PRIMERS RESULTATS DE L’ENQUESTA PASSADA ALS IES DE DIFERENTS LLOCS DE CATALUNYA SOBRE EL NOMBRE D’ALUMNES QUE VAN CURSAR I CURSEN MATÈRIES DE CIÈNCIES NATURALS ELS ANYS ACADÈMICS 2000/2001 I 2001/2002

Els resultats dels 40 primers IES són

 1. Matèria GEOLOGIA

 1. En aquest any, només en el 61% dels IES es fa Geologia i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (Només el 22% dels que fan Biologia I).
 2. És la matèria que més ha baixat en "nombre de centres que la imparteixen". En només un any s'ha passat de no fer-se en el 14% dels IES a no fer-se en el 39% (Quasi s'ha triplicat (39/14 = 2,78) el nom de centres que no la fan).
 3. És la matèria que més ha baixat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 45% del alumnes que fan Biologia I a només fer-la el 22% (Ha baixat a la meitat (22/45 = 0,49) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèria BIOLOGIA HUMANA

 1. En aquest any, només en el 61% dels IES es fa Biologia Humana (el mateix percentatge que Geologia) i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (Només el 29% dels que fan Biologia I).
 2. És la segona matèria que més ha baixat en nombre de centres que la imparteixen. En només un any s'ha passat de no fer-se en el 22% dels IES a no fer-se en el 39% (Quasi s'ha duplicat (39/22 = 1,77) el nom de centres que no la fan).
 3. És la segona matèria que més ha baixat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 49% del alumnes que fan Biologia I a només fer-la el 29% (Ha baixat quasi a la meitat (29/49 = 0,59) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèria BIOLOGIA I GEOLOGIA

 1. En aquest any, només en el 22% dels IES es fa Biologia i Geologia (la matèria que menys es fa) i el nombre d'alumnes que la fan és molt baix (Només el 21% dels que fan Biologia I, quasi el mateix % que els que fan Geologia).
 2. És l'única matèria que ha pujat en nombre de centres que la imparteixen. En només un any s'ha passat de fer-se en el 16,6% dels IES a fer-se en el 22%
 3. És l'única matèria que ha augmentat en nombre d'alumnes. En només un any s'ha passat de fer-la el 11% dels alumnes que fan Biologia I a fer-la el 21,4% (Quasi s'ha duplicat (21,4/11 = 1,94) el nombre d'alumnes que la fan).

 1. Matèries de MODALITAT (Biologia I, Biologia II i CTMA)

 1. En aquest any, només en el 14,4 i el 12% dels alumnes que fan Batxillerat cursen Biologia I i Biologia II respectivament. L'any passat va ser 15,1 i el 13,3% respectivament (Percentatge de disminució d'"alumnes que la fan" d'un 4,6 i 9,5% respectivament).
 2. En aquest any, només el 8,47% dels alumnes que fan Batxillerat cursen CTMA. L'any passat va ser el 7,83% (aproximadament la meitat dels que feien Biologia I) La situació doncs és d'un lleuger creixement (Percentatge d'augment d'"alumnes que la fan" d'un 8,22%).

CONCLUSIONS

 1. Encara que en la teoria amb l'actual disseny curricular els alumnes podrien cursar més matèries de ciències naturals que abans, en la pràctica molts centres ja no ofereixen ni GEOLOGIA, ni BIOLOGIA HUMANA, ni BIOLOGIA I GEOLOGIA (encara que hagi pujat), ni CTMA. I, en BIOLOGIA I i BIOLOGIA II, la tendència és a disminuir el nombre d'alumnes. En resum la preparació que els nostres alumnes de Batxillerat poden assolir amb l'actual sistema és molt pitjor que abans i molt pitjor que el que podrien rebre en altres CCAA, en què la matèria BIOLOGIA I GEOLOGIA (4h/setmana) és obligatòria a primer de Batxillerat per tots els alumnes del Batxillerat de Ciències (com també ho és la matèria Física i Química). Només així es pot garantir uns mínims coneixements d'aquestes quatre ciències a tots els alumnes de Batxillerat de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut.
 2. En una situació de gran disminució de la població d'alumnes que cursen Batxillerat, tot el que no sigui establir matèries obligatòries independentment del nombre d'alumnes que hi hagi, com fan en altres CCAA, porta a que per raons de "ratio" el centre no les pugui oferir i, per tant, no s'asseguri un mínim de qualitat al nostre model educatiu. De res serveix que les CTMA sigui en el futur de sis crèdits si cada vegada en més centres ja no es pot oferir per raons de ratio.

PROPOSTA

Com reivindiquem des d'AMES i altres associacions de professors des de fa tres anys, independentment de tenir una Biologia i unes CTMA de sis crèdits, es necessari que sigui obligatori per tots els alumnes que cursen aquestes matèries, cursar una BIOLOGIA i GOLOGIA a primer de Batxillerat. Aquesta matèria contindria 1/3 part de Geologia (la Geologia Interna que no es veu en CTMA) i 2/3 parts de Biologia (la Fisiologia Animal i Humana i Vegetal que no es veu a Biologia). Es a dir tal i com apareix en el RD 3474/2000 de continguts mínims.

 

Barcelona a 17 d'Octubre de 2001

AMES

Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari

Aparta de Correus, 20.091

08080 BARCELONA

WEB: http://amesweb.tripod.com

E-mail: ames@colegio.net