LES PROVES EXTERNES AL FINAL DE L'ESO: EL MILLOR CAMÍ PER PROFESSIONALITZAR LA DIRECCIÓ

Antonio Jimeno

Barcelona, 28 juny de 2003

 

En primer lloc vull agrair al professor Pere Ciutat de la Junta Directiva de l'associació de càrrecs directius AXIA i al Senyor Xavier Massó, representant del sindicat de professors de Secundària ASPEPC, els seus escrits sobre la Direcció dels centres escolars. És amb articles fets per experts en els temes com es pot avançar per solucionar els problemes.

Estic d'acord amb el senyor Pere Ciutat amb què el Director d'un Centre escolar ha de tenir prou autoritat per poder mantenir l'ordre, la disciplina i les normes de convivència i també per fer complir els professors les seves obligacions. Igualment estic d'acord amb què la LOCE obre la possibilitat de professionalitzar la direcció dels centres i què és imprescindible que els objectius amb els que s'ha compromès la direcció del centre han de ser clars i avaluables.

Coincideixo però amb la crítica constructiva que fa el senyor Xavier Massó al senyalar que la causa per la qual un director no pot exercir correctament les seves funcions no és simplement perquè ha estat elegit pels seus companys de treball sinó pel incorrecte marc legal generat per l'Administració.

Una gran part dels problemes interns que tenen tots els centres, tant el públics com els privats, neix de què no hi ha controls externs sobre la qualitat dels seu ensenyament. Sense proves objectives que posin en evidència si el professorat i l'alumnat han complert les seves obligacions, és molt difícil que en temes de rendiment acadèmic un Director tingui autoritat per cridar l'atenció a ningú. És més, la degradació de l'ambient de treball i del clima de convivència estan assegurats, com tots podem comprovar any darrera any.

No és donant més pes a l'Administració, al professorat o als usuaris, en els procés de selecció del Director, com se solucionaran una gran part dels problemes, sinó establint controls externs als centres, per exemple unes proves al final de l'ESO pels alumnes que vulguin continuar estudiant. Aquesta és la meva proposta. Haurien de ser proves diferents segons l'itinerari cursat, fetes per funcionaris públics i imprescindibles per poder iniciar després una FP o un Batxillerat. És amb aquestes proves com tant l'Administració com les famílies podrien saber com està funcionant realment cada centre (professorat i direcció), es a dir, saber si les qualificacions dels alumnes reflecteixen realment els seus coneixements. És amb aquestes proves com els professors i els alumnes constatarien la necessitat de l'esforç, com l'ensenyament i l'aprenentatge recuperarien el seu espai principal, i com la tasca de la direcció aniria cap a la seva professionalització real (ajudar a la bona formació acadèmica i personal dels alumnes). Evidentment cada centre es plantejaria uns objectius diferents segons la seva zona i les comparacions només tindrien sentit entre centres de la mateixa zona.

És molt humà tenir por a que la nostra tasca, la de l'alumne directament i la del professor i la del Director indirectament, siguin avaluades periòdicament, però no voler fer-ho és senzillament un gran error.