i departaments educatius especialitzats, si és que els tenim, i també la correspondència que tenim amb les entitats que gestionen els llocs que anem a visitar amb els nostres alumnes a  lo llarg del curs.

d)      Les peticions d'autorització de sortida en el que s'explica la conveniència de fer-la

e)     Els dies de la reunió amb els pares dels alumnes

f)     Els dies en que es farà la jornada de portes obertes

g)        Etc.

En el cas que siguem tutors tot això és molt diferent i més fàcil ja que tenim molt material per posar. Convé tenir un resum de cada entrevista realitzada amb els pares dels alumnes. Com és un resum que és deixa en el centre a disposició de l'Equip Directiu, en ell no ha de constar res que sigui informació confidencial obtinguda dintre del context personal però no oficial.

 

 

 

4. Quin barem s'utilitzarà per puntuar?

Els inspectors han de justificar la seva qualificació, que pot oscil·lar entre un 0 i un 2, en relació als quatre apartats anteriors (A, B, C i D). Per tant, segurament repartiran aquests dos punts entre ells, ja sigui per igual o puntuant més un que un altre.

5. Què s'ha de presentar?

En teoria no s'ha de presentar res. En aquest punt la convocatòria és molt explícita ("sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic"), però en la pràctica és molt convenient tenir preparat el dossier abans esmentat on hi hagi tot el que necessitem per fer la nostra tasca docent (programacions del Departament, adaptació d'aquestes programacions als nostres cursos i alumnes, criteris per qualificar, materials complementaris, llistes de notes, guions de pràctiques, llistes de preguntes, treballs per deixar en cas d'absència, etc.

6. Què he de tenir preparat?

S'ha de tenir preparat:

7. Quins aspectes pedagògics s'han de seguir?

S'han de seguir els plantejaments pedagògics que apareixen en la Programació del Departament i tots els que ha establert l'Equip Directiu, el Coordinador Pedagògic del centre i les Juntes d'Avaluació. Tots ells han de seguir la normativa oficial. En el cas que vulguem consultar-la podem trobar en:

(1).  (Ordenació de l'ESO a Catalunya). DECRET 143/2007 DE 26/06/07 //// DESPLEGAT PER MATÈRIES PER "COPIAR" I "ENGANXAR: . Introducció //// Competències bàsiques ///// (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengües estrangeres) //// Ciències de la naturalesa //// Ciències socials, geografia i història //// Cultura clàssica  //// Educació física //// Educació visual i plàstica //// Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania //// Història i cultura de les religions //// Informàtica (optativa de quart d'ESO) //// Llatí (optativa de quart) //// Matemàtiques //// Música //// Tecnologia //// Tecnologia (optativa de quart d'ESO) //// Hores de cada matèria).

(2). Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2007-2008. En el següent arxiu està tota la normativa a complir separada per temes. Conté molts paràgrafs interessants sobre els aspectes a tenir en compte al fer una actuació educativa.  Accés a les instruccions

(3) Sobre el Batxillerat del Departament. Encara no han fet el del proper curs. Cal utilitzar l’actual. Per localitzar-lo cal anar a la WEB del Departament d’Educació, a http://www.gencat.net/educacio/home.htm i a dalt a la dreta escriure: Currículum i el nom de la matèria que volem. Surt en format pdf.

(4) Sobre l’ESO del MEC: REAL DECRET DEL M.E.C. EN EL QUAL S'ESTABLEIXEN ELS ENSENYAMENTS MÍNIMS CORRESPONENTS A L'ESO (LOE). REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, (BOE n. 5 de 5/1/2007) A Catalunya a aquests ensenyaments s'ha de destinar com a mínim el 55% de l'horari escolar. Accés al document on s'estructura l'ESO. /// Accés a l''Annex I on hi ha les competències bàsiques /// Accés a l'Annex II on estan el continguts de totes les matèries curs per curs. //// Annex III (Horari)

(5) Sobre el Batxillerat del MEC: //// Real Decreto (BOE 6-11-07) //// ANEXO I Materias de bachillerato //// Anexo II Horario ////

(6) Sobre la LOE. Text definitiu (BOE 4 - mayo- 2006). Accés al text sencer.

 

8. Què diu la convocatòria sobre l'Avaluació de l'activitat docent?

ANNEX I. Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'accés a un cos de catedràtics.

1.2.6 Per l'avaluació positiva de l'activitat docent, realitzada per la inspecció educativa segons s'estableix a la base 6.3 (màxim 2,0000 punts).

6.3 Avaluació positiva de l'activitat docent prevista al subapartat 1.2.6 del barem.

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques de l'aspirant, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre, els aspirants seran avaluats en els seus centres docents.

L'esmentada avaluació serà realitzada per la inspecció educativa, mitjançant la intervenció d'un inspector d'un perfil professional adient amb les especialitats docents de l'aspirant relacionades amb l'activitat docent desenvolupada.

Els aspirants podran renunciar, voluntàriament, a ser avaluats pel subapartat 1.2.6 del barem de mèrits, fent-ho constar en la seva sol·licitud de participació o presentant per escrit la renúncia a aquesta valoració davant la inspecció territorial o l'inspector/a d'educació a qui s'hagi assignat la seva avaluació.

Per tal d'avaluar l'activitat docent de l'aspirant, l'inspector/a d'educació tindrà en compte necessàriament els següents elements:

A. Planificació de l'activitat docent. Objectius i continguts.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

D. Gestió de l'aula.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

En relació amb cadascun dels cinc elements esmentats l'avaluació es realitzarà sobre els següents descriptors:

A. Planificació de l'activitat docent.

A.1. Objectius:

Concreció dels objectius d'aprenentatge en les unitats didàctiques seguint els criteris acordats pel departament i la normativa curricular corresponent.

Adequació dels objectius d'aprenentatge al curs o nivell corresponent.

Adaptació dels objectius d'aprenentatge a les característiques personals de l'alumnat.

A.2. Continguts:

Selecció de continguts coherent amb la proposta d'objectius.

Rellevància dels continguts seleccionats.

Adequació dels continguts al curs o nivell corresponent.

B. Desenvolupament de l'activitat docent. Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

Previsió d'activitats d'ensenyament/aprenentatge que contribueixen a l'assoliment d'objectius.

Desenvolupament de la intervenció didàctica amb recursos i materials curriculars per facilitar l'assoliment dels objectius.

Intervenció didàctica adient a les característiques del grup, proporcionant una correcta atenció a les necessitats individuals dels alumnes.

C. Avaluació. Seguiment dels aprenentatges dels alumnes i decisions preses per afavorir-ne la millora.

Previsió dels criteris d'avaluació adaptats a la diversitat dels alumnes.

Aplicació dels criteris d'avaluació previstos en la programació didàctica.

Presa de decisions de millora a partir de l'anàlisi dels resultats d'avaluació.

D. Gestió de l'aula.

Presentació inicial d'objectius i continguts, orientació i seguiment del treball a realitzar per l'alumnat i síntesi final d'allò realitzat.

Organització del temps per desenvolupar les activitats previstes.

E. Participació en les activitats del centre. Relació i comunicació amb la comunitat educativa d'acord amb els criteris adoptats pel centre.

Treball en equip, coordinació, participació en projectes acadèmics del centre i en activitats del departament didàctic/seminari.

Orientació educativa, acadèmica i professional dels alumnes amb col·laboració, si escau, amb les famílies i els serveis o departaments especialitzats.

Per a l'avaluació de l'activitat docent de cada aspirant l'inspector/a podrà consultar la documentació pertinent, sense que sigui necessari que l'aspirant hagi d'elaborar individualment cap material específic per a la seva valoració diferent al ja utilitzat normalment en el desenvolupament de la seva activitat docent; fer una observació directa de l'activitat docent, entrevistar l'aspirant i escoltar el director/a del centre i el cap del mateix departament didàctic, de formació professional o d'esports de l'aspirant, sempre i quan aquests no participin en el mateix procediment d'accés als cossos de catedràtics.

Posteriorment la Inspecció d'Educació trametrà, a través de les corresponents inspeccions territorials, els informes de valoració i la puntuació final assolida per cada aspirant a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu.

 

"Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"

http://www.ames-fps.com //// E-mail: ames@telefonica.net ////

T: 659 002 871 //// Apartat de Correus, 20091 (08080) Barcelona