PROJECTE D'ACOLLlMENT D'UN PROFESSOR DE TECNOLOGIA NOUVINGUT

 

1- Informació General sobre el funcionament del centre (consultant el pla anual del centre)

 

2- Visita per les instal·lacions del centre.

 

3- Visita acurada a l'aula taller de tecnologia (normes de funcionament del taller).

           

4- Visita acurada a les aules d’informàtica del centre (normes de funcionament de les aules d’informàtica)

 

5- Estudi dels horaris del professor i dels altres professors del Departament.

 

6- Estudi de les programacions de les matèries que haurà d'impartir .

 

7- Estudi dels criteris d'avaluació.

 

8- Explicació sobre I'atenció a la diversitat dins la matèria de tecnologia.

 

9- Consells per mantenir la disciplina a I'aula (estudi del RRI del centre)

 

10- Lliurament del pla d' evacuació del centre.

 

11- Lliurament del protocol d'atenció a alumnes accidentats

 

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL CENTRE:

 

1- Matrícula per al present curs

 

2- Línies a I'ESO i al Batxillerat  (distribució dels alumnes per matèries)

 

3- Ensenyaments que s'imparteixen

           

4- Nombre de professors i distribució per Departaments

 

5- Personal d'administració i serveis - funcions               

 

6- Estructura horària (horari marc, horaris de consergeria i secretaria)

 

7- Calendari general

 

8- Estructura organitzativa del centre:

 

· òrgans de gestió unipersonal: funcions del director, del cap d'estudis, del coordinador pedagògic i del secretari docent.

 

· òrgans de gestió col·legiats: funcions de la junta directiva, el consell escolar i el claustre.

 

· òrgans de coordinació: funcions de I'equip docent, I'equip de tutors, la tutoria, la coordinació de nivell a I'ESO i de cicle al batxillerat, la junta de coordinació de nivells/cicle, el coordinador d'activitats extraescolars, el coordinador lingüístic, d'interculturalitat i de cohesió social, els departaments, els caps de departament o de seminari, la junta de caps de departament i seminari, la comissió psicopedagògica d'atenció a la diversitat.

 

9- Organització de sortides i altres activitats,

 

10- Atenció a la diversitat en el centre:

 

· Agrupacions flexibles

 

· Grups amb adaptació curricular a totes les àrees

 

· Projecte de currículum obert

 

· Acollida de I'alumnat nouvingut - aula d'acollida

 

· Les unitats d'escolarització compartida (UEC)

 

· L'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP)

 

11- Aula de diversitat - atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

 

12- Pla d'acció tutorial (PAT).

 

13- Llibre d'estil i de pautes de treball - Proposta de treball ,

 

14- Estructura de I'ESO i del Batxillerat.

 

15- Estructura de I'oferta de crèdits variables, matèries optatives i activitats alternatives a la religió.

 

16- Avaluació - aspectes generals

 

17- Calendari del procés d'avaluació per al present curs

 

 

VISITA PER LES INSTAL·LACIONS DEL CENTRE:

 

1- Distribució dels alumnes i dels espais

 

2- Lliurament dels plànols de les instal·lacions del centre.

 

ESTUDI DELS HORARIS DEL PROFESSOR:

 

Veure quines matèries fa i explicar-Ii I'organització dels desdoblaments a tecnologia.

 

MATERIES DE TECNOLOGIA QUE ES CURSEN AL CENTRE:

 

ESO

 

· Tecnologia 1 ESO + practiques al taller (dibuix tècnic i fusteria) i a I'aula d’informàtica (iniciació al Word, recerca per la xarxa i iniciació al Power Point).

 

· Tecnologia 2 ESO + practiques al taller (electricitat) i a I'aula d’informàtica (ampliació de Word i Power Point i Excel).

 

· Tecnologia 3ESO + practiques al taller (¿ ?) i a I'aula d’informàtica (autocad).

 

· Tecnologia 4ESO + Practiques al taller (electrònica) ¡a I'aula d’informàtica (disseny de pagines web).

 

BATXILLERAT:

 

· Tecnologia Industrial 1 r i2n de batxillerat.

 

· Electrotècnia 1 r de batxillerat.

 

· Mecànica 2n de batxillerat.