PLA ESTRATÈGIC DE CENTRE

NO! DIGUEM NO!

1.- Els Plans Estratègics impliquen avaluar l'alumnat en relació a les "competències bàsiques" i no en funció de la normativa vigent, és a dir dels objectius generals de l'ESO del Decret 96/1992 i dels objectius específics de cada àrea que apareixen al seu annex (DOGC 13/05/1992).

2.- Donat que, segons el Departament, les competències bàsiques dels alumnes de 16 anys són del tipus: "tenir actitud dialogant", "tenir una actitud positiva enfront de la vida", "ser prudent", "saber interpretar instruccions d'electrodomèstics", "saber utilitzar les pàgines grogues", etc. (mireu: www.gencat.es/ense/compe.htm), els Claustres que aprovin un Pla Estratègic es comprometen, a la pràctica, a aprovar l'ESO a TOTS els seus alumnes. Ho diu clarament la normativa: tots els plans han de tenir com a finalitat "l'adquisició efectiva de les competències bàsiques per part de TOT l'alumnat" (DOGC del 29/10/2001).

4. Els Plans Estratègics són la resposta del Departament davant l'elevat percentatge d'alumnes que no arriben a obtenir el Graduat en ESO (GESO). Un 40% als centres públics. Això és un autèntic fracàs. Més si considerem que per obtenir el GESO no cal aprovar totes les matèries.

5. El Departament, en lloc de rectificar, està intentant demostrar que l'ESO sí funciona, es a dir que la promoció automàtica i l'obligació d'estar tots junts fins els 16 anys són dos encerts. Per això ofereix intercanviar "aprovats" per "llocs de treball". Només cal traduir "segons l'adquisició efectiva de les competències bàsiques per part de TOT l'alumnat" (DOGC del 29/10/2001), per "aprovats", i traduir "En el pla estratègic constarà .... les necessitats de provisió específiques de determinats llocs de treball" per "llocs de treball". Mai en aquest país havíem caigut tant baix. Cal recordar però, que qui per necessitat accepta no és tant criticable com qui s'aprofita d'aquesta necessitat per aconseguir objectius molt poc presentables.

6. Un altre perjudici dels Plans Estratègics és que obren la porta a la docència en els centre públics a persones sense cap titulació acadèmica. És suficient que hi hagi alguna vacant i que l'Equip Directiu la consideri adequada. A més si, transcorregut un temps, la persona és valorada positivament, la seva plaça es transforma en definitiva per aquesta persona. Per tant, si molts IES són autoritzats per tenir un pla estratègic i les poques vacants que encara queden són ocupades, seguint aquest sistema de contractació, difícilment els professors desplaçats i els que volen participar en un trasllat podran aconseguir mai la plaça que volen, malgrat tenir una carrera universitària, ser funcionaris i portar molts anys a l'ensenyament.

7.- No oblideu que sense l'aprovació del Claustre de Professors, ni l'Equip directiu ni el Consell Escolar poden presentar la proposta (Decret 132/2001).

 

AMES (Estem a: http://amesweb.tripod.com)