La divisió cel·lular amb mitosi

A) Anar al programa "Internet Explorer" donat que hem observat que el Navegador Netscape 4.5 falla per la WEB que hem de treballar. Si no es troba l’icona d’Internet Explorer a l’escriptori anar a "Inici" à Programes à Internet à Internet Explorer i ja s’iniciarà aquest programa. Si no ho fa s’ha d'instal·lar.

B) Una vegada connectat a internet anar a http://www.santillana. es à indexnet à Secundaria à Saltar intro à Biología y Geología à Banco de Recursos à Presentaciones en Power Point à "La mitosis" (Es pot baixar fent "clic" en el botó dret à "Guardar destí com").

C) A "La mitosis" dedicar uns minuts a anar passant pantalles per conèixer com funciona aquest programa i què és l'osmosi..

D) Contestar les següents preguntes:

 1. Quants cromosomes te la cèl·lula mare en aquest exemple?
 2. Quants cromosomes tenen les cèl·lules filles en aquest exemple?
 3. Quants tipus de cromosomes te la cèl·lula mare en aquest exemple? Quant val "n"?
 4. Quants tipus de cromosomes tenen les cèl·lules filles en l'exemple? Quant val "n"?
 5. Què és la citocinesi?
 6.  

 7. Quina diferència hi ha entre mitosi i divisió cel·lular?
 8.  

   

 9. En quina fase de la divisió cèl·lula els cromosomes se situen en el plano equatorial?
 10. En quina fase de la divisió cèl·lula es comença a formar la membrana nuclear del nou nucli?
 11. Què és el nuclèol?
 12.  

 13. Com és la membrana nuclear: doble o senzilla?
 14. En quines fases de la divisió cel·lular hi ha dos diplosomes (un diplosoma es un parell de centriols junts) i en quines fases hi ha un sol diplosoma?
 15. Què és el fragmoplast?
 16.  

 17. En quines fases es pot dividir la mitosis?
 18. Com es denomina l’etapa que existeix entre dues divisions cel·lulars?
 19. En quines fases es pot dividir la divisió cel·lular?
 20. Què és l’interfase?
 21.  

 22. Quina diferència hi ha entre el principi de la profase el final de la profase?
 23.  

 24. En quina fase se dupliquen els centriols?
 25. En què es diferencia la cromatina dels cromosomes?
 26.  

 27. Com es diu el conjunt de fibres que es formen entre dos parells de centriols?
 28.  

 29. Com es diu la membrana fina que delimita la cèl·lula?
 30. Com es diu la membrana externa gruixuda de cel·lulosa que hi ha per fora de la membrana plasmàtica de les cèl·lules vegetals i que es segregada per la plasmàtica?
 31. Com es diuen les fibres radials de proteïna que rodegen els diplosomes?
 32. Com es diu l’espai que hi ha entre el nucli i la membrana plasmàtica?
 33. Que es produeix entre el principi de l'anafase i el final de l'anafase?
 34.  

 35. Què són les cromàtides?
 36.  

 37. Quantes cromàtides hi ha en un cromosoma anafàsic?
 38. Quantes cromàtides hi ha en un cromosoma profàsic?
 39. En quines fases els cromosomes presenten dues cromàtides?
 40. Què les passa a les cromàtides durant la telofase?
 41.  

 42. En una divisió cel·lular amb mitosi quantes cèl·lules filles es formen i com son aquestes si es comparen amb la cèl·lula mare?
 43. Com es diuen les dues cromàtides que han sortit d’un mateix cromosoma?
 44. En quin moment es separen les dues cromàtides d’un cromosoma
 45. En quina fase es comencen a veure els cromosomes dintre del nucli
 46. En quina fase es torna a formar el nuclèol?