PROPOSTA SOBRE LA POSSIBILITAT D’OBTENIR EXCEPCIONALMEMT EL TÍTOL D’ESO AMB DUES ASSIGNATURES SUSPESES (LOCE- RD ESO, Article 18.3)

Els sindicats sotasignats considerem que el projecte del Real Decret sobre l’aplicació de la LOCE a l’ESO, en l'Article 18 punt 3, sobre la possibilitat d’obtenir excepcionalment el Títol de Graduat en ESO amb dues assignatures suspeses, presenta un redactat que pot donar lloc a considerar que tots els alumnes tenen dret legal al Títol de l'ESO malgrat tenir dues assignatures suspeses, sempre que aquestes no siguin simultàniament Llengua i Matemàtiques.

Considerem que l'actual redactat propicia que alguns alumnes abandonin ja des del principi les dues assignatures que més esforç li suposen, és a dir, que en elles ni atenguin les explicacions, ni facin els exercicis, ni preparin les proves i fins i tot que ni es presentin als exàmens. Això suposa un perjudici greu en la formació integral de l'alumne, propicia la falta d'esforç i pot originar greus problemes en la dinàmica interna de la classe. A més i paradoxalment, com les dues assignatures pendents podrien ser les dues de Llengua o les dues de Matemàtiques (la de 3r i la de 4rt), tampoc s'està afavorint l'estudi de les dues assignatures instrumentals. A Catalunya aquesta situació encara pot ser més greu si es decideix que es pot aprovar amb tres assignatures suspeses sempre que aquestes no siguin simultàniament Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques.

Per a aconseguir que l'obtenció del Títol de Graduat en ESO amb dues assignatures suspeses sigui considerat un cas realment excepcional i per a aconseguir que totes les assignatures tinguin la mateixa categoria, proposem al MECD que canviï l'actual redactat de l'Article 18.3 i al Departament d'Ensenyament que en la futura Llei de l'Educació Catalana, s'incloguin els canvis que en aquest nou redactat proposem:

Nou redactat de l'Article 18 Apartat 3 que proposem "Excepcionalment, l'Equip d'Avaluació, tenint en compte la maduresa acadèmica de l'alumne en relació amb els objectius de l'etapa i les seves possibilitats de progrés, podrà proposar per a l'obtenció del títol a aquells alumnes que al finalitzar el quart curs tinguin una o dues assignatures no aprovades, sempre que en elles hagin manifestat una bona actitud i hagin obtingut una qualificació igual o superior a la qualificació mínima que determini l’Equip d’Avaluació. En el cas dels Programes d'Iniciació Professional es podrà proposar per a l'obtenció del títol a aquells alumnes que al finalitzar el segon curs tinguin, com a màxim, un àmbit i un mòdul no superats, sempre que hagin manifestat una bona actitud i hagin obtingut una qualificació igual o superior a la qualificació mínima que determini l’Equip d’Avaluació. En tots aquests casos l'Equip d'Avaluació haurà de redactar un informe explicant raonablement per què s'ha considerat més convenient concedir a l'alumne el títol d’ESO en lloc de deixar-lo pendent d'una nova convocatòria ordinària o extraordinària."

Els sindicats sotasignats considerem que aquesta major exigència i serietat en l'obtenció del títol d'ESO no ens ha de fer témer un augment del fracàs escolar donat que aquest ja disminuirà a causa dels diferents nivells d'exigència que es plantegin en els tres itineraris existents en el quart curs de l'ESO. Els professors no exigirem el mateix nivell de coneixements a un alumne que ha d’incorporar-se al món laboral que a un altre que ha de començar un mòdul professional o a un altre que ha de començar un Batxillerat.

Per demanar al MECD i al Departament d’Ensenyament aquest canvi, amb un ampli suport de professors, envieu-nos URGENTMENT un e-mail amb el vostre nom i el nom del vostre centre a: ames@colegio.net

AMES, ANPE, ASPEPC, SPS i USOC

ENTRE TOTS HO ACONSEGUIREM!!