Per a la Millora de l’Ensenyament Públic

AMES-FPS

L’únic sindicat català format exclusivament per professores i professors d’ensenyament secundari i federat a nivell de tot l’Estat

1. Què proposem?

2. AMES: Qui som i què hem fet?

3. Què és l’FPS?

4. Candidats i simpatitzants

 

1. Què proposem?

A) Un nou sistema educatiu amb:

1 Eliminació de la promoció automàtica a tots els cursos de l’ESO.

2 Itineraris al segon cicle de l’ESO, oberts i amb transitabilitat entre ells sempre que els rendiments acadèmics ho permetin.

3 Oferta obligatòria de tots els itineraris a tots els centres sostinguts amb fons públics i dotació d’instal·lacions i de professorat especialitzat necessari.

4 Establiment de mecanismes per assegurar que tots els alumnes de Primària que accedeixin a l’ESO estiguin suficientment preparats.

5 Establiment de controls externs d’accés al Batxillerat i als CFGM de la FP per als alumnes que no hagin cursat l’itinerari apropiat, atès que els tres itineraris de 4t d’ESO i els PIP condueixen a un únic títol de Graduat en ESO.

6 Recuperació dels exàmens de setembre a l’ESO i al Batxillerat perquè els alumnes disposin de temps suficient per adquirir els continguts mínims de les assignatures pendents.

7 Establiment d’un Batxillerat de 3 anys

8 Establiment de mecanismes adients perquè la Prova General del Batxillerat (PGB) doni accés a les Universitats públiques sense necessitat de cap altra prova d’accés. Per determinar l’ordre d’accés és suficient establir un barem, amb influència diferent de cada assignatura segons la carrera que es vulgui cursar.

B) Recuperar la professió de "Professor de Secundària"

9 Recuperació a l’Ensenyament Secundari del caràcter de "professor especialista en una assignatura" amb plenes competències didàctiques i amb la responsabilitat final de l’avaluació dels propis alumnes.

10 Reconeixement dels professors de Secundària com a únics professors amb capacitat docent a tota l’ESO, al Batxillerat i als Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

11 Elaboració d’una nova normativa de drets i deures dels alumnes que permeti al professor poder realitzar una actuació educativa immediata, quan sigui necessari.

12 Establiment d’una autèntica carrera docent que permeti la promoció professional del professorat des de l’ensenyament Primari al Secundari i des d’aquest a l’Universitari.

13 Derogació de la Transitòria quarta de la LOGSE, que possibilita l’entrada de mestres a la Secundària sense realitzar oposicions.

14 Reserva d’un determinat percentatge de places a les oposicions al Cos de Professors de Secundària, per a l’accés dels docents del Cos de Mestres que tinguin la titulació adequada.

15 Reserva d’un determinat percentatge de places a les oposicions a la docència universitària per als professors de Secundària que tinguin la titulació adequada.

C) Millorar el funcionament intern dels centres públics

16 Recuperació del Claustre de Professors com a eix de les decisions tècniques que afectin els instituts (IES).

17 Requisit de pertinença als cossos de Secundària per poder assumir càrrecs unipersonals de govern i de coordinació en els Instituts d’Educació Secundària (IES).

18 Selecció del Director per concurs de mèrits, en funció dels principis de publicitat, mèrit i capacitat, per part del Claustre i l’Administració, prèvia consulta al Consell Escolar.

19 Àmplia autonomia de gestió econòmica, pedagògica i administrativa per als equips directius, que respecti els drets del professorat i que estigui sotmesa a avaluació periòdica.

20 Adequació de l’atenció a l’alumnat immigrant abans de ser incorporat a la xarxa escolar ordinària mitjançant l’adquisició dels instruments necessaris per seguir una classe normal: llengua i nivell de coneixements.

21 Distribució equitativa de l'alumnat amb necessitats específiques i especials entre la xarxa pública i la privada concertada.

22 Establiment d’un Consell Assessor de l’Administració per a assumptes curriculars, amb participació de les associacions de professors de Secundària organitzades per especialitats.

23 Professionalització de la inspecció educativa i major atenció a l’especialitat en la seva organització.

24 Establiment d’un Departament didàctic per a cadascuna de les especialitats del professorat de Secundària.

25 Potenciació de les tutories, dels càrrecs de coordinació i dels càrrecs directius amb una major retribució econòmica i amb reducció de l’horari lectiu.

26 Reducció voluntària de la jornada lectiva, sense reducció de sou, a partir dels 55 anys.

27 Implantació als IES dels auxiliars de docència per alliberar el professorat de les tasques no docents.

28 Reducció de les ratios a 25 alumnes a ESO i 30 al Batxillerat.

29 Transparència administrativa en els processos de mobilitat i ocupació de llocs de treball: trasllats, desplaçaments, comissions de servei, accés a la Inspecció i nomenament d’interins i substituts.

30 Reducció dràstica i urgent del gran nombre de professors en expectativa de destinació (alguns hi porten 10-12 anys).

31 Recuperació i manteniment del poder adquisitiu. Equiparació amb altres Comunitats Autònomes en pagues dobles, anys sabàtics i llicències per estudis.

32 Disposició d’un sistema àgil i eficaç de defensa jurídica a càrrec de l’Administració.

AMES: un sindicat de professors que fan classes cada dia, no un sindicat d'alliberats que no volen tornar a les aules.

 

2. AMES: Qui som i què hem fet?

AMES (Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari) va ser creat l’any 1999 per un grup de professors i professores de Secundària que no ens consideràvem representats pels sindicats tradicionals que acullen docents de totes les etapes. Durant aquests 4 anys els professors que hem impulsat AMES no hem disposat ni d’una sola hora d’alliberament sindical. Hem treballat per a l’ensenyament secundari a més de fer tota la nostra tasca docent. Malgrat aquesta limitació, ja hem fet moltes coses:

3. Què és l’FPS?

La Federació Sindical de Professors de Secundària (FPS) és una federació formada exclusivament per sindicats de professors d'Ensenyament Secundari. Està constituïda per tres sindicats i té afiliats en diverses Comunitats Autònomes. Els tres sindicats que actualment constitueixen l’FPS són:

L'objectiu de l’FPS és l’actuació conjunta dels diferents sindicats que la formen davant del Ministeri d’Educació per tal de millorar la crítica situació en què es troba l'ensenyament secundari i per defensar els drets laborals dels professors de l'Ensenyament Secundari.

Els sindicats de l’FPS són relativament joves. Han sorgit de forma espontània en diferents Comunitats Autònomes davant la situació de degradació creixent que s'està vivint als centres des de la implantació de la LOGSE. Han sorgit com a resposta natural dels professors de Secundària en constatar que aquesta situació ha estat ignorada sistemàticament pels sindicats de classe, que han anteposat els seus interessos electorals a la defensa de la qualitat de l’ensenyament secundari i a la defensa dels drets laborals dels professors de secundària, que són desplaçats o han de canviar d’especialitat.

 

4. Candidats i simpatitzants

Els candidats d’AMES

A la candidatura d'AMES, hi participen, a títol personal, professors i professores vinculades a col·lectius de Francès, Clàssiques, Filosofia, Llengua, Matemàtiques, Ciències Naturals, Física i Química, Tecnologia, Informàtica, Catedràtics, etc. En cas de ser elegits delegats sindicals, dintre del conjunt de l'acció sindical d'AMES, tindran cura dels problemes dels seus col·lectius col·laborant amb les associacions professionals respectives.

Toni Sala

Professor de secundària i autor del llibre "Petita crònica d’un professor de Secundària"

"Els professors i els alumnes del segon cicle de secundària i batxillerat tenim uns problemes específics. Si els experts no en som nosaltres, algú altre ho serà. Els punts que assenyaleu al programa em semblen de sentit comú. Que tingueu molta sort."

 

 

La LOGSE es va fer sense comptar amb el Professorat de Secundària, no deixis que això es torni a repetir, vota

AMES

AMES-FPS Apartat de Correus 20.091 08080 Barcelona

http://amesweb.tripod.com E-mail: ames@colegio.net