QUÍNA POLÍTICA EDUCATIVA VOLS EN EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT?

(ENQUESTA ELABORADA PER AMES)

 

PREGUNTES

CIU

PSC

PPC

ERC

(1)

IC-V

PROFESSORAT

(2)

1. Ets partidari de congelar els desplaçaments fins que no es coneguin les necessitats reals de professorat derivades de l'aplicació de la LOCE?

NO

+

(c)

SI

+

(c)

SI

 

(c)

81% SI

4,31% NO

14,7% ABST.

2. Penses que seria preferible complir l’última sentència sobre els Catedràtics en el sentit que "tots els professors que van obtenir l'accés a la condició de catedràtic han de continuar amb aquesta condició"?

SI

+

(c)

SI

+

(c)

SI

 

(c)

61,2% SI

11,2% NO

27,6% ABST.

3. S'hauria de convocar un nou concurs- oposició per accedir al cos de Catedràtics de Secundària en el termini màxim de dos anys?

(c)

X

+

(c)

SI

 

 

SI

77,6% SI

9,48% NO

12,9% ABST

4. Consideres que la qualificació del professor ha de ser respectada i, per tant, no ha de poder ser alterada per altres professors, com ja ha establert el Departament d’Ensenyament?

NO

+

(c)

NO

+

(c)

SI

 

SI

+

(c)

63,8% SI

21,6% NO

14,7% ABST

5. Consideres que el professor ha de poder aplicar l'expulsió de classe i fer amonestacions escrites, en lloc d'estar limitat a enviar els alumnes al Cap d'Estudis com vol establir el Departament (Article 32 del futur decret de drets i deures)?

NO

+

(c)

X

+

(c)

SI

 

NO

87,1% SI

7,76% NO

5,17% ABST

6. Penses que el Departament hauria de mantenir reunions amb les associacions de professors per discutir temes de currículum, com ara ja fa amb els sindicats pels temes laborals?

SI

+

(c)

SI

SI

+

(c)

 

SI

98,3% SI

0% NO

1,72% ABST

7. Ets partidari que els exàmens extraordinaris de l’ESO i el Batxillerat es facin al setembre, a fi de que els alumnes disposin de temps suficient per preparar-se?

NO

+

(c)

X

SI

 

(c)

81% SI

9,48% NO

9,48% ABST

8. Estàs d’acord amb la supressió de la promoció automàtica i què els alumnes que tenen més de dues assignatures pendents hagin de repetir curs almenys una vegada?

(c)

SI

+

(c)

SI

 

(c)

 

84,5% SI

11,2% NO

4,31% ABST

 

 

PREGUNTES

CIU

PSC

PPC

ERC

IC-V

PROFESSORAT

9. Ets partidari de demanar al Departament que per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents sigui imprescindible una nota mínima en aquestes i haver mantingut una bona actitud?

SI

SI

+

(c)

SI

+

(c)

 

(c)

84,5% SI

7,76% NO

7,76% ABST

10. Consideres que el Departament hauria d’establir controls externs als centres, sobre els coneixements dels alumnes al final de l'ESO, per garantir que les qualificacions finals dels centres reflecteixen els coneixements reals dels alumnes?

(c)

SI

+

(c)

SI

 

SI

69,8% SI

19% NO

11,2% ABST

11. Consideres que per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO, seria més convenient establir una prova d’accés al Batxillerat i a la FP només pels alumnes que, amb l’ESO acabada, vulguin iniciar aquests estudis?

(c)

NO

+

(c)

X

 

NO

50% SI

25,9% NO

24,1% ABST

12. Estàs d’acord amb l’establiment d’itineraris flexibles al segon cicle de l’ESO, com ja ha establert la LOCE?

NO

+

(c)

NO

+

(c)

SI

 

(c)

81% SI

8,62% NO

10,3% ABST

13. Consideres que els alumnes que arriben d’altres països sense suficients coneixements han de ser acollits pels centres públics i pels centres concertats en la mateixa proporció?

SI

+

(c)

SI

X

+

(c)

 

SI

84,5% SI

4,31% NO

11,2% ABST

14. Consideres que els equips directius han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i deixar que sigui el resultat de les proves externes dels alumnes de la mateixa zona una de les eines principals per avaluar la seva gestió?

(c)

SI

+

(c)

SI

 

(c)

 

45,7% SI

27,6% NO

26,7%ABST

15. Ets partidari que en tots els centres d’ESO s’ofereixin tots els itineraris, encara que hi hagi pocs alumnes en algun d’aquests itineraris?

No

+

(c)

SI

SI

 

SI

71,6% SI

12,1% NO

16,4% ABST

16. Penses que la Generalitat ha de mantenir la gestió dels seus centres educatius en lloc de transferir-la al respectius municipis?

Si

+

(c)

X

+

(c)

X

+

(c)

 

(c)

56,9% SI

7,76% NO

35,3% ABST

  1. ERC ha declinat contestar l'enquesta.
  2. Mitjana de les respostes de 116 professors de Secundària triats a l'atzar.

(X) Significa "Prefereixo no contestar"

(c) Significa "Comentari". Es pot llegir a http://amesweb.tripod.com

AMES (ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI)