RELIGIÓ CATÒLICA

 

INTRODUCCIÓ

El currículurn d'aquesta àrea és la concreció feta pels bisbes de les diòcesis de Catalunya d'allò establert per l'Ordre ministerial de 20 de febrer de 1992.

L'ensenyament religiós escolar aporta una comprensió de la tradició cultural en què es troba immers l'alumnat, tradició impregnada de cristianisme. D'aquí que el cristianisme i el missatge cristià han de ser objecte d'aprenentatge, sent com són elements de la nostra cultura, perquè es puguin entendre millor les Ciències socials, interpretar textos literaris i també l'art de Catalunya i de gran part del món occidental.

L'àrea de Religió catòlica, però, significa quelcom més: vol donar resposta als grans interrogants existencials de la persona humana. És a dir, vol ajudar els nois i les noies a plantejar-se i formular qüestions que exigeixen una resposta transcendent.

Només la transformació de la persona pot afavorir i promoure una alternativa social radicalment nova. La Religió catòlica, com a instància crítica de la societat (a partir del missatge de Jesús: filiació divina i fraternitat universal), té un paper essencial en l’educació per a la justícia i la solidaritat, car pot mostrar l’horitzó ple i últim a què estan obertes les facultats humanes. Sols així l’alumnat podrà descobrir que el Cristianisme, si és fidel a l’Evangeli de Jesucrist, no nega cap dels valors que nien en el cor de tots els homes i dones, sinó que els desvetlla, els empeny i els desenvolupa en bé de la realització personal i la fraternitat universal.

El respecte a la persona de l’alumne i alumna ens emmena a promoure la formació d’una joventut conscient, lliure i responsable a través d’un plantejament fonamentat i crític de la qüestió religiosa.

L’àrea de Religió catòlica ajuda no solament a descobrir la fonamental dimensió religiosa de l'ésser humà sinó també a comprendre més la història, la cultura, l'art i la llengua de la nostra terra. La importància específica i significativa de l'ensenyament religiós escolar rau en els aspectes següents:

a) Ofereix un coneixement seriós i crític del fet religiós i de les seves expressions, mitjançant l'estudi de les grans religions i explicitant particularment la catòlica.

b) Facilita l’accés a una lectura científica de la Bíblia que ajuda a interpretar-la des de la perspectiva de la història.

c) Presenta i aprofundeix la figura i el missatge de Jesucrist, amb un estudi sistemàtic i orgànic del cristianisme, especialment a través de la vida i la història de l'Església catòlica.

d) Dóna una resposta concreta, coherent i transcendent als grans interrogants existencials que caracteritzen la persona humana i el seu món.

 1. Estructura i sistematitza els continguts de la fe catòlica tot fent possible el diàleg i la síntesi entre la fe i la cultura.

D'acord amb aquests aspectes s'han dissenyat i organitzat els continguts de Religió catòlica, tot combinant tres criteris:

 

OBJECTIUS GENERALS

En acabar l'etapa, l'alumnat ha de ser capaç de:

 1. Obtenir i seleccionar documentació sobre el fenomen religiós, utilitzant fonts adients i metodologies, instruments i llenguatges apropiats que ajudin a comprendre'l d'una manera crítica.
 2. Identificar els elements més rellevants de les principals tradicions religioses del món contemporani.

3. Accedir, a través de la identificació i comprensió del llenguatge propi de la Religió, a les interpretacions que les religions fan sobre la condició humana i sobre el sentit del Transcendent.

4. Identificar el fet religiós cristià com a resposta als grans interrogants existencials sobre el sentit de la vida i com a element determinant de la nostra cultura mediterrània.

5. Situar i usar les principals fonts del Cristianisme en el seu origen, forma i finalitat, a través d'alguns criteris d'interpretació de l'Església catòlica i actualitzar la informació que aporten.

6. Identificar Jesucrist com a nucli central del fet cristià, en el seu missatge, vida i actualitat i en la realització històrica de l'Església.

7. Reconèixer, seguint les fonts cristianes, el Déu i Pare de Jesucrist i Pare de tots els homes i dones.

8. Conèixer i valorar críticament el significat de l'Església com a realització institucional del servei d’humanització i salvació que Crist ha obrat per tots els homes i dones, i descobrir l’aportació històrica de les idees i valors cristians en el desenvolupament de la societat europea i, més en concret, de la catalana.

9. Interpretar el significat dels signes i símbols religiosos més rellevants, prestant atenció especial als sagraments i a les pràctiques religioses més esteses al seu voltant.

10. Identificar els textos fonamentals de la fe catòlica que constitueixen el nucli essencial del missatge cristià, per tal de comprendre i expressar adientment el vocabulari i les formulacions de la fe.

 1. Analitzar els principis i continguts de la moral catòlica, les seves possibles projeccions a les situacions concretes i les actituds personals que conformen l'ésser cristià.
 2. Interessar-se pels problemes i els reptes del moment present, comportar-se segons uns valors inspirats en l’evangeli i adoptar actituds responsables i solidàries.
 3. Valorar i respectar el patrimoni religiós, artístic i cultural a través del llenguatge simbòlic de l'arquitectura, pintura, literatura, música i litúrgia, com a expressió de les grans etapes de la història de l'Església, especialment a Catalunya.
 4. Valorar, a la llum de l’Evangeli, els aspectes positius i negatius de la cultura on és immergit, a partir d'un discerniment dels valors proposats per aquesta cultura que suposi una autocrítica constructiva i un profund respecte a les diverses opcions i creences.
 5. Respectar i valorar l'experiència religiosa i qualsevol procés d'identificació d'una consciència moral amb sentit crític, sense judicis previs, tot acceptant-los com una manifestació profunda, humana i cultural.

CONTINGUTS

Procediments

1. En relació amb el fet religiós.

1.1. Elaboració i aplicació d'enquestes i qüestionaris per obtenir dades sobre el fet religiós.

1.2. Anàlisi i interpretació de documents escrits que parlen sobre el fet religiós.

1.3. Obtenció de dades bàsiques sobre una religió, a partir de la localització i descripció dels factors geogràfics, històrics i culturals que l’han originada i condicionada.

1.4. Identificació dels elements principals d’una religió.

1.5. Interpretació de textos sagrats de diverses religions.

1.6. Valoració dels principals fets i símbols d’una religió.

1.7. Anàlisi comparativa de testimoniatges de persones de credos diferents i de no creients.

2. En relació amb el text bíblic.

  1. Identificació de les coordenades geogràfiques de la història del poble d’Israel.
  2. Designació i localització d’un text bíblic mitjançant el codi de citacions bíbliques.
  3. Interpretació de textos bíblics segons les regles i mètodes elementals d’hermenèutica bíblica.
  4. Localització i anàlisi dels textos neotestamentaris que fonamenten les grans afirmacions de la fe catòlica.
  5. Lectura del missatge de Jesucrist o sobre Jesucrist a través d’expressions artístiques.

3. En relació amb l’Església.

  1. Selecció i classificació de documents escrits de la història de l’Església.
  2. Valoració dels fets més significatius de la història de l’Església.
  3. Determinació del significat d’un terme o expressió teològica, encunyada o emprada en unes altres èpoques de la història de l’Església.
  4. Anàlisi de textos doctrinals o del magisteri de l’Església en el seu context històric.
  5. Valoració dels ensenyaments del magisteri de l’Església.
  6. Interpretació d’un signe litúrgic partint de la determinació del valor expressiu, rememoratiu i profètic d’aquest.
  7. Investigació i anàlisi sobre les dades de l'acció de l'Església en el camp de la cultura, l'educació i la promoció social, particularment a Catalunya.
  8. Valoració del tractament que rep el fet cristià en els mitjans d’informació general.

4. En relació amb la moral.

  1. Determinació del valor d’una norma o d’un model de conducta cristiana.
  2. Formulació del judici moral.
  3. Determinació de la norma de conducta a seguir en una situació no contemplada directament en la norma.
  4. Determinació del valor d’una norma o d’un model de conducta establert en una altra època històrica.

 

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Persona i religió.

1.1. El fet religiós.

1.2. Les grans religions.

1.3. El Déu de la Bíblia i la seva revelació.

2. Jesús de Natzaret.

2.1. La vida.

2.2. El missatge.

2.3. Jesús el Crist.

3. El Déu cristià.

3.1. El Déu de l'Antic Testament manifestat en Jesucrist: continuïtat i novetat.

3.2. Déu: Pare creador, Fill salvador i Esperit santificador.

3.3. L'home i la humanitat a la llum de Déu.

4. L'Església, comunitat dels deixebles de Jesucrist.

4.1. Els inicis.

4.2. La història.

4.3. La vida.

5. Les conseqüències morals del cristianisme.

5.1. Jesucrist, fonament de la moral cristiana.

5.2 Dimensió ètica de la vida.

5.3. La moral catòlica: moral de les relacions, moral personal i moral social.

 1. La fe catòlica.

  1. La fe com a adhesió personal a Jesucrist.
  2. La fe, una opció vertebradora de tota la vida personal.
  3. La fe, do de Déu i recerca personal.

Valors, normes i actituds

1. Actituds personals en la vida quotidiana i en l'estudi.

1.1. Acompliment de les normes explicitades –rigor, ordre i sistematització– per a la presentació i l'execució del treball.

1.2. Valoració del treball com a mitjà de realització personal i cooperació amb els altres, amb vista al bé comú.

1.3. Actitud positiva i creativa davant el descans i el lleure.

1.4. Disposició a participar i organitzar activitats d'estudi, de treball en grup i culturals.

1.5. Respecte a les pautes de conducta per a la convivència escolar, familiar, social i religiosa.

1.6. Valoració positiva de la concepció solidària del món, la justícia, la pau i la llibertat en la vida quotidiana i en els esdeveniments internacionals.

1.7. Respecte, sensibilitat i responsabilitat envers el cos humà.

1.8. Tolerància i respecte davant altres formes de pensament i comportament.

1.9. Esperit crític envers els esdeveniments i la pròpia manera de pensar i viure.

1.10. Respecte i estimació per la vida pròpia i d'altri.

2. Sensibilització específica envers el fet religiós en general i el fet cristià en particular.

2.1. Interès per conèixer el context social, polític i històric de qualsevol problema o fet religiós rellevant.

2.2. Tolerància i acceptació davant el fet religiós i les seves manifestacions.

2.3. Interès per conèixer les finalitats i el context dels principals fundadors de grans religions i institucions religioses.

2.4. Actitud de discerniment i anàlisi sobre les dades i els interrogants que les diverses àrees del coneixement presenten sobre la religió.

2.5. Esperit crític, obert i receptiu davant el problema de Déu.

2.6. Valoració de la influència de la Bíblia en les manifestacions artístiques i del pensament.

2.7. Curiositat, respecte i valoració de la persona de Jesús de Natzaret.

2.8. Valoració del fet que Jesús presenta un Déu proper alhora que transcendent, un Déu Pare.

2.9. Conscienciació que, si Déu és Pare de tots els homes i dones, tots som germans.

2.10. Actitud oberta davant els principals valors expressats en els testimonis històrics de l'Església.

2.11. Consciència dels valors cristians presents en la cultura contemporània (amor, respecte, solidaritat i dignitat de l'home i la dona).

2.12. Interès per conèixer l'origen, la vitalitat i l'actualitat de les celebracions religioses.

2.13. Disposició a conèixer i respectar la normativa fonamental sobre la pertinença a l'Església catòlica.

2.14. Actitud de recerca per tal de fonamentar les conviccions personals (religioses o ètiques).

2.15 Valoració crítica de l'aportació del cristianisme en el món occidental i particularment a Catalunya.

PRIMER CICLE

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Persona i religió.

1.1. El Déu de la Bíblia i la seva revelació:

- Els llibres de l’Antic i el Nou Testament: formació, estructura i continguts.

- El món i la religió d’Israel.

- Concepció cristiana i catòlica de la revelació.

2. Jesús de Natzaret.

2.1. La vida.

2.2. El missatge.

2.3. Jesús el Crist.

3. L’Església, comunitat dels deixebles de Jesucrist.

3.1. Pentecosta: el naixement de l’Església.

3.2. La vida.

Objectius terminals

1. Saber utilitzar la Bíblia com a font informativa de l’experiència religiosa d’Israel i del Cristianisme.

2. Identificar, localitzar i caracteritzar els llocs geogràfics bíblics, des del punt de vista físic i cultural.

 1. Situar cronològicament els fets bíblics i emmarcar-los en les situacions històriques i culturals contemporànies.

 1. Identificar i localitzar les categories fonamentals que la Bíblia utilitza sobre la història de la salvació.
 2. Copsar les idees essencials i el sentit de textos de l’Antic i del Nou Testament on es descobreix la progressiva revelació de Déu com a Pare.
 3. Descobrir i interpretar textos bíblics i del magisteri que descriguin l’ésser humà com a imatge de Déu, tot aprofundint la dignitat i estima que això li atorga.
 4. Identificar, localitzar i descriure el marc geograficohistòric, socioeconòmic i religiós dels evangelis, per tal de descobrir el context de Jesús de Natzaret.
 5. Classificar, a nivell introductori, les fonts documentals sobre la vida de Jesús.
 6. Identificar els trets fonamentals de la persona de Jesucrist i les característiques principals del seu missatge, realitzat en la seva obra salvadora, per poder copsar els continguts de l'anunci cristià.
 7. Sintetitzar el missatge de les paràboles i dels grans discursos de Jesús, a fi de conèixer-ne el profund valor humanitzador i les actituds bàsiques de la vida cristiana.
 8. Raonar per què Jesucrist, mort i ressuscitat, és el centre de la fe cristiana.
 9. Relacionar la noció de Déu de l'Antic Testament amb la manifestada per Jesús de Natzaret, tot descobrint els elements de continuïtat i novetat.
 10. Valorar l'originalitat del Déu cristià com a comunió de persones (Pare, Fill i Esperit).
 11. Descobrir les principals afirmacions sobre l'ésser humà a partir d'alguns textos de la revelació de Déu.
 12. Identificar clarament, des del missatge evangèlic, quin és el fonament de la dignitat de la persona humana i de la igualtat fonamental de tots els homes i dones, i el camí que han de seguir per realitzar-se com a persones, vivint d'acord amb aquesta dignitat.
 13. Identificar els trets essencials de l'Església, Poble de Déu, a fi d'assolir un concepte clar del que és, per damunt dels problemes i avatars esdevinguts al llarg de la història.
 14. Identificar i distingir objectes, ministeris i accions litúrgiques de la comunitat eclesial.
 15. Descriure els símbols, les finalitats i els moments celebratius dels sagraments, tot adonant-se de la força expressiva dels símbols en la vida dels éssers humans.
 16. Situar correctament les festes religioses en el seu origen i en la seva incidència actual, com a lloança a Déu, celebració joiosa i compromís personal i social.
 17. Identificar la relació d'aspectes bíblics, doctrinals i litúrgics amb algunes expressions artístiques i culturals de l'entorn i del patrimoni universal.

 

SEGON CICLE

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Persona i religió.

1.1. El fet religiós.

1.2. Les grans religions.

1.3. La fe catòlica.

2. L’Església, comunitat dels deixebles de Jesucrist.

2.1. Els inicis.

2.2. La història.

2.3. La vida.

3. Les conseqüències morals del cristianisme.

3.1. Dimensió ètica de la vida.

3.2. La moral catòlica.

Objectius terminals

 1. Obtenir dades sobre el fet religiós a partir de l'observació directa.
 2. Obtenir dades sobre el fet religiós a partir d'una investigació determinada que impliqui l'elaboració d'enquestes, entrevistes i qüestionaris senzills precisos i amb objectius clars, tot tabulant-ne els resultats i deduint-ne els conceptes més importants.
 3. Seleccionar documents escrits sobre el fet religiós i tot allò que el contextualitza per tal d’extreure’n informació fonamental, tot analitzant-la en funció del context, l’època, l’estil i la finalitat.
 4. Identificar llocs relacionats amb el fet religiós, situant-los geogràficament i contextualitzant-los.
 5. Interpretar, en el seu context cultural i religiós, alguns textos sagrats de les principals religions.
 6. Identificar i localitzar alguns documents gràfics, textos literaris, representacions pictòriques o escultòriques, símbols, ritus, llocs sagrats, persones, conceptes i doctrines que manifestin que l'ésser humà, al llarg de la seva història, ha tingut i té l'anhel de la recerca de Déu.
 7. Descobrir els signes d'obertura a tota realitat humana que hi ha en el fet religiós.
 8. Formular les preguntes fonamentals que es fan tots els éssers humans i sintetitzar les principals respostes del Cristianisme.
 9. Enunciar els principals continguts i dades de les grans religions actuals.
 10. Fer un estudi comparatiu entre el missatge de les grans religions i el missatge cristià, en relació amb els problemes bàsics de l'existència humana.
 11. Analitzar les diferents postures i arguments contemporanis davant el problema de l’existència de Déu, tot aprofundint la posició que l’Església proposa per a dialogar amb els no creients.
 12. Analitzar les manifestacions de la religiositat d'avui i saber explicar els trets fonamentals de l'impacte de la societat cientificotecnològica i postmoderna en el si de les religions.
 13. Identificar les afirmacions sobre Déu, proclamades al Credo catòlic .
 14. Interpretar el sentit d’alguns títols cristològics.
 15. Identificar el sentit i el valor religiós de diverses expressions artístiques sobre Jesucrist, després d'haver-les situat cronològicament i culturalment.
 16. Classificar alguns dels principals documents de la història del Cristianisme.
 17. Descriure els personatges i fets més rellevants de la història de l'Església, situant-los cronològicament i emmarcant-los en les situacions històriques i culturals en què s'esdevingueren.
 18. Identificar els principals moments, personatges i fets de la vida de l'Església a Catalunya.
 19. Localitzar i valorar les dades actuals sobre l'acció de l'Església catòlica en el camp de la cultura, l'educació i la promoció social, particularment a Catalunya.
 20. Contrastar actituds personals i socials amb models de vida caracteritzats per la seva fidelitat a l'Evangeli.
 21. Adquirir l'hàbit d'exercir de forma dialogant la pròpia capacitat crítica envers altres formes de pensament i actuació.
 22. Interessar-se pel fet religiós com a quelcom fonamental i referencial en la història de la humanitat.
 23. Respectar el Cristianisme, la seva història, el seu Fundador i les seves esglésies com a fet viu i significatiu per als creients.
 24. Analitzar críticament algunes aportacions de la ciència i la tècnica a la llum del pensament del magisteri de l'Església.
 25. Obtenir informació de la problemàtica social del propi entorn i relacionar-la amb les respostes cristianes fonamentals que deriven del seguiment de Jesucrist.
 26. Enumerar i analitzar els elements bàsics de la moral catòlica a la llum dels valors evangèlics i veure’ls reflectits en el manament de l’amor i les benaurances.
 27. Identificar i descriure els problemes mes greus i urgents de la humanitat i saber projectar-hi la proposta del magisteri de l'Església.