PROJECTE DOCENT DE DIRECCIÓ I ACOLLIDA DEL PROFESSORAT DE NOU INGRÈS EN PRÀCTIQUES QUE S'INCORPORIN A UN DEPARTAMENT DIDÀCTIC, O DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, O D'ESPORTS O EN EL SERVEI EDUCATIU

(OPCIÓ 2)

Cal diferenciar les activitats pels funcionaris en pràctiques de les dirigides als interins sense experiència

Les activitats que ha de realitzar el professorat sense experiència han de ser bàsicament: a) concretar els objectius i els continguts a impartir, b) programar les classes, c) realitzar les avaluacions d'alumnes, d) participar en les reunions de Departament,

Es tractaria de:

a) Exposar les activitats que es consideren esencials per formar i integrar un professor en pràctiques

b) Realitzar una sèrie de reflexions sobre com pensem que s'hauria d'atendre a aquest professorat

c) Dissenyar el material i les estratègies educatives que pensem utilitzar

d) Comentar les actuacions que pensem fer, en quins cursos i moments del curs ho pensem fer

e) Detallar els indicadors que utilitzarem per avaluar els resultats.

f) Indicar el resultats i avaluar aquests resultats en relació als resultats obtinguts quan l'atenció al professorat en pràctiques es feia d'una altre forma (Recomanem fer-ho en forma de taules, histogrames i gràfiques).

g) Afegir un apartat de conclusions i la bibliografia consultada.

Recomanacions generals. Marges d’esquerra i dreta de 2,5cm, marge superior de 3cm i inferior de 2cm. Recomanem lletra Arial de mida 11 punts. Títols en negreta. Si hi han varies categories de títols jugar amb lletres de 12 o 14 punts. Amb dos espais entre els títols i el començament del primer paràgraf.  Frases curtes. Si són llargues posar comes. Paràgrafs curts, de només de 10 línies. Justificar tant el marge de l’esquerra com el de la dreta. Passar un corrector ortogràfic. Incloure algunes imatges i gràfiques en color (això vol dir que almenys aquestes pàgines s’han d’imprimir en una impressora de color). Imprimir 3 exemplars (2 per lliurar al tribunal el dia de la presentació i 1 per consultar l’aspirant el dia de l’entrevista.

Primera pàgina

Títol en lletra gran i que permeti fer-se una idea clara de l’objectiu final del projecte.

A sota, en lletra de mida corrent, nom i cognoms de l’autor, indicant domicili, telèfon, centre on es treballa i direcció electrònica. Cal afegir “Projecte docent de l’opció 2. Accés als Cossos de Catedràtics. Convocatòria de l’any 2008”.

Segona pàgina.

Cal posar un índex detallat. Això vol dir que totes les pàgines han d’estar numerades. Els programes ja ho fan automàticament. En un índex per a justificar el marge de la dreta pot anar molt bé utilitzar els tabuladors. Un exemple d’índex podria ser aquest:

1. Introducció. ............................................................................................ 3 pàg.

 

2. Objectius. ................................................................................................ X pàg.

 

3. Justificació ............................................................................................. X pàg.

4. Continguts .............................................................................................  X pàg.  

5. Metodologia i recursos utilitzats ......................................................  X pàg.

            Activitats............................................................................................. X pàg.

            Etapes ............................................................................................... X pàg.

 

6. Temporització. ....................................................................................... X pàg.

 

7. Resultats i avaluació dels resultats ................................................. X pàg.

8. Conclusions ........................................................................................... Xpàg

9. Bibliografia. ............................................................................................ X pàg.

Pàgina o pàgines dedicades a la Introducció

Cal comentar que la tutoria d'aquest profesorat els ajuda a assolir una millor competència con a professor, que és la vivència de la pràctica docent continuada la que proporciona la formació pròpia i no el que es pugui llegir, escoltar o veure, que el Cap del Departament és indispensable per conèixer profundament i en poc temps les característiques del centre on ha de desenvolupar la seva tasca.

Pàgines dedicades als Objectius

Aquí cal exposar com l’aspirant ha observat la dificultat que presenta formar al professorat de nou ingrés i com es pensa que es podria millorar aquest problema. Aquí és on cada aspirant ha de reflexionar sobre el tema i apostar per un determinat aspecte.

Pàgines dedicades a la Justificació

Igualment cal ajudar a aquest profesorat a com aplicar els conceptes teòrics a la pràctica en l'aula, a completar la seva formació en la seva especialitat, i a com gestionar el grup/aula.

En la justificació legal cal fer referència a:

Pàgines dedicades als continguts

A continuació es presenta un exemple dels aspectes que es tindrien en compte en un projecte de direcció i acollida de professorat de nou ingrés en un departament didàctic de biologia i geologia

 

A) INSTAL·LACIONS

 

1) Les instal·lacions generals del centre i del Departament de Biologia i Geologia

 

·        Visita per les instal·lacions del centre.

·        Lliurament dels plànols de les instal·lacions del centre.

·        Visita del Departament de Biologia i Geologia (lloc i espai disponible per ell o ella)

·        Visita detallada del laboratori de Biologia i Geologia (normes de funcionament del laboratori).

·        Visita detallada de les aules d’informàtica del centre (normes de funcionament de les aules d’informàtica)

·        Visita de l’aula de noves tecnologia aplicada a l’ensenyament de les ciències experimentals

·        Visita a l’aula d’audiovisuals i disponibilitat del seu material.

 

 

2) Funcionament de les instal·lacions generals del centre

 

·        Informació General sobre el funcionament del centre (consultant el pla anual del centre)

·        Lliurament del pla d' evacuació del centre.

·        Lliurament del protocol d'atenció a alumnes accidentats

 

 

B) INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMENT ACADÈMIC DEL CENTRE I DEL DEPARTAMENT

 

1) Funcionament general del centre

 

·        Matrícula per al present curs

 

·        Línies a I'ESO i al Batxillerat  (distribució dels alumnes per matèries)

 

·        Ensenyaments que s'imparteixen

 

·        Nombre de professors i distribució per Departaments

 

·        Personal d'administració i serveis - funcions                         

 

·        Estructura horària (horari marc, horaris de consergeria i secretaria)

 

·        Calendari general

 

·        Estructura organitzativa del centre:

 

o       Òrgans de gestió unipersonal: funcions del director, del cap d'estudis, del coordinador pedagògic i del secretari docent.

 

o       Òrgans de gestió col·legiats: funcions de la junta directiva, el consell escolar i el claustre.

 

o       Òrgans de coordinació:

 

¨      funcions de I'equip docent,

¨      I'equip de tutors i la tutoria,

¨      la coordinació de nivell a I'ESO i de cicle al batxillerat,

¨      la junta de coordinació de nivells/cicle,

¨      el coordinador d'activitats extraescolars,

¨      el coordinador lingüístic,

¨      el coordinador d'interculturalitat i de cohesió social,

¨      els departaments didàctics, els caps de departament o de seminari i la junta de caps de departament i seminari,

¨      la comissió psicopedagògica d'atenció a la diversitat.

 

·        Les guàrdies i els controls d’assistència

 

·        Organització de sortides i altres activitats,

 

·        Atenció a la diversitat en el centre:

 

o       Agrupacions flexibles

 

o       Grups amb adaptació curricular a totes les àrees

 

o       Projecte de currículum obert

 

o       Acollida de I'alumnat nouvingut - aula d'acollida

 

o       Les unitats d'escolarització compartida (UEC)

 

o       L'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP)

 

·        Distribució dels alumnes i dels espais

 

·        Aula de diversitat - atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

 

·        Pla d'acció tutorial (PAT).

 

·        Llibre d'estil i de pautes de treball - Proposta de treball ,

 

·        Estructura de I'ESO i del Batxillerat.

 

·        Estructura de I'oferta de crèdits variables, matèries optatives i activitats alternatives a la religió.

 

·        Avaluació - aspectes generals

 

·        Calendari del procés d'avaluació per al present curs

 

 

2) Funcionament general del Departament de Biologia i Geologia

 

·        Estudi dels horaris del professor i dels altres professors del Departament.

 

·        Estudi de les programacions de les matèries que haurà d'impartir .

 

·        Estudi dels criteris d'avaluació.  Com calcular les qualificacions

 

·        Material disponible:

 

o       models d’exàmens,

 

o       recursos didàctics a l’aula,

 

o       guions de pràctiques

 

o       itineraris de sortides al camp i de visites a museus

 

o       llistat de WEBs  i protocols de funcionament a l’aula d’informàtica

 

o       llistat de preguntes a contestar per als diferents vídeos

 

·        Explicació sobre I'atenció a la diversitat dins la matèria de Biologia i Geologia

 

·        Consells per mantenir la disciplina a I'aula (estudi del RRI del centre)

 

 

3) Matèries que depenen del Departament de Biologia i Geologia

 

 

Organització del centre  i professors del centre

 

Matèries que imparteix cada professor

 

Organització dels desdoblaments de Biologia i Geologia 

 

            ESO

 

· Ciències de la Naturalesa 1 ESO  + crèdits variables a 1r d’ESO

 

· Ciències de la Naturalesa 2 ESO  + crèdits variables a 2n d’ESO

 

· Biologia i Geologia 3 ESO + crèdits variables a 3r d’ESO

 

· Biologia i Geologia 4 ESO + crèdits variables a 4t d’ESO

 

 

BATXILLERAT

 

·        Biologia I a 1r Batxillerat

·        Biologia II a 2n Batxillerat

·        CTMA I a 1r de Batxillerat

·        CTMA II a 2n de batxillerat

·        Biologia humana

 

D) INFORMACIÓ GENERAL SOBRE ELS SERVEIS EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I ALTRES ENTITATS

Pàgines dedicades a la Metodologia i recursos utilitzats.

Aquí caldria indicar de quina forma es faria arribar la informació anterior al professorat en pràctiques, quina seria la nostra actuació i quina seria l'actuació d'aquest professorat, quins materials farem servir i quins materials hauran d'elaborar ells.

És important realitzar reunions amb el professor novell per comentar com es viu cadascuna de les activitats, quins canvis faria falta realitzar per millorar la situació i quines noves estrategies educatives caldria incorporar.

També és molt important l'assistència del professor novell a algunes classes convencionals, sessions de laboratori, sortides al camp, etc. impartides pel professor tutor.

Convé portar un registre de totes les activitats realitzades per aquest professorat dintre del centre (classes, reunions, entrevistes, sessions d'avaluació, etc.) i els mitjans de formació (seminaris, cursets presencials, cursets on-line, etc.) en els quals ha participat.

En el moment de definir la nostra metodologia no hem d'oblidar incloure els següents aspectes ja que són els criteris que obligatòriament han de constatar els tribunals en el moment de avaluar el projecte. Aquests són:

a) Presència dels elements prescriptius del projecte docent recollits a l'annex 2 de la convocatòria. Aquests són:

"Un pla d'actuació d'un curs dirigit a la formació dels professors de nou ingrés que s'incorporin al departament didàctic, de formació professional o d'esports o servei educatiu, de formació professional o d'ensenyaments d'esports, diferenciant les activitats dirigides als funcionaris en pràctiques de les que s'adrecen als interins novells, i detallarà el següent: activitats formatives i de seguiment del tutor responsable del professor de nou ingrés, activitats de formació específiques del professorat amb poca experiència professional (avaluació dels alumnes, programació de les activitats de classe, definició dels objectius i continguts del currículum de l'especialitat), sessions i activitats del departament expressament dirigides a la formació del professorat novell i criteris per a l'avaluació de la formació.".

b) Fonamentació teòrica del projecte: en quins estudis, recerques o experiències es relaciona la proposta.

Contextualització del projecte docent dins del marc organitzatiu del centre o servei educatiu.

c) Disseny d'estratègies que facilitin la inserció del projecte docent en la dinàmica, (cultura o línia) pedagògica del centre o servei educatiu.

Presència d'elements que promoguin el treball en equip del professorat, el tractament integrat d'elements diversos del currículum i la reflexió en l'acció en la pràctica docent.

Presència d'indicadors que permetin avaluar el seguiment del procés d'implementació i la incidència en la millora dels resultats del projecte docent.

Pàgina dedicada a la temporalització prevista per realitzar el Projecte docent que presenta l’aspirant

 

Una forma senzilla de presentar la temporització podria ser aquesta:

 

1. Etapa de recerca d'informació i materials

Setembre, 2009            

Octubre, 2009

 

2. Etapa de sessions de formació

Novembre, 2009

Desembre, 2009

Gener, 2010

Febrer, 2010

Març, 2010

 

3. Etapa d'elaboració de materials per part del nou professorat

Abril, 2010

 

4. Etapa de comprovació de resultats

Maig, 2010

Juny, 2010

 

 

Pàgines dedicades als resultats finals que s’esperen obtenir i a les conclusions

Es tracta de fer un llistat de 4 o 5 conclusions a partir dels resultats anteriors. També es pot posar una o dues propostes sobre el que caldria fer a continuació. És la part més important del projecte i s'ha de tenir molta cura de no dir res que no estigui prou sustentat.

Cal fer referència a:

Pàgines dedicades a la Bibliografia

 

La bibliografia és millor que sigui amplia. Ha d’estar ben citada. En les referències a planes WEB cal indicar l’autor o l’entitat. Un exemple de cita bibliogràfica correcta de llibres i de WEBs són:

 

ADELL, J. "La navegació hipertextual en el World Wide Web: implicaciones para el diseño de materiales educativos". 1995. en http://nti.uji.es/docs/nit/ edutec95.html

DECEMBER, J. y RANDALL, N. The World Wide Web unleashed.  Sams Publishing, lndianapolis. 1995.