MANIFEST SOBRE LA LLEI DE QUALITAT

MILLORES CONTINGUDES EN AQUESTA LLEI

CURRÍCULUM

PROFESSORAT

1. Eliminació de la promoció automàtica a tots els cursos de l’ESO.

2. Itineraris oberts al segon cicle de l’ESO, garantint la transitabilitat entre ells, sempre que els rendiments acadèmics ho permetin.

3. Oferta obligatòria dels tres itineraris establerts a 4t d’ESO a tots els centres, tant als públics com als concertats.

4. Programes d’Iniciació Professional (PIP) amb dret al títol de Graduat en ESO per als alumnes que a partir dels 15 anys no vulguin cursar cap dels itineraris.

5. Aules específiques per als alumnes estrangers que desconeguin la nostra llengua o altres matèries bàsiques, de mesures de reforç a 1r i 2n d’ESO per als alumnes que ho necessitin i de personal especialitzat per poder escolaritzar els alumnes amb necessitats educatives especials.

6. Millores en el currículum de l’ESO: diferenciació entre "Física i Química" i "Biologia i Geologia", incorporació del Llatí a l’itinerari d’Humanitats, obligatorietat de l’estudi d’Ètica i oferta obligatòria d’una segona llengua estrangera.

7. Dignificació de la professió de "Professor de Secundària" amb la reuperació de la responsabilitat de l’avaluació final dels alumnes i amb la recuperació d’una major potestat com educador gràcies a un procediment sancionador més àgil.

8. Establiment d’una carrera docent amb la recuperació del Cos de Catedràtics i el foment de l’accés a la docència universitària.

9. Requisit de pertinença al Cos de Secundària o al cos de Catedràtics per poder ser Cap de Departament o Director en un centre públic de Secundària.

10. Selecció del Director basada en mèrits i capacitats amb avaluació triennal de la seva gestió. Recolzament d’aquesta amb major autonomia de gestió econòmica i administrativa, major estabilitat i més competències en la resolució de conflictes. Incentivació amb una millor retribució.

11. Recuperació de la competència del Claustre de Professors sobre l’aprovació del Projecte Educatiu en lloc del Consell Escolar.

12. Reducció voluntària de la jornada lectiva sense reducció de sou a partir dels 55 anys.

MILLORES SOL·LICITADES A TOTS ELS GRUPS POLÍTICS DEL CONGRÉS

1. Controls externs d’accés al Batxillerat i als CFGM de la FP per als alumnes que no hagin cursat l’itinerari apropiat, atès que els tres itineraris de 4t d’ESO i els PIP condueixen a un únic títol d’ESO.

2. Necessitat d’aprovar totes les assignatures a 4t curs per a l’obtenció del Títol d’ESO. L’aplicació flexible d’aquesta norma ha de ser una potestat del professorat i no un dret legal de l’alumnat.

3. Exàmens de les assignatures pendents d’ESO i Batxillerat al mes de setembre a fi que l’alumne disposi de temps suficient per preparar-se i també per afavorir l’adquisició d’hàbits d’estudi.

4. Donat que els professors del Cos de Secundària no han pogut accedir a la "condició" de Catedràtic perquè s’han celebrat pocs concursos, considerem que s’hauria d’establir un període transitori de cinc anys per a la convocatòria de concursos de mèrits per facilitar l’accés d’aquests docents al nou Cos de Catedràtics.

5 Derogació de la Transitòria quarta de la LOGSE que possibilita l’entrada de mestres a la Secundària sense realitzar oposicions. Per impartir classes d’ESO en els IES s’ha d’exigir pertànyer al Cos de Secundària o de Catedràtics, i per a substituts i interins, la titulació de Llicenciat o equivalent.

AMES - FPS

Aparta de Correus, 20.091 (08080) BARCELONA

http://amesweb.tripod.com e-mail: ames@colegio.net