AMES-FPS

Full informatiu 24-02-2003

PROFESSORS D’HISTÒRIA I FILOSOFIA

"SOCIETAT, CULTURA I RELIGIÓ"

1. En el projecte sobre el Real Decret de l’ESO, a la Disposició Addicional primera, punt 2, es diu que per impartir l’assignatura "Societat, Cultura i Religió", en la seva opció no confessional, es consideren idonis els professors de les especialitats de "Geografia i Història" i de "Filosofia" del Cos de Catedràtics i del Cos de Professors d’Ensenyament Secundari.

 

2. La LOCE permet que l’assignatura "Societat, Cultura i Religió" sigui computable per passar o no passar de curs, però en els projectes dels futurs Reals Decrets sobre l’ESO i sobre el Batxillerat es diu que "Las calificaciones obtenidas en la evaluación de la asignatura de Sociedad, Cultura y Religión no computarán a los efectos previstos en.....". (Veure RD de l’ESO, Disposició addicional primera punt 2 i RD del Batxillerat, Disposició addicional primera punt 2.). Els podeu veure a: http://amesweb.tripod.com

 

3. Independentment dels continguts que es defineixin per a aquesta matèria, tots sabem que si una assignatura no és necessària per poder passar de curs, el més probable és que molts alumnes no realitzin cap esforç per aprovar-la. En aquesta situació costarà molt aconseguir un ritme normal de treball i la tasca a classe és farà molt difícil.

 

4. Per demanar que l’assignatura "Societat, Cultura i Religió" sigui COMPUTABLE, envieu URGENTMENT un e-mail amb el vostre nom i el nom del vostre centre a:

ames@colegio.net

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM!!