PROJECTE DE DIRECCIÓ I ACOLLIDA DE PROFESSORAT DE NOU INGRÉS EN UN DEPARTAMENT DIDÀCTIC DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

 

A) INSTAL·LACIONS

 

1) Les instal·lacions generals del centre i del Departament de Biologia i Geologia

 

·        Visita per les instal·lacions del centre.

·        Lliurament dels plànols de les instal·lacions del centre.

·        Visita del Departament de Biologia i Geologia (lloc i espai disponible per ell o ella)

·        Visita detallada del laboratori de Biologia i Geologia (normes de funcionament del laboratori).

·        Visita detallada de les aules d’informàtica del centre (normes de funcionament de les aules d’informàtica)

·        Visita de l’aula de noves tecnologia aplicada a l’ensenyament de les ciències experimentals

·        Visita a l’aula d’audiovisuals i disponibilitat del seu material.

 

 

2) Funcionament de les instal·lacions generals del centre

 

·        Informació General sobre el funcionament del centre (consultant el pla anual del centre)

·        Lliurament del pla d' evacuació del centre.

·        Lliurament del protocol d'atenció a alumnes accidentats

 

 

B) INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL FUNCIONAMENT ACADÈMIC DEL CENTRE I DEL DEPARTAMENT

 

1) Funcionament general del centre

 

·        Matrícula per al present curs

 

·        Línies a I'ESO i al Batxillerat  (distribució dels alumnes per matèries)

 

·        Ensenyaments que s'imparteixen

 

·        Nombre de professors i distribució per Departaments

 

·        Personal d'administració i serveis - funcions                         

 

·        Estructura horària (horari marc, horaris de consergeria i secretaria)

 

·        Calendari general

 

·        Estructura organitzativa del centre:

 

o       Òrgans de gestió unipersonal: funcions del director, del cap d'estudis, del coordinador pedagògic i del secretari docent.

 

o       Òrgans de gestió col·legiats: funcions de la junta directiva, el consell escolar i el claustre.

 

o       Òrgans de coordinació:

 

¨      funcions de I'equip docent,

¨      I'equip de tutors i la tutoria,

¨      la coordinació de nivell a I'ESO i de cicle al batxillerat,

¨      la junta de coordinació de nivells/cicle,

¨      el coordinador d'activitats extraescolars,

¨      el coordinador lingüístic,

¨      el coordinador d'interculturalitat i de cohesió social,

¨      els departaments didàctics, els caps de departament o de seminari i la junta de caps de departament i seminari,

¨      la comissió psicopedagògica d'atenció a la diversitat.

 

·        Les guàrdies i els controls d’assistència

 

·        Organització de sortides i altres activitats,

 

·        Atenció a la diversitat en el centre:

 

o       Agrupacions flexibles

 

o       Grups amb adaptació curricular a totes les àrees

 

o       Projecte de currículum obert

 

o       Acollida de I'alumnat nouvingut - aula d'acollida

 

o       Les unitats d'escolarització compartida (UEC)

 

o       L'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP)

 

·        Distribució dels alumnes i dels espais

 

·        Aula de diversitat - atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

 

·        Pla d'acció tutorial (PAT).

 

·        Llibre d'estil i de pautes de treball - Proposta de treball ,

 

·        Estructura de I'ESO i del Batxillerat.

 

·        Estructura de I'oferta de crèdits variables, matèries optatives i activitats alternatives a la religió.

 

·        Avaluació - aspectes generals

 

·        Calendari del procés d'avaluació per al present curs

 

 

2) Funcionament general del Departament de Biologia i Geologia

 

·        Estudi dels horaris del professor i dels altres professors del Departament.

 

·        Estudi de les programacions de les matèries que haurà d'impartir .

 

·        Estudi dels criteris d'avaluació.  Com calcular les qualificacions

 

·        Material disponible:

 

o       models d’exàmens,

 

o       recursos didàctics a l’aula,

 

o       guions de pràctiques

 

o       itineraris de sortides al camp i de visites a museus

 

o       llistat de WEBs  i protocols de funcionament a l’aula d’informàtica

 

o       llistat de preguntes a contestar per als diferents vídeos

 

·        Explicació sobre I'atenció a la diversitat dins la matèria de Biologia i Geologia

 

·        Consells per mantenir la disciplina a I'aula (estudi del RRI del centre)

 

 

3) Matèries que depenen del Departament de Biologia i Geologia

 

 

Organització del centre  i professors del centre

 

Matèries que imparteix cada professor

 

Organització dels desdoblaments de Biologia i Geologia 

 

            ESO

 

· Ciències de la Naturalesa 1 ESO  + crèdits variables a 1r d’ESO

 

· Ciències de la Naturalesa 2 ESO  + crèdits variables a 2n d’ESO

 

· Biologia i Geologia 3 ESO + crèdits variables a 3r d’ESO

 

· Biologia i Geologia 4 ESO + crèdits variables a 4t d’ESO

 

 

BATXILLERAT

 

·        Biologia I a 1r Batxillerat

·        Biologia II a 2n Batxillerat

·        CTMA I a 1r de Batxillerat

·        CTMA II a 2n de batxillerat

·        Biologia humana

 

.