LITERATURA CASTELLANA

INTRODUCCIÓ

Als estudis de Batxillerat, la literatura castellana ocupa un lloc important, que complementa els continguts literaris del currículum comú i que es coordina amb les literatures catalana i universal. Reforça l’hàbit de llegir, el gust per la lectura i el desenvolupament de la sensibilitat estètica, tot possibilitant de conèixer de manera introductòria la literatura castellana des dels seus orígens fins a l’actualitat.

S’ha optat per l’ordenació cronològica perquè és la que millor assegura que uns crèdits de caràcter introductori proporcionin a l’alumnat un coneixement significatiu basat en la comprensió de la literatura com un fenomen que evoluciona en el temps i en relació amb el seu context històric i cultural. Per altra banda, l’ordenació cronològica facilita les interconnexions amb matèries afins (Història, Història de l’art, Filosofia...) i, sobretot, amb les altres literatures.

Tanmateix, no es tracta de fer història de la literatura en el sentit de descriure amb profusió de dades el desenvolupament dels moviments literaris, el conjunt d’autors/es i obres que els integren, sinó de centrar-se en la lectura i estudi d’unes quantes obres i, partint d’elles, reconstruir el context històric, cultural i literari en què van néixer i fora del qual perden bona part del seu sentit. Es tracta, doncs, de llegir les obres i situar-les en el seu context.

La selecció de lectures no és tancada ni uniforme. La lectura, l’anàlisi i la contextualització de sis obres prescriptives han de ser la base per accedir al conjunt de la literatura castellana. Aquestes sis obres corresponents als autors/es que figuren a l’apartat de Fets, conceptes i sistemes conceptuals es renovaran periòdicament. La tria de les sis obres es farà de manera coordinada amb les corresponents a les literatures catalana, procurant buscar les interconnexions entre autors/es i obres.

L’alumnat podrà prendre consciència del fenomen literari com una manifestació cultural en la qual es combinen el context sociopolític i ideologicocultural, els episodis biogràfics, el tarannà psicològic i les idees estètiques. També, analitzant aquesta literatura, l’estudiant/a descobrirà com els gèneres i estils es poden entrecreuar, com interessen més els grans eixos culturals que no l’estricta periodització cronològica, com la literatura —sigui castellana, catalana o universal— és molt més que un poema, una peça teatral o una obra narrativa. Podrà també establir contrastos i comparacions amb la literatura catalana i universal, així com amb altres manifestacions culturals, d’acord amb una de les tendències que avui s’està treballant a nivell universitari, la de la teoria de la literatura i literatura comparada.

No es tracta, en definitiva, com ja s’ha dit, de memoritzar, concebre la literatura com un banc de dades, sinó d’aprofitar la literatura com a mitjà d’enriquiment humanístic d’ajuda a la plena maduresa de la personalitat i com a part complementària d’un bagatge cultural, com una parcel·la del saber enciclopèdic, en aquest cas procedent de la literatura castellana. En aquest sentit, cal observar que el fet de citar autors/es a l’apartat de conceptes, no vol dir ni que s’hagin de treballar tots ni que s’hagin d’aprofundir tots igualment.

Per una banda, l’aprenentatge d’aquesta matèria possibilitarà en molts moments l’ús dels recursos bàsics del llenguatge literari per aplicar-los a millorar l’actuació lingüística, que és un dels objectius generals del Batxillerat. Això implicarà, sens dubte, disposar també d’una eina intel·lectual per analitzar, comprendre i valorar els canvis ideològics i estètics que es produeixen en el món de les idees i en la societat d’avui.

Per altra banda, actualment hi ha una tendència, en la didàctica de la literatura, a canviar el seu enfocament: si primer es basava en la història literària i després en l’estilística, ara se centra sobretot en el text, la seva lectura, comprensió i recreació, amb tot el que suposa de referències contextuals. Per tant, s’imposa en aquesta matèria una metodologia activa i intuïtiva basada en els textos i en el comentari i estudi d’obres íntegres.

OBJECTIUS GENERALS

L’alumnat, en acabar la matèria, ha de ser capaç de:

1. Gaudir de la lectura, tot considerant-la una activitat gratificant per al temps d’oci, i entenent ensems que l’obra literària és un mitjà per accedir a noves visions del món i a noves experiències.

2. Llegir, analitzar, interpretar i valorar textos de diferents gèneres literaris.

3. Conèixer les principals obres de la literatura castellana des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat.

4. Relacionar els moviments literaris i les seves obres més significatives amb: a) els corrents de pensament, b) el context sociohistòric, c) els moviments artístics.

5. Analitzar, comentar i valorar, amb criteri propi, obres significatives de la literatura castellana amb les tècniques pertinents d’anàlisi i utilitzant els conceptes i la terminologia literària adients.

6. Utilitzar críticament les fonts bibliogràfiques adequades per a l’estudi de la literatura.

7. Fer, amb rigor, monografies i treballs científics sobre temes literaris.

8. Crear diferents tipus de textos a partir de models literaris.

CONTINGUTS

Fets, conceptes i sistemes conceptuals

1. Edat Mitjana.

1.1. Narrativa: D. Juan Manuel.

1.2. Poesia tradicional i poesia culta.

1.3. Transició cap al Renaixement: Jorge Manrique, Fernando de Rojas.

2. Segles d’Or.

2.1. Poesia renaixentista: Garcilaso de la Vega.

2.2. Narrativa renaixentista i barroca: El Lazarillo de Tormes. El Buscón.

2.3. Miguel de Cervantes.

2.4. Teatre barroc: Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca.

2.5. Poesia barroca: Francisco de Quevedo, Luis de Góngora.

3. Segle XVIII.

3.1. Literatura il·lustrada i neoclàssica: José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos, Leandro Fernández de Moratín.

4. Segle XIX.

4.1. Prosa romàntica: Mariano J. Larra,

4.2. Poesia romàntica: Gustavo A. Bécquer, José de Espronceda.

4.3. Teatre romàntic: Duque de Rivas, Antonio García Gutiérrez, José Zorrilla.

4.4. Narrativa realista: Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas "Clarín", Emilia Pardo Bazán.

5. Segle XX.

5.1. De principis de segle fins a 1939.

- Narrativa: Pío Baroja, Miguel de Unamuno.

- Poesia: Antonio Machado, Juan R. Jiménez.

- Teatre: Ramón del Valle-Inclán.

- Generación del 27: Federico García Lorca, Jorge Guillén, Rafael Alberti, Luis Cernuda.

5.2. Dels anys quaranta a l’actualitat.

- Narrativa: Carmen Laforet, Miguel Delibes, Camilo J. Cela, Luis Martín Santos, Carmen Martín Gaite, Eduardo Mendoza.

- Poesia: Miguel Hernández, Blas de Otero.

- Teatre: Antonio Buero Vallejo.

6. Literatura hispanoamericana.

6.1. Narrativa: Jorge L. Borges, Gabriel García Márquez.

6.2. Poesia: Pablo Neruda.

Procediments

1. Lectura expressiva (pauses, entonació, èmfasi) i en veu alta de textos literaris.

2. Comentari de textos literaris, atenent tant als trets formals com als de contingut.

3. Anàlisi i interpretació d’obres íntegres, utilitzant els mètodes i tècniques d’anàlisi estudiats.

4. Utilització de les diferents fonts bibliogràfiques que permeten d’accedir amb rigor a l’estudi de la literatura.

5. Interpretació i resum de textos de crítica literària.

6. Confecció i interpretació de quadres cronològics i esquemes que permetin relacionar els autors/es amb els corresponents moviments literaris i amb el context sociohistòric i cultural.

7. Reconeixement de textos dels diferents moviments i autors/es per mitjà dels seus trets característics.

8. Comparació de textos literaris amb altres codis (plàstic, cinematogràfic) que intentin transmetre els mateixos temes.

9. Producció de textos literaris, a la manera de determinats autors/es i seguint l’estructura del gènere corresponent, però alhora cercant un estil propi d’expressió.

10. Creació de textos breus, partint d’altres preexistents, però modificant-ne el gènere literari o d’altres elements estructurals.

11. Redacció d’un treball monogràfic sobre una obra literària.

12. Exposició oral sobre els conceptes treballats durant el curs.

13. Correcció dels textos propis d’acord amb les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques.

Valors, normes i actituds

1. Curiositat i interès per la lectura de textos literaris, a fi i efecte d’adquirir l’hàbit corresponent.

2. Valoració positiva del fet literari, atenent als aspectes lingüístic, cultural i estètic.

3. Sensibilitat estètica davant de les obres literàries, tot valorant-ne els elements innovadors i creatius.

4. Actitud crítica sobre el contingut ideològic de les obres literàries.

5. Respecte envers totes les manifestacions literàries com a expressió d’idees i sentiments individuals i col·lectius i alhora manifestació de la creativitat humana.

6. Formulació de judicis objectius amb referència als llibres llegits, tot respectant les opinions d’altri en dialogar sobre ells.

OBJECTIUS TERMINALS

1. Consultar la bibliografia pertinent en biblioteques, integrant, si fa al cas, les informacions procedents de diferents fonts sobre el mateix tema.

2. Relacionar obres, autors/es i moviments literaris amb el context cultural i sociohistòric.

3. Analitzar les analogies i diferències entre dos escriptors/es o entre dos textos de moviments literaris diferents, bo i comparant-ne els elements essencials que els caracteritzen.

4. Distingir en els textos la presència de tòpics literaris o temes reiteratius, tot relacionant-los amb formulacions anteriors i precisant-ne les diferències.

5. Relacionar obres i corrents de la literatura castellana amb altres corresponents de la literatura catalana i universal, tot assenyalant-ne les influències mútues.

6. Confeccionar quadres cronològics i esquemes relacionats amb la producció literària estudiada.

7. Identificar textos de diferents moviments literaris i autors/es, per mitjà dels seus trets característics.

8. Llegir, recitar i dramatitzar textos pertanyents a diferents gèneres literaris amb l’entonació i dicció escaients.

9. Comentar aspectes mètrics i recursos expressius de textos literaris.

10. Comentar un text, explicant-ne el tema, l’estructura i els recursos estilístics, mètrics i tècnics significatius.

11. Analitzar, com a mínim, sis obres íntegres, tot valorant-ne l’enriquiment personal aportat.

12. Analitzar una obra narrativa, tenint en compte: tema, significació o sentit de l’obra, personatges, espai, temps, estructura, tècnica, estil, influències en l’obra, valoració crítica i opinió personal.

13. Elaborar monografies sobre els continguts conceptuals del curs, utilitzant la bibliografia amb sentit crític, fent les oportunes referències bibliogràfiques correctament i demostrant tenir criteris propis i personals.

14. Produir textos amb intenció literària, imitant models estudiats i utilitzant els principis temàtics i estètics d’un moviment literari.

15. Crear textos breus, partint d’altres preexistents, però modificant el gènere literari o d’altres elements (personatges de diferent classe social, estructura i final, localització, època, canvi d’enfocament narratiu).

16. Aplicar les normes ortogràfiques, morfosintàctiques i lèxiques en la correcció de textos propis.

17. Redactar textos amb adequació, claredat, coherència, cohesió i correcció.

18. Ser conscient dels valors de la literatura, atenent alhora l’aspecte estètic i les possibilitats que ofereix de fomentar els valors humans.

19. Tenir una actitud crítica sobre el contingut ideològic de les obres literàries.