MILLORA DE L'ESO

Benvolgut/da company/a: T'escrivim per demanar-te la teva col·laboració en una gran campanya de cartes dirigides al Ministeri d'Educació i a la Conselleria d'Ensenyament, encaminada a millorar l'Ensenyament Secundari del nostre país. Ens trobem en aquests moments en una situació propícia per a aconseguir-ho. EL Govern Central i l'Autonòmic han manifestat que pensen introduir canvis importants en l'aplicació de la LOGSE. Per tal que aquests canvis siguin els que realment necessita el nostre sistema educatiu, és convenient que els professors en actiu i els pares dels alumnes fem arribar la nostra opinió directament al Ministeri i a la Conselleria. Els tres canvis mínims que considerem imprescindibles (i que esperem que tu també els consideris de la mateixa manera) són:

1) Que la promoció de curs a l'ESO depengui dels resultats acadèmics i no bàsicament de l'edat de l'alumnat, com ara succeeix. És a dir, que s'exigeixi un mínim de matèries aprovades per poder passar al curs següent, i que les no aprovades restin pendents de recuperació. Ens sembla que això és més educatiu que la promoció automàtica de 1r a 2n i de 3r a 4t, com passa actualment, fins i tot amb els alumnes que tenen totes la matèries suspeses.

2) L'establiment de tres vies diferents en el segon cicle de l'ESO: Una per als qui volen accedir al Batxillerat, una altra per als qui prefereixen estudiar després de l'ESO un Cicle de Formació Professional, i una tercera via per als qui no volen continuar estudiant, sinó integrar-se directament al món laboral; deixant sempre la possibilitat de canvi de via quan l'alumne i la seva família ho desitgin i els seus rendiments acadèmics ho permetin. Ens sembla que aquest sistema és més eficaç que no el de continuar amb l'actual excessiva diversitat d'alumnes a l'aula. Aquesta diversitat està impedint que es pugui impartir un ensenyament personalitzat i adequat a les característiques de cada alumne i ha provocat que, per tal de no augmentar el fracàs escolar, s'hagin fixat uns objectius mínims tan baixos, que resulta molt difícil poder educar en l'esforç i en l'adquisició d'hàbits d'estudi.

3) Augmentar les hores dedicades a les matèries bàsiques (llengües, idioma, matemàtiques, humanitats, ciències, dibuix i tecnologia/informàtica) i disminuir les dedicades a les matèries optatives complementàries. Això seria possible amb el nou model, ja que, en establir tres vies diferents, ja no seria necessària una presència tan important de les matèries i nivells complementaris, imprescindibles ara per al tractament de la diversitat. Es disposaria així de més hores tant per a les matèries troncals com per a les matèries pròpies de cada via. A més, també seria possible adaptar els continguts i l'extensió de les matèries bàsiques a cada una de les vies.

Et demanem que firmis la carta adjunta, donant el teu recolzament a aquest punts, i que ens la remetis ràpidament per tal de lliurar-la oficialment al Ministeri d'Educació i a la Conselleria d'Ensenyament. Hi ha de constar el nom, el DNI, la signatura, el centre educatiu i la localitat. Cal que el Govern i la Conselleria rebin un gran nombre de cartes perquè sàpiguen el que realment volen els professors i els pares. Si desitges estar informat de les gestions realitzades, envia'ns una adreça electrònica de contacte.

AMES. Apartat de Correus 20.091, 08080 Barcelona. E-mail:ames@colegio.net http://amesweb.tripod.com (VISITA'NS)

CARTA QUE SERÀ ENVIADA AL MINISTERI

Excelentísima Sra. Dña. Pilar del Castillo

Ministra de Educación, Cultura y Deporte

Excelentísima Sra. Ministra:

En relación a la enseñanza secundaria de nuestro país, deseo exponerle que, para su posible mejora, sería muy conveniente la introducción de los siguientes cambios:

1) Que la promoción de curso en la ESO dependa de los resultados académicos y no básicamente de la edad como sucede ahora. Es decir que se exija un mínimo de materias aprobadas para poder pasar al curso siguiente, y que las no aprobadas queden pendientes de recuperación. Esto es más educativo que la actual promoción automática de 1º a 2º y de 3º a 4º, como sucede ahora incluso con los alumnos que tienen todas las materias suspendidas.

2) El establecimientos de tres vías diferentes en el segundo ciclo de la ESO. Una para quienes quieren acceder al Bachillerato, otra para los que prefieren estudiar luego un ciclo de Formación Profesional, y una tercera vía para los que no quieren continuar estudiando sino acceder directamente al mundo laboral. Con la posibilidad de cambio de vía siempre que el alumno y su familia lo desearan y los rendimientos académicos lo permitieran. Este sistema es más eficaz que continuar con la actual excesiva diversidad de alumnos en el aula. Ésta está impidiendo que se pueda impartir una enseñanza personalizada y adecuada a las características de cada alumno, y ha provocado que, para no aumentar el fracaso escolar, se hayan fijado unos objetivos mínimos tan bajos, que resulta muy difícil poder educar en el esfuerzo y en la adquisición de hábitos de estudio.

3) Aumentar las horas dedicadas a las materias básicas (lenguas, idioma, matemáticas, humanidades, ciencias, dibujo y tecnología/informàtica) y disminuir las dedicadas a las materias optativas complementarias. Esto sería posible con el nuevo modelo ya que al establecer tres vías diferentes, ya no sería necesaria una presencia tan importante de las materias i niveles complementarios, ahora imprescindibles para el tratamiento de la diversidad. Se conseguiría pues disponer de más horas tanto para las materias troncales, como para las materias propias de cada vía. Además, también sería posible adaptar los contenidos y la extensión de las materias básicas a cada una de las vías.

Considero también fundamental que la Administración estudie las medidas necesarias para evitar que alumnos no suficientemente preparados accedan al Bachillerato y a la Formación Profesional. Si esto no se evita, hay el peligro de una degradación progresiva de estas dos vías educativas.

Nombre, firma, DNI, centro, localidad y fecha

 

CARTA QUE SERÀ ENVIADA A LA CONSELLERIA

Honorable Sra. Carme Laura-Gil

Consellera d'Ensenyament

Barcelona

Honorable senyora:

Desitjo manifestar-vos que per tal millorar el nostre ensenyament secundari seria molt convenient introduir els canvis següents:

1) Que la promoció de curs a l'ESO depengui dels resultats acadèmics i no bàsicament de l'edat de l'alumnat, com ara succeeix. És a dir, que s'exigeixi un mínim de matèries aprovades per poder passar al curs següent, i que les no aprovades restin pendents de recuperació. Em sembla que això és més educatiu que la promoció automàtica de 1r a 2n i de 3r a 4t, com passa actualment, fins i tot amb els alumnes que tenen totes la matèries suspeses..

2) L'establiment de tres vies diferents en el segon cicle de l'ESO: Una per als qui volen accedir al Batxillerat, una altra per als qui prefereixen estudiar després de l'ESO un Cicle de Formació Professional, i una tercera via per als qui no volen continuar estudiant, sinó integrar-se directament al món laboral; deixant sempre la possibilitat de canvi de via quan l'alumne i la seva família ho desitgin i els seus rendiments acadèmics ho permetin. Em sembla que aquest sistema és més eficaç que no el de continuar amb l'actual excessiva diversitat d'alumnes a l'aula. Aquesta diversitat està impedint que es pugui impartir un ensenyament personalitzat i adequat a les característiques de cada alumne i ha provocat que, per tal de no augmentar el fracàs escolar, s'hagin fixat uns objectius mínims tan baixos, que resulta molt difícil poder educar en l'esforç i en l'adquisició d'hàbits d'estudi.

3) Augmentar les hores dedicades a les matèries bàsiques (llengües, idioma, matemàtiques, humanitats, ciències, dibuix i tecnologia/informàtica) i disminuir les dedicades a les matèries optatives complementàries. Això seria possible amb el nou model, ja que, en establir tres vies diferents, ja no seria necessària una presència tan important de les matèries i nivells complementaris, imprescindibles ara per al tractament de la diversitat. Es disposaria així de més hores tant per a les matèries troncals com per a les matèries pròpies de cada via. A més, també seria possible adaptar els continguts i l'extensió de les matèries bàsiques a cada una de les vies.

Considero també fonamental que l'Administració estudiï les mesures necessàries per evitar que alumnes no suficientment preparats accedeixin al Batxillerat i a la Formació Professional. En cas contrari, hi ha el perill d'una degradació progressiva d'aquestes dues vies educatives.

(Nom, signatura, DNI, centre educatiu, localitat i data)