A L'ATENCIÓ DELS PROFESSORS DE "BIOLOGIA I GEOLOGIA" I DELS PROFESSORS DE "FÍSICA I QUÍMICA"

Apreciats companys,

El proper dimecres dia 16 de gener tindrem una reunió amb el sots-director d'Ordenació Educativa, el Sr. Jordi Blanch, i amb la Cap del Servei d'Ordenació Educativa, la Sra. Conxita Mayos. Es tracta de la reunió que vam acordar demanar a l'assemblea del 21 de novembre a l'IES Sant Josep de Calassanç. Com sabeu vam enviar una carta a totes les editorials sol·licitant que, al segon cicle de l'ESO, posessin en un llibre els continguts de "Física i Química" i en un altre llibre els de "Biologia i Geologia". El mes de desembre va arribar a alguns centres una nova "versió provisional i en revisió" de data 31-11-2001 en la qual a 3r d'ESO només apareixen continguts de "Biologia i Geologia" i a 4t d'ESO només hi ha continguts de "Física i Química". Aquesta versió la podeu trobar a la nostra WEB (també hi hem posat les versions de les altres matèries, tant d'ESO com de Batxillerat, pels companys de les altres especialitats). Amb la nova distribució no s'assegura que en determinats centres les nostres dues matèries siguin impartides per professors especialistes al segon cicle, com si que es fa en les altres Comunitats Autònomes, ni que els nostres alumnes d'ESO tinguin el mateix nombre d'hores de ciències que a les altres comunitats.

A continuació us exposem una comparació del model dissenyat pel Departament i el que pensen realitzar a les altres Comunitats Autònomes. També us adjuntem les propostes concretes que exposarem al Departament. Es tracta d'aconseguir que els nostres alumnes d'ESO rebin, almenys, el mateix nombre d'hores de ciències que a les altres Comunitats i que s'asseguri que, al segon cicle, seran impartides per professors especialistes. El dimecres següent 23 de gener posarem un resum de l'entrevista a la nostra pàgina WEB (http://amesweb.tripod.com). Si voleu estar informats personalment envieu-nos la vostra adreça electrònica a: ames@colegio.net

Rebeu una molt cordial salutació

Antonio Jimeno

President d'AMES

COMPARACIÓ DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES A L'ESO I EL BATXILLERAT A CATALUNYA I A LES ALTRES CCAA

1. A les altres CCAA per impartir la "Física i Química" i la "Biologia i Geologia" als segon cicle de l'ESO es determina que han de ser professors especialistes. Aquesta estructuració comporta una avaluació i una qualificació diferenciada, que és lo lògic per matèries tan diferents. Aquest és el criteri de la gran majoria dels professors catalans consultats (96%). Malgrat tot això, el Departament d'Ensenyament ara, en aquesta versió provisional del futur Decret, ha decidit englobar la "Biologia i Geologia" i la "Física i Química" en una sola matèria denominada "Ciències de la Naturalesa" amb la consegüent pèrdua de la figura del professor especialista.

2. L’estudi d’aquestes dues matèries "Biologia i Geologia" i "Física i Química" al segon cicle de l’ESO, precisen el nombre d’hores que corresponen a dues matèries diferents i no només les d’una sola matèria, com es determina en la versió provisional del Decret del 14.11.2001. En aquesta versió, per exemple, la "Biologia i Geologia" té menys hores que l’Educació física" i que la "Tecnologia", i només té la meitat d’hores que la "Llengua castellana", la "Llengua catalana", la "Llengua estrangera", les "Ciències socials" i les "Matemàtiques". Encara que legalment aquesta versió provisional del Decret del 14.11.2001 compleix la dedicació horària mínima establerta en el RD 3473/2000, donat que es preveu fer 210 hores, 105 hores de "Biologia i Geologia" a 3r d’ESO (35 setmanes a 3 hores són 105 hores) i 105 hores de "Física i Química" a 4t d’ESO, s’està molt lluny de fer les 350 hores que es faran a les altres Comunitats Autònomes. En aquelles a 3r d’ESO es faran 2 hores de "Biologia i Geologia" i 2 hores de "Física i Química", i a 4t d’ESO es faran 3 hores de "Biologia i Geologia" i 3 hores de "Física i Química" (35 x 4 + 35 x 6 = 350). No és acceptable que al segon cicle els nostres alumnes només rebin poc més de la meitat d’hores de classe de ciències (210 hores) que els alumnes de les altres Comunitats Autònomes (350 hores). Aquesta decisió del Departament afecta a la totalitat dels alumnes de Catalunya. És per això la mesura més perjudicial pel coneixement i desenvolupament de les ciències a Catalunya, que mai hagi fet cap autoritat educativa. De mantenir-se, en un futur proper, el tradicional alt nivell científic català, reconegut internacionalment per les seves nombroses aportacions científiques, passarà a ser un bonic record del nostre passat.

3. A nivell de l’ESO, si es comparen els continguts globals de la Biologia, Geologia, Física i Química definits en la "versió provisional i en revisió del 30-11-2001" de com s’aplicarà en l’àrea de Ciències el RD 3473/2000, s’observa que en el primer cicle falten alguns aspectes bàsics, per exemple falta tota la geodinàmica externa, és a dir la meteorització, l’acció del vent, dels torrents, dels rius, del gel, etc. També falta el moviment dels continents, els volcans i els terratrèmols. En el segon cicle, per exemple, falten els minerals, les roques, el modelat del relleu terrestre i tota la història geològica de la Terra, és a dir l’origen de la Terra, les eres geològiques i els fòssils. També falta tota la química del carboni, és a dir la denominada química orgànica. No hi ha cap motiu per entendre que els nostres alumnes han de rebre menys coneixements científics que els de les altres Comunitats Autònomes. Això farà que arribin als CFGM de la FP i al Batxillerat en inferioritat de condicions. Si aquesta comparació es fa curs per curs, les diferències encara són més grans. Per exemple a 3r d’ESO no es fa res de "Física i Química" i a 4t d’ESO no es fa res de "Biologia i Geologia". Això comportarà greus problemes als alumnes catalans que, pel motiu que sigui, hagin de continuar els seus estudis en una altra Comunitat Autònoma, i als alumnes d’aquestes Comunitats Autònomes que vinguin a Catalunya i hagin de continuar aquí els seus estudis.

4. A nivell del Batxillerat, si es comparen els continguts globals de "Biologia", "Ciències de la Terra i del Medi Ambient (CTMA)", "Física" i "Química" definits en les "versions provisionals i en revisió" facilitades als editors i als directors de centres educatius, de com s’aplicarà en l’àrea de les Ciències el RD 3474/2000, s’observa que falten conceptes imprescindibles per la correcta preparació dels nostres alumnes. Per exemple falta tota la fisiologia animal i humana, tota la fisiologia vegetal, totes les roques i els minerals i tota l’estructura interna de la Terra. Així, per exemple, seguint el disseny curricular que el Departament ha definit, malgrat els alumnes triïn la matèria "Biologia" arribaran a les facultats de Medicina, Veterinària, Infermeria Farmàcia, Biologia, etc., i a les famílies biosanitàries dels CFGS de la FP, sense haver vist mai el cos humà al Batxillerat. Només sabran el que recordin dels conceptes que es van treballar a 3r d’ESO. Això mai havia passat a Catalunya i no passa ni passarà a les altres Comunitat Autònomes, perquè les respectives Conselleries han decidit instaurar dues matèries denominades "Biologia i Geologia de 1r de Batxillerat" i "Física i Química de 1r de Batxillerat", que són obligatòries per a tots els alumnes de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut, en les quals es tracten tots aquests conceptes.

PROPOSTES DE MILLORA DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES A L'ESO I AL BATXILLERAT A CATALUNYA

Que en els futurs Decrets del Departament d’Ensenyament sobre l’aplicació a Catalunya dels RRDD 3473/2000 i 3474/2000 dels continguts mínims a l’ESO i al Batxillerat respectivament, es facin les següents especificacions:

1. Que en el segon cicle de l’ESO, la matèria "Biologia i Geologia" i la matèria "Física i Química" siguin considerades dues matèries diferents, amb avaluacions i qualificacions diferenciades.

2. Que en els centres públics i privats, en el segon cicle de l’ESO, la matèria "Biologia i Geologia" obligatòriament sigui impartida per un professor especialista, és a dir per un llicenciat en Biologia o per un llicenciat en Geologia. I que igualment la matèria "Física i Química" obligatòriament també sigui impartida per un professor especialista, és a dir per un llicenciat en Física o per un llicenciat en Química.

3. Que al segon cicle de l’ESO la matèria "Biologia i Geologia" (tradicionalment denominada Ciències Naturals) i la matèria "Física i Química" tinguin 5 o 6 crèdits cadascuna. Això simplement és tenir el mateix nombre de crèdits que les matèries "Llengua estrangera", "Geografia i Història" (també denominada Ciències Socials) i Matemàtiques, que en tenen 6 crèdits cadascuna.

Si s’opta per donar 6 crèdits a cadascuna, això suposa passar dels 6 crèdits previstos per les Ciències a 12 crèdits. Concretament consisteix en passar dels 3 crèdits previstos de "Biologia i Geologia" a 3r d’ESO i 3 crèdits de "Física i Química" a 4t d’ESO, a tenir:

Aquest increment de 6 crèdits més (dels 6 crèdits actuals es passaria a 12 crèdits) haurien de sortir dels 10 crèdits variables, els 2 crèdits de tutoria i els 2 crèdits de síntesi, o bé de l’ampliació de l’horari setmanal.

Si s’opta per donar 5 crèdits a cadascuna, que és el mínim imprescindible i és el que fan a les altres CCAA, això suposa passar dels 6 crèdits previstos per les Ciències a 10 crèdits. Concretament consisteix en passar a:

Així la "Biologia i Geologia" i la "Física i Química" passarien a tenir 5 crèdits cadascuna al segon cicle. Els 4 crèdits incrementats (dels 6 crèdits actuals es passaria a 10 crèdits) haurien de sortir dels 10 crèdits variables, els 2 crèdits de tutoria i els 2 crèdits de síntesi, o bé de l’ampliació de l’horari setmanal.

.

4. Que al Batxillerat es defineixin una "Biologia i Geologia" i una "Física i Química" obligatòries per a tots els alumnes de la Modalitat de Ciències de la Naturalesa i la Salut, que asseguri un mínim coneixement d’aquestes ciències a tots els alumnes d’aquesta Modalitat, i que aquestes dues matèries comprenguin tots aquests coneixements que després no es veuen o que són necessaris per entendre les matèries "Biologia", "CTMA", "Física" i "Química", que passarien a ser matèries anuals, que es farien obligatòriament a segon de Batxillerat, i que serien matèries d’aprofundiment i ampliació. Totes aquestes matèries s’impartirien a raó de 4 hores setmanals. Això significa que aquest model no suposa cap augment de dedicació horària, és simplement una reestructuració. Per exemple ara de "Biologia" es fan 3 hores setmanals a 1r i 3 hores a 2n, la qual cosa vol dir 6 hores setmanals en tot el Batxillerat i el mateix de "CTMA", és a dir 12 hores setmanals entre aquestes dues matèries. Amb el model que aquí es proposa es farien 4 hores de "Biologia i Geologia" a 1r de Batxillerat, 4 hores de "Biologia" i 4 hores de "CTMA" a 2n de Batxillerat, la qual cosa també suma 12 hores setmanals. Aquest model sembla molt més coherent perquè assegura els coneixements bàsics d'aquestes ciències a tots els alumnes de Batxillerat de la Modalitat de "Ciències de la Naturalesa i la Salut".